Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vydal Teamcenter Quality v6.2

Úterý, 03 Leden 2023 01:02

Tags: FMEA | Kvalita | QAD | Quality | Siemens | Software | Teamcenter | Verze 6.2 | Xcelerator

Teamcenter-Quality-6.2-2301Si­e­mens ozná­mil vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru pro ří­ze­ní kva­li­ty Te­am­cen­ter Qua­li­ty 6.2. Te­am­cen­ter Qua­li­ty, který je sou­čás­tí port­fo­lia Xce­le­ra­tor, kom­plex­ní­ho a in­te­gro­va­né­ho port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware, po­má­há pod­po­řit všech­ny pro­ce­sy dů­le­ži­té pro kva­li­tu ve vý­ro­bě.

Mezi vý­ho­da­mi ře­še­ní pro ří­ze­ní kva­li­ty na­jde­me uplat­ně­ní osvěd­če­ných po­stu­pů FMEA k od­ha­le­ní mož­ných po­ruch již v ra­ných fá­zích vý­vo­je, ucho­vá­ní všech dů­le­ži­tých in­for­ma­cí ve stan­dar­di­zo­va­ných pro­jek­tech FMEA.

Kromě toho Te­am­cen­ter Qua­li­ty op­ti­ma­li­zu­je plá­no­vá­ní kva­li­ty po­mo­cí plá­no­vá­ní kon­t­rol ří­ze­ných pro­ce­sy, po­si­lu­je sou­lad mezi údaji o kva­li­tě a vý­rob­ním pro­ce­su, spra­vu­je ná­stro­je ana­lý­zy hlav­ních pří­čin po­mo­cí pro­ce­su ře­še­ní pro­blé­mů a je je­di­ným zdro­jem všech dat o kva­li­tě.

Nej­no­věj­ší funk­ce:

  • Vy­tvá­ře­ní hra­nič­ních di­a­gra­mů v rámci FMEA ná­vr­hu pro opa­ko­va­né po­u­ži­tí tech­nic­kých dat pro ana­lý­zu kva­li­ty
  • Zlep­še­ní po­u­ži­tel­nos­ti pro vy­hle­dá­vá­ní a stan­dar­di­zo­va­né for­mu­lá­ře v mo­du­lu FMEA
  • Op­ti­ma­li­za­ce sla­dě­ní mezi FMEA a kon­t­rol­ním plá­nem pro shro­máž­dě­ní všech re­le­vant­ních in­for­ma­cí
  • Pře­nos ope­ra­ce BOP z FMEA do plánu ří­ze­ní
  • Vy­u­ži­tí snad­no po­u­ži­tel­né funk­ce táhni a pusť pro ná­stro­je ana­lý­zy hlav­ních pří­čin
  • Vy­u­ži­tí roz­ší­ře­ných kme­no­vých dat kva­li­ty pro kon­t­rol­ní se­zna­my kva­li­ty a opat­ře­ní v ob­las­ti kva­li­ty

Te­am­cen­ter Qua­li­ty verze 6.2 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní ná­sle­du­jí­cích mo­du­lů:

  • Ana­lý­za způ­sobů a dů­sled­ků po­ruch (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA)
  • Plá­no­vá­ní kon­t­rol a in­spek­cí, ří­ze­ní pro­jek­tů kva­li­ty
  • Ře­še­ní pro­blé­mů
  • Ří­ze­ní pro­blé­mů kva­li­ty a Ří­ze­ní opat­ře­ní v ob­las­ti kva­li­ty

 Více informací o Teamcenter Quality najdete na těchto webových stránkách.

 


Mohlo by vás zajímat: