Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Agacad s novou značkou, vizuální identitou a webem

Středa, 21 Červen 2023 17:26

Tags: AGACAD | Logo | Rebranding | Vizuální identita | Webové stránky | Značka

Agacad-Enabling-Innovations-Together-facebook-2325Aga­cad 19. červ­na zve­řej­nil svou ak­tu­a­li­zo­va­nou znač­ku s novým logem a vi­zu­ál­ní iden­ti­tou, no­vý­mi webo­vý­mi strán­ka­mi a novým slo­ga­nem „Ena­b­ling In­no­vati­ons To­ge­ther“. Re­bran­ding dává Aga­ca­du mož­nost roz­ší­řit roz­sah na­bí­ze­ných pro­duk­tů, slu­žeb a ře­še­ní a umož­nit tak svým kli­en­tům čelit vý­zvám dneš­ní­ho rych­le se mě­ní­cí­ho světa.

Proč byl do­kon­čen re­bran­ding

S tím, jak se sta­veb­nic­tví sbli­žu­je s vý­ro­bou a dal­ší­mi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi a jak do hry vstu­pu­je umělá in­te­li­gen­ce, vir­tu­ál­ní re­a­li­ta, chyt­ré smlou­vy a ově­řo­vá­ní dat na blockcha­i­nu a další nové tech­no­lo­gie, chce Aga­cad kli­en­tům po­sky­to­vat nejen tech­no­lo­gie, ale také vizi po­třeb­nou pro ne­u­stá­lé zlep­šo­vá­ní pro­ce­sů, které při­ná­še­jí od­po­věd­nou hod­no­tu.

Roz­ší­ře­ním hra­nic se Aga­ca­du ote­ví­ra­jí mož­nos­ti na­vr­ho­vat a do­dá­vat nové hod­not­né pro­duk­ty, služ­by a ře­še­ní pro naše kli­en­ty.

Jaké jsou nyní hod­no­ty znač­ky Aga­cad

Ve spo­lu­prá­ci se svým týmem a po pro­zkou­má­ní svého pří­bě­hu, který sahá mnoho de­se­ti­le­tí zpět a vedl ke vzni­ku Aga­ca­du na po­čát­ku di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví a prů­mys­lu, zdo­ko­na­lil Aga­cad způ­sob, jakým vy­ja­dřu­je své hod­no­ty, aby lépe od­rá­že­ly to, kdo je a o co usi­lu­je.

Aga­cad je:

Em­pa­tic­ký. Pra­cu­je dnes, aby při­ne­sl ino­va­ce zítř­ka.
Vi­zi­o­nář­ský. Pra­cu­je dnes, aby při­ne­sl ino­va­ce zítř­ka.
Od­hod­la­ný. Nikdy se ne­vzdá­vá.
Zví­da­vý. Po­sou­vá hra­ni­ce po­zná­ní i sebe sama.
Pro­zí­ra­vý. Při­ná­ší od­po­věd­nou hod­no­tu.

Em­pa­tie je zá­kla­dem vzta­hů s kli­en­ty. Vi­zi­o­nář­ské myš­le­ní po­má­há Aga­ca­du vést své kli­en­ty do bu­douc­nos­ti. Je od­hod­lán řešit výzvy, kte­rým kli­en­ti čelí. Zví­da­vá mysl in­spi­ru­je Aga­cad k ne­u­stá­lé­mu učení, růstu a zlep­šo­vá­ní.

Co vy­ja­dřu­je nový slo­gan

Slo­gan „Enabling innovations together (Umožňujeme ino­va­ce spo­leč­ně)“ vy­ja­dřu­je, jak Aga­cad umožňuje svým kli­en­tům při­ná­šet hod­no­tu pro­střed­nic­tvím ne­u­stá­lé­ho zlep­šo­vá­ní pro­ce­sů.

Slovo ENA­B­LING uka­zu­je, že do­dá­vá kom­plet­ní ře­še­ní se všemi služ­ba­mi, po­ra­den­stvím a vizí po­třeb­nou k zís­ká­ní ma­xi­mál­ní hod­no­ty z tech­no­lo­gie. To kon­tras­tu­je s těmi, kteří se za­mě­řu­jí na pro­dej pro­duk­tů. Způ­sob práce, „the Aga­cad Way“, z něj dělá dů­vě­ry­hod­né­ho part­ne­ra a dlou­ho­do­bé­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka.

INO­VA­CE, které umožňuje, jsou zlep­še­ním pro­ce­sů kli­en­tů.

Slovo SPO­LEČ­NĚ zdů­razňuje ho­lis­tic­ký a ko­la­bo­ra­tiv­ní způ­sob práce.

Jaká je hod­no­ta Aga­ca­du

Re­bran­ding po­mohl Aga­ca­du pře­for­mu­lo­vat myš­le­ní tak, aby se více za­mě­řil na hod­no­tu. Vý­sled­kem je ná­sle­du­jí­cí hod­no­to­vá pro­po­zi­ce:

Aga­cad do­dá­vá ře­še­ní pro zlep­šo­vá­ní pro­ce­sů, která umožňují pro­myš­le­ným or­ga­ni­za­cím za­mě­ře­ným na růst vy­tvá­řet větší hod­no­tu pro všech­ny, kte­rým slou­ží a které ovlivňují. Od­li­šu­je se tím, že uplatňuje ho­lis­tic­ký, vzta­ho­vý pří­stup k ino­va­cím pro ne­ú­nav­né zlep­šo­vá­ní pro­ce­sů.

Jak se změna znač­ky pro­je­ví na na­bí­ze­ných pro­duk­tech, služ­bách a ře­še­ních

Nová znač­ka po­mů­že na­bíd­nout roz­ší­ře­né port­fo­lio pro­duk­tů, slu­žeb a ře­še­ní pro zlep­šo­vá­ní pro­ce­sů. Aga­cad při­ne­se vyšší míru au­to­ma­ti­za­ce, roz­ší­ře­né mož­nos­ti sprá­vy dat a ze­fek­tiv­ně­ní pra­cov­ních po­stu­pů. Cílem je zá­kaz­ní­kům umož­nit do­sáh­nout ne­ú­nav­né­ho zlep­šo­vá­ní pro­ce­sů pro­střed­nic­tvím je­di­neč­ných kom­plex­ních, uce­le­ných slu­žeb a ře­še­ní. Tým a síť míst­ních part­ne­rů to Aga­ca­du nyní umožňuje.

Kde mů­že­te po­lo­žit další otáz­ky

Máte-li ja­ké­ko­li do­ta­zy tý­ka­jí­cí se znač­ky Aga­cad, na­piš­te na info@agacad.com.


 


Mohlo by vás zajímat: