Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Strategické partnerství Bentley a Inženýrů bez hranic

Úterý, 25 Duben 2023 22:44

Tags: Bentley Systems | En­gi­neers Wi­thout Bor­ders | Strategické partnerství

Bentley Engineers-2317Or­ga­ni­za­ce En­gi­neers Wi­thout Bor­ders In­ter­nati­o­nal ozná­mi­la 20. dubna stra­te­gic­ké part­ner­ství s Bent­ley Sys­tems. Toto vý­znam­né part­ner­ství po­mů­že pod­po­řit po­slá­ní or­ga­ni­za­ce, kte­rým je sjed­no­tit ce­lo­svě­to­vé hnutí In­že­ný­rů bez hra­nic, aby mi­li­o­ny dal­ších lidí mohly mít pro­spěch z práce, která řeší nej­na­lé­ha­věj­ší pro­blémy dneška a urych­lu­je po­krok k udr­ži­tel­né a spra­ved­li­vé bu­douc­nosti pro všech­ny.

Dnes jsou In­že­ný­ři bez hra­nic sítí or­ga­ni­za­cí se stej­ným ná­zvem. Cílem to­ho­to no­vé­ho part­ner­ství mezi Bent­ley Sys­tems a En­gi­neers Wi­thout Bor­ders In­ter­nati­o­nal je sjed­no­tit or­ga­ni­za­ce In­že­ný­rů bez hra­nic jako glo­bál­ní sílu pro dobro a po­skyt­nout in­že­nýr­ské ve­de­ní po­třeb­né k ře­še­ní glo­bál­ních pro­blé­mů, kte­rým lid­stvo čelí, ve smy­s­lu­pl­ném mě­řít­ku dříve, než bude pozdě. Part­ner­ství, které za­hr­nu­je pě­ti­le­té zá­klad­ní fi­nan­co­vá­ní a po­znatky ve­dou­cích pra­cov­ní­ků, zá­sad­ním způ­so­bem po­si­lu­je ka­pa­ci­tu or­ga­ni­za­ce En­gi­neers Wi­thout Bor­ders In­ter­nati­o­nal, aby mohla v rámci hnutí více spo­lu­pra­co­vat a ko­o­pe­ro­vat, do­sa­ho­vat lep­ších vý­sled­ků a uvol­nit svůj glo­bál­ní dopad.

Proč právě teď? Lid­stvo čelí zá­važ­ným glo­bál­ním vý­zvám. Kli­ma­tic­ká krize před­sta­vu­je nej­vět­ší hroz­bu pro život, jaké jsme kdy če­li­li, a mi­li­o­ny lidí stále ne­ma­jí pří­stup k čisté pitné vodě, lep­ším hy­gi­e­nic­kým za­ří­ze­ním, vý­živ­ným po­tra­vi­nám, bez­peč­né­mu byd­le­ní a spo­leh­li­vé ener­gii. Nikdy ne­by­lo dů­le­ži­těj­ší naplňovat po­slá­ní In­že­ný­rů bez hra­nic. V tomto ohle­du je třeba sjed­no­tit in­že­nýr­ský sek­tor, aby po­mohl vy­bu­do­vat svět, ve kte­rém se bude dařit všem lidem i celé pla­ne­tě. Or­ga­ni­za­ce In­že­ný­rů bez hra­nic po celém světě již pra­cu­jí na na­pl­ně­ní této vize. Každý den mění ži­vo­ty tím, že do­dá­va­jí kri­tic­kou in­fra­stru­k­tu­ru po­třeb­ným ko­mu­ni­tám a lidem v kri­zo­vých si­tu­a­cích a mění před­sta­vy o bu­douc­nos­ti tím, že vy­cho­vá­va­jí nová in­že­nýr­ská ře­še­ní a bu­du­jí sou­cit­nou a dych­ti­vou in­že­nýr­skou ko­mu­ni­tu. Klí­čo­vým po­ten­ci­á­lem, který toto part­ner­ství uvol­ňuje, je efek­ti­vi­ta a roz­sah.


Mohlo by vás zajímat: