Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley iTwin Activate – Internet věcí v infrastruktuře

Neděle, 11 Červen 2023 18:54

Tags: Bentley Systems | iTwin Acti­va­te | Re­base Ener­gy | Spa­tial Data.​AI | Sur­Plus Maps | VTS

Spatial Data AI-2323Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 1. červ­na spuš­tě­ní pro­gra­mu iTwin Acti­va­te, 20tý­den­ní­ho pro­gra­mu spo­leč­né­ho vý­vo­je, jehož cílem je urych­lit za­čí­na­jí­cí pod­ni­ky v ob­las­ti soft­wa­ru pro in­že­nýr­ství in­fra­stru­k­tu­ry. Pro­gram, který je or­ga­ni­zo­ván v sku­pi­nách (ko­hor­tách) od­po­ví­da­jí­cích prů­mys­lo­vým od­vět­vím, řídí Bent­ley iTwin Ven­tu­res, fi­rem­ní fond ri­zi­ko­vé­ho ka­pi­tá­lu v hod­no­tě 100 mi­li­o­nů USD, který pod­po­ru­je ino­va­ce pro­střed­nic­tvím spo­luin­ves­to­vá­ní do za­čí­na­jí­cích a nově vzni­ka­jí­cích spo­leč­nos­tí.

Pro­gram iTwin Acti­va­te pod­po­ru­je za­čí­na­jí­cí pod­ni­ky při ur­čo­vá­ní roz­sa­hu a vy­tvá­ře­ní ře­še­ní re­le­vant­ních pro prů­my­sl vy­u­ži­tím nebo spo­lu­pra­cí s Bent­ley tech­no­lo­gií pro­střed­nic­tvím fi­nan­co­vá­ní pro­gra­mu a spo­leč­né­ho vý­vo­je, pod­po­ry ar­chi­tek­tu­ry ře­še­ní a pří­stu­pu k ve­dou­cím pra­cov­ní­kům Bent­ley pro zís­ká­ní ob­chod­ních in­for­ma­cí. První sku­pi­na byla malá, slo­že­ná ze čtyř po­zva­ných start­upů, za­mě­ře­ných na od­vět­ví elek­tric­kých sítí. Vznik­la ino­va­tiv­ní ře­še­ní, která startu­py vy­tvo­ři­ly s vy­u­ži­tím Bent­ley tech­no­lo­gie. Pro­jek­ty slou­ží jako silný pří­klad no­vých mož­nos­tí, které vzni­ka­jí na zá­kla­dě této spo­lu­prá­ce, a v ně­kte­rých pří­pa­dech již je vidět, jak spo­leč­ní Bent­ley uži­va­te­lé vy­u­ží­va­jí tyto nové ná­stro­je a efek­ti­vi­tu, kte­rou uvol­ňují.

iTwin Acti­va­te Ko­hor­ta #1 – Pod­po­řeny byly čtyři startu­py: Spa­tial Data.​AI, Vir­tu­al Tech­no­lo­gy Sim­pli­fied, Re­base Ener­gy a Sur­Plus Maps.

Ře­še­ní od Spa­tial Data.​AI au­to­ma­ti­zu­je zpra­co­vá­ní LiDAR dat z mra­čen bodů do vek­to­ro­vých for­má­tů při­pra­ve­ných k po­u­ži­tí, včet­ně mo­de­lů SPI­DA­calc a růz­ných dal­ších CAD for­má­tů. Tento pro­jekt se za­mě­řil na vy­tvo­ře­ní ko­nek­to­ru k ře­še­ní pro ana­lý­zu pólů od Bent­ley (SPI­DA­calc). Účast Spa­tial Data.​AI v pro­gra­mu iTwin Acti­va­te pod­po­ři­la au­to­ma­ti­zo­va­ný vývoj di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te za­mě­ře­né­ho na pro­jek­to­vá­ní pro spo­leč­nos­ti za­bý­va­jí­cí se dis­tri­bucí elek­tři­ny a te­le­ko­mu­ni­ka­ce­mi. Vý­sle­dek této ini­ci­a­ti­vy po­su­nul její tech­nic­ké ře­še­ní a roz­ší­řil na­bíd­ku slu­žeb na těch­to tr­zích.

Vir­tu­al Tech­no­lo­gy Sim­pli­fied (VTS) umo­ž­ňu­je sběr dat o pro­střed­cích ve­řej­ných slu­žeb po­mo­cí table­tů a te­le­fo­nů a vy­vi­nu­la ře­še­ní pro mo­bi­li­tu a vi­zu­a­li­za­ci dat na plat­for­mě iTwin. Pro VTS účas­tí v iTwin Acti­va­te vy­nik­ly zejmé­na dvě věci. První z nich bylo, že vý­vo­jo­vý tým VTS měl pří­stup k týmu ma­lých a střed­ních pod­ni­ků Bent­ley, který mohl po­mo­ci iden­ti­fi­ko­vat pro­blémy a spo­lu­pra­co­vat při hle­dá­ní ře­še­ní všech tech­nic­kých pro­blé­mů, které se v prů­bě­hu pro­jek­tu ob­je­vi­ly. Dru­hým dů­vo­dem byl tým lidí, který se v prů­bě­hu ko­hor­ty dal do­hro­ma­dy. Do­ká­za­li se vy­po­řá­dat s pro­blémy, se kte­rý­mi se po­tý­ka­jí všech­ny za­čí­na­jí­cí firmy, když se ze start­upu stá­va­jí fi­nan­co­va­nou spo­leč­nos­tí.

iTwin Acti­va­te Ko­hor­ta #2 se za­mě­ří na ře­še­ní pro pří­pa­dy vy­u­ži­tí in­frastruk­tu­ry in­ter­ne­tu věcí (IIoT) a při­hlá­sit se do ní mohou všich­ni zá­jem­ci. Podle Co­ry­ho Bal­dwi­na, vi­ce­pre­zi­den­ta Bent­ley pro in­frastruk­tu­ru IoT, jsou v Bent­ley nad­še­ni, že mohou spo­lu­pra­co­vat se startu­py v ob­las­ti IoT a spo­leč­ně bu­do­vat tech­no­lo­gie a part­ner­ství pro ře­še­ní po­třeb od­vět­ví in­fra­struk­tu­ry. Zvláš­tě za­jí­ma­vou se jeví spo­lu­prá­ce s týmy za­mě­ře­ný­mi na vy­tvá­ře­ní pre­dik­tiv­ních ana­lýz nebo zís­ká­vá­ní po­znat­ků z dat sen­zo­rů sdru­že­ných v plat­for­mě iTwin, stej­ně jako s těmi, které vy­tvá­ře­jí nové sen­zo­ry nebo sní­ma­cí tech­no­lo­gie, jež lze v rámci soft­wa­ro­vě ří­ze­né­ho po­hy­bu za­čle­nit do Bent­ley eko­sys­té­mu di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Pokud jste tým, který vy­tvá­ří in­fra­struk­tur­ní IoT ře­še­ní, a chce­te se zú­čast­nit druhé ko­hor­ty iTwin Acti­va­te, do­po­ru­ču­je­me vám, abys­te se při­hlá­si­li na této ad­re­se.

Při­hláš­ky budou ote­vře­ny do 16. červ­na 2023 a Bent­ley před­po­klá­dá, že účast­ní­ci budou o stavu své při­hláš­ky in­for­mo­vá­ni do 23. červ­na 2023. V létě 2023 by měla být vy­hlá­še­na iTwin Acti­va­te Ko­horta #3, za­mě­ře­ná na ge­ne­ra­tiv­ní umě­lou in­te­li­gen­ci pro pří­pa­dy vy­u­ži­tí in­frastruk­tu­ry.

Další in­for­ma­ce o pro­gra­mu na­lez­ne­te na iTwin Acti­va­te.

VTS in­te­gro­va­la svá data za­chy­ce­ná v re­a­li­tě do apli­ka­ce Open­Tower iQ s pod­po­rou pro­hlí­že­če iTwin Viewer, která uži­va­te­lům umo­ž­ňu­je pro­vá­dět ma­nu­ál­ní mě­ře­ní ma­jet­ku a ex­por­to­vat zprá­vy o těch­to mě­ře­ních ve for­má­tu PDF.

VTS Bentley-2323

 

 

 


Mohlo by vás zajímat: