Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Protolabs mění značku sítě výrobních partnerů

Pátek, 12 Leden 2024 12:40

Tags: Digitální továrna | Protolabs Network | Protolabs.Hubs | Rebranding | Síť dodavatelů

Protolabs map network factories-2402Pro­to­labs spus­ti­ly svou re­bran­do­va­nou služ­bu Pro­to­labs Ne­twork (dříve zná­mou jako Hubs), která vy­u­ží­vá glo­bál­ní vý­rob­ní part­ne­ry pro roz­ší­ře­ní mož­nos­tí a tvorby cen. Tento krok sig­na­li­zu­je zá­va­zek Pro­to­labs k jed­not­né glo­bál­ní znač­ce a jed­not­ným zá­kaz­nic­kým zku­še­nos­tem. Pře­chod při­chá­zí téměř tři roky po akvi­zi­ci vý­rob­ní sítě se síd­lem v Am­ster­da­mu, která od akvi­zi­ce v roce 2021 za­zna­me­na­la vý­znam­ný roční růst.

Ob­chod­ní model, který před­sta­vil Rob Bodor, pre­zi­dent a ge­ne­rál­ní ře­di­tel Pro­to­labs, je hyb­rid­ním di­gi­tál­ním vý­rob­ním mode­lem kom­bi­nu­jí­cím in­ter­ní di­gi­tál­ní to­vár­ny Pro­to­labs s glo­bál­ní sítí do­da­va­te­lů – Pro­to­labs Ne­twork – a po­sky­tu­jí­cí zá­kaz­ní­kům vý­rob­ní zdro­je po celou dobu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku.

Pro­to­labs Ne­twork za­hr­nu­je více než 250 vy­so­ce pro­vě­ře­ných do­da­va­tel­ských part­ne­rů, kteří uspo­ko­ju­jí ši­ro­ké po­tře­by zá­kaz­ní­ků v celém ži­vot­ním cyklu je­jich vý­rob­ků – od ino­va­cí a pro­to­ty­pů až po vý­ro­bu a pod­po­ru po skon­če­ní ži­vot­nos­ti vý­rob­ku. Zá­kaz­ní­ci mají mimo jiné pří­stup k přís­něj­ším to­le­ran­cím, roz­ší­ře­ným mož­nos­tem po­vr­cho­vé úpra­vy a vyš­ším ob­je­mům při niž­ších ná­kla­dech. Síť vý­rob­ních part­ne­rů dopl­ňuje níz­ko­ob­je­mo­vé vý­rob­ní služ­by na vy­žá­dá­ní, které Pro­to­labs rov­něž na­bí­zí.

Nově pře­jme­no­va­ná síť Pro­to­labs Ne­twork je nyní v pro­vo­zu. Chce­te­‑li se do­zvě­dět více o hyb­rid­ním vý­rob­ním mo­de­lu Pro­to­labs, který kom­bi­nu­je mož­nos­ti to­vár­ny a sítě, po­dí­vej­te se na jeho roz­dě­le­ní do fra­me­work for the fu­tu­re.


Mohlo by vás zajímat: