Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Štola Halíře se otevřela i výzkumníkům FEL ČVUT

Pondělí, 10 Duben 2023 21:50

Tags: 3D model | ČVUT | FEL | Halíře | Robopes | Spot | Štola

Robopes SPOT lr-2315Vědci z Cen­t­ra umělé in­te­li­gen­ce FEL ČVUT vy­ra­zi­li s ro­bo­ty do prů­zkum­né rudné štoly Ha­lí­ře. Na­sa­di­li zde ně­ko­lik ko­lo­vých a krá­če­jí­cích ro­bo­tů v rámci vý­zku­mu plně au­to­nomní­ho po­hy­bu a pro­hle­dá­vá­ní pod­zem­ních pro­stor. Za cíl mise si zvo­li­li mo­de­lo­vá­ní ší­ře­ní sig­ná­lu a stav­bu ad hoc ko­mu­ni­kač­ní sítě v ná­roč­ném pro­stře­dí.

Sou­čás­tí ex­pe­ri­men­tu byla i tvor­ba de­tail­ní­ho 3D mo­de­lu důl­ní­ho kom­ple­xu, který bude vy­u­žit k vý­zkum­ným úče­lům a pro pre­zen­ta­ci Re­gi­o­nál­ní­ho muzea v Jí­lo­vém u Prahy. Od dubna je štola Ha­lí­ře spolu s dal­ší­mi důl­ní­mi pro­sto­ry v okolí ote­vře­na ve­řej­nos­ti.

Vý­zkum vý­po­čet­ní ro­bo­ti­ky sice za­čí­ná v bu­do­vě FEL ČVUT, ale na­sa­ze­ní ro­bo­tů je nutné otes­to­vat mimo la­bo­ra­tor­ní pod­mín­ky. Re­ál­ná data jsou totiž nad zlato – a v tomto pří­pa­dě to platí do­slo­va. Pro tes­to­vá­ní al­go­rit­mů mo­de­lo­vá­ní sig­ná­lu si vý­zkum­ní­ci zvo­li­li prů­zkum­ný důl Ha­lí­ře, který pů­vod­ně slou­žil k těžbě zlata. Jeho uni­kát­ní ko­so­čtver­co­vý pro­fil umož­nil týmu ově­řit, zda al­go­ritmy ob­sto­jí i v re­ál­ném pro­stře­dí. Vhod­ně se v něm pro­je­vi­ly i ně­kte­ré po­kro­či­lé vlast­nos­ti ší­ře­ní sig­ná­lu vá­za­né na­pří­klad na vl­no­vod­nost tu­ne­lů.

Ro­bo­ty umí pod­zem­ní pro­sto­ry au­to­nomně pro­zkou­má­vat, hle­dat v nich pře­dem de­fi­no­va­né ob­jek­ty nebo kon­stru­o­vat 3D model pro­stře­dí. Plnit tyto úkoly ko­or­di­no­va­ně s více ro­bo­ty je ob­tíž­né, pro­to­že se rá­di­o­vý sig­nál pod zemí šíří slo­ži­tě. Během pod­zim­ních ex­pe­ri­men­tů vědci vy­zkou­še­li mož­nos­ti pre­di­ko­vá­ní kva­li­ty sig­ná­lu mo­de­ly stro­jo­vé­ho učení, které lze po­čí­tat přímo během na­sa­ze­ní ro­bo­tů v pod­ze­mí, a tím zlep­šit je­jich cho­vá­ní při prů­zku­mu.

Během důl­ní­ho prů­zku­mu vzni­kl také přes­ný 3D model dolu, který k pro­pa­ga­ci vy­u­ži­je Re­gi­o­nál­ní mu­ze­um v Jí­lo­vém u Prahy, pod které důl spadá. Od dubna je štola Ha­lí­ře spolu se što­la­mi sv. Jo­se­fa a sv. An­to­ní­na Pa­du­án­ské­ho pří­stup­ná ve­řej­nos­ti. Ro­bo­ti už sice budou zpět v la­bo­ra­to­ři, ale ná­vštěv­ní­ci se mohou těšit na ne­všed­ní zá­ži­tek z pro­hlíd­ky této prů­zkum­né štoly z po­lo­vi­ny 20. sto­le­tí.

Pro­jekt ve štole Ha­lí­ře na­va­zu­je na prů­zkumy a sou­tě­že, kte­rých se v uply­nu­lých le­tech v pod­zem­ních pro­sto­rách účast­ni­ly ro­bo­ty z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT. V roce 2022 krá­če­jí­cí SPOT s ro­bo­tic­kou rukou pro­zkou­má­val praž­ské ko­lek­to­ry. V roce 2021 tým FEL ČVUT zís­kal na „olym­pi­á­dě ro­bo­tů“ stří­bro ve vir­tu­ál­ní sou­tě­ži, v zá­vo­du re­ál­ných ro­bo­tů skon­čil šestý. Fi­ná­le tří­ko­lo­vé sou­tě­že po­řá­da­né agen­tu­rou ame­ric­ké­ho mi­nis­ter­stva obra­ny DARPA se v pod­zem­ním kom­ple­xu v ame­ric­kém Ken­tuc­ky za FEL účast­ni­la se­sta­va ko­lo­vých, pá­so­vých, lé­ta­jí­cích a čtyř­no­hých ro­bo­tů. Hra­ni­ce mož­nos­tí sou­čas­ných au­to­nomně ří­ze­ných ro­bo­tic­kých sys­té­mů v pro­stře­dí bez sig­ná­lu GPS v červ­nu 2021 také otes­to­va­la zkouš­ka v pro­stře­dí jes­ky­ně Býčí skála v Mo­rav­ském krasu.


Mohlo by vás zajímat: