Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens na MSV představí neomezené možnosti nekonečných dat

Středa, 03 Listopad 2021 00:14

Tags: Digitální továrna | MSV | Průmysl 4.0 | Siemens

Siemens-MSV-2144Po roční co­vi­do­vé od­ml­ce, kdy zů­sta­ly brány br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě za­vře­né, se spo­leč­nost Si­e­mens vrací, aby před­sta­vi­la nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie a ře­še­ní pro prů­mys­lo­vou di­gi­ta­li­za­ci. Motto Si­e­mens pro MSV 2021 zní Ne­o­me­ze­né mož­nos­ti ne­ko­neč­ných dat. Ex­po­zi­ce bude sou­čás­tí pro­jek­tu Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0.

Si­e­mens před­sta­ví jak tech­no­lo­gie – na­pří­klad di­gi­tál­ní dvoj­če, Edge, clou­do­vá ře­še­ní, pre­dik­tiv­ní údrž­ba nebo vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce zvy­šu­jí­cí kon­ku­ren­ce­schop­nost a udr­ži­tel­nost prů­mys­lo­vých pod­ni­ků – tak mož­nos­ti a před­nos­ti je­jich apli­ka­cí na míru jed­not­li­vým prů­mys­lo­vým od­vět­vím. Zvlášt­ní po­zor­nost bude pre­zen­ta­ce spo­leč­nos­ti Si­e­mens klást na stra­te­gii di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.

Strategie digitální transformace

Di­gi­ta­li­za­ci a ino­va­cím se ne­vy­hne žádná prů­mys­lo­vá spo­leč­nost na světě. Cesta k di­gi­tál­ní­mu pod­ni­ku však není snad­ná a pro úspěš­nou di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci je klí­čo­vá správ­ně zvo­le­ná stra­te­gie. Čeho chci do­sáh­nout? Jak jsem na tom ve srov­ná­ní s kon­ku­ren­cí? Jaké tech­no­lo­gie jsou pro mé pod­ni­ká­ní zá­sad­ní a co mohu ig­no­ro­vat? Kde s di­gi­ta­li­za­cí začít a jak efek­tiv­ně vy­u­žít zdro­je pod­ni­ku? Jaké budou ná­kla­dy a pří­no­sy? Od­po­vě­di na tyto otáz­ky po­skyt­nou zá­kaz­ní­kům i ná­vštěv­ní­kům od­bor­ní­ci Si­e­mens, kteří budou po celou dobu ve­letr­hu při­pra­ve­ni po­skyt­nout rady a kon­zul­ta­ce.

Nativní digitální dvojče pro obráběcí stroje

Vý­ho­dy di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te pro vý­rob­ce ob­rá­bě­cích stro­jů před­sta­ví spo­leč­nost Si­e­mens pro­střed­nic­tvím ob­rá­bě­cí­ho stro­je SLW EDU 5x, ur­če­né­ho pri­már­ně pro vý­u­ko­vé účely. Stroj díky ří­di­cí­mu sys­té­mu Si­nu­me­rik One ob­sa­hu­je na­tiv­ní di­gi­tál­ní dvoj­če. Pří­no­sy di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te ukáže v re­ál­ném čase i jeho in­sta­la­ce na za­ří­ze­ní Tai­mac ZPS. Pro­střed­nic­tvím da­to­vé­ho při­po­je­ní Si­e­mens před­sta­ví i mož­nos­ti vy­u­ži­tí sběru a ana­lý­zy dat z elek­tric­kých po­ho­nů – sa­mo­stat­né­ho asyn­chron­ní­ho mo­to­ru a mě­ni­če, který motor na­pá­jí.

Chytré využití dat prostřednictvím řešení COMOS

Soft­wa­ro­vé ře­še­ní COMOS je ide­ál­ní pro EPC nebo pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře. Umožňuje plá­no­vat in­že­nýr­ské pro­jek­ty a zá­ro­veň fun­gu­je jako di­gi­tál­ní da­ta­bá­ze pro všech­ny druhy tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce po­krý­va­jí­cí celý ži­vot­ní cyk­lus, tedy vše od fáze na­vr­ho­vá­ní až po údrž­bu. COMOS pro brown­field umožňuje pro­vo­zo­va­te­lům vý­rob­ních linek di­gi­ta­li­zo­vat do­ku­men­ta­ci i pro exis­tu­jí­cí vý­rob­ní pod­ni­ky a za­ří­ze­ní, a to bez ohle­du na je­jich stáří. Sys­tém COMOS se tak stává zá­kla­dem mo­der­ni­za­ce stá­va­jí­cích to­vá­ren.

COMOS Mo­bi­le Wor­ker je ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro mo­der­ni­za­ci to­vá­ren a je­jich údrž­bu. Data ze sys­té­mu COMOS je možné zpra­co­vá­vat pro­střed­nic­tvím mo­bil­ní­ho za­ří­ze­ní a pro­vá­dět touto ces­tou i údrž­bu. Data se dají dále ana­ly­zo­vat a vi­zu­a­li­zo­vat v pro­stře­dí roz­ší­ře­né re­a­li­ty.

Nové možnosti průmyslové automatizace

Na di­gi­tál­ním dvoj­če­ti ma­ni­pu­lač­ní linky bude Si­e­mens uka­zo­vat mož­nos­ti a vý­ho­dy vir­tu­ál­ní­ho zpro­voz­ně­ní a si­mu­la­ce. Ná­vštěv­ní­ci uvidí dva delta pic­ke­ry, které na pásu pře­bí­ra­jí, třídí a uklá­da­jí zboží, a to za vy­u­ži­tí ře­še­ní NX MCD, SW Simit nebo PLC Si­m­a­dvan­ced. Ex­po­nát uka­zu­je, jak je možné vý­rob­ní linku fle­xi­bil­ně proměňovat, aniž by bylo nutné ji fy­zic­ky vlast­nit. Soft­wa­ro­vé ře­še­ní SW Si­ma­tic Ma­chi­ne Si­mu­la­tor, vhod­né pře­de­vším pro vý­rob­ce vý­rob­ních stro­jů, před­ve­de mož­nos­ti di­gi­tál­ní vi­zu­a­li­za­ce jed­not­li­vé­ho stro­je nebo jeho části.

Na nové plat­for­mě In­dustrial Edge se usku­teč­ní de­mon­stra­ce no­vých mož­nos­tí da­to­vé ana­lý­zy ve vý­ro­bě pro­střed­nic­tvím růz­ných apli­ka­cí. Na pří­kla­du apli­ka­ce Motif Dis­co­ve­ry (MOD) bude k vi­dě­ní ukáz­ka iden­ti­fi­ka­ce po­ten­ci­ál­ních pro­blé­mů ve vý­ro­bě. Ná­vštěv­ní­ci se se­zná­mí s pří­no­sy sběru a ana­lý­zy dat po­mo­cí cloud com­pu­tingu pro­střed­nic­tvím plat­for­my Mind­Sphe­re a je­jích apli­ka­cí.

Ši­ro­ké mož­nos­ti pro­po­je­ní prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce a kla­sic­ké­ho IT před­ve­de Si­e­mens pro­střed­nic­tvím da­to­vé­ho pro­po­je­ní s tes­to­va­cí lin­kou umís­tě­nou v ČVUT ČIIRK.

Data mění svět servisu a údržby

Da­to­vá ana­ly­ti­ka je zá­sad­ní i pro ob­last ser­vi­su a údrž­by. Na zá­kla­dě dat se­bra­ných ze stro­jů je možné pre­di­ko­vat zá­va­dy, tím před­chá­zet vý­pad­kům stro­je a zvý­šit tak pro­voz­ní do­stup­nost i efek­ti­vi­tu údrž­by. Zá­klad­ním pi­lí­řem vzdá­le­né­ho ser­vi­su a di­a­gnos­ti­ky 21. sto­le­tí je mož­nost vzdá­le­né­ho při­po­je­ní. Tech­nic­kou první pomoc je tímto způ­so­bem možné po­skyt­nout po­mo­cí stan­dard­ní­ho Si­e­mens při­po­je­ní a ušet­řit tak čas i pe­ní­ze.

Jak digitalizace funguje v praxi

Od­po­věď na otáz­ku, jak di­gi­ta­li­za­ce fun­gu­je v praxi, po­skyt­ne Si­e­mens jak pro­střed­nic­tvím zá­kaz­nic­kých re­fe­ren­cí, tak po­hle­dem do vlast­ních zá­vo­dů. Ná­vštěv­ní­ci se se­zná­mí s clou­do­vým ře­še­ním (Mind­Sphe­re), vý­ho­da­mi vzdá­le­né­ho při­po­je­ní, s chyt­rým pro­po­je­ním Edge nebo sbě­rem a vy­u­ži­tím dat v pro­stře­dí nej­vyš­ší úrov­ně ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti.

Vzdělávání a rozšiřování digitálních kompetencí, spolupráce se školstvím

Zvlášt­ní část ex­po­zi­ce bude Si­e­mens vě­no­vat pod­po­ře vzdě­lá­vá­ní a roz­ši­řo­vá­ní di­gi­tál­ních kom­pe­ten­cí. Před­sta­ví nový roč­ník sou­tě­že v CNC pro­gra­mo­vá­ní Si­nu­me­rik Cup, za­po­jí se i do or­ga­ni­za­ce sou­tě­že pro mladé pro­gra­má­to­ry. Si­e­mens je part­ne­rem čes­kých vy­so­ko­škol­ských test­be­dů, sou­čás­tí pre­zen­ta­ce na MSV bude i před­sta­ve­ní pří­kla­dů tech­no­lo­gií z těch­to tech­no­lo­gic­kých hubů. V ex­po­zi­ci Si­e­mens ukáže uni­kát­ní apli­ka­ce. Na­pří­klad Edge apli­ka­ci, Motif Dis­co­ve­ry (MOD) spo­leč­nos­ti Fac­to­rio So­lu­ti­ons, která z mě­ře­ní pro­ce­su a kva­li­ty na vý­stu­pu uka­zu­je, kde vzni­ká pro­blém a jak ho od­stra­nit, nebo apli­ka­ci vy­vi­nu­tou VŠB TUO FEI v clou­do­vé plat­for­mě Mind­Sphe­re pro sdí­le­ní elek­tro­aut.

Ukáz­ka před­ve­de, jak ana­ly­zo­vat data, která jsou zá­sad­ní pro jízd­ní vlast­nos­ti, jak je chytře vy­u­ží­vat a pra­co­vat s nimi.

Na zá­kaz­ní­ky i ná­vštěv­ní­ky se tým od­bor­ní­ků Si­e­mens těší v ex­po­zi­ci pro­jek­tu Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0pa­vi­lo­nu F.


Mohlo by vás zajímat: