Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EON Reality uvádí EON Spatial UX

Pondělí, 24 Červenec 2023 12:04

Tags: 360° | EON Reality | EON Spatial UX | Uživatelská rozhraní | Virtuální realita

EON Reality-EON Spatial UX-2330EON Re­a­li­ty, pod­ni­ka­jí­cí v ob­las­ti pře­no­su zna­los­tí na zá­kla­dě roz­ší­ře­né a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, ozná­mi­l 18. čer­ven­ce spuš­tě­ní nové prů­lo­mo­vé funk­ce svého pro­duk­tu EON Spa­tial UX. Tato re­vo­luč­ní tech­no­lo­gie roz­hra­ní po­sou­vá uži­va­tel­ský zá­ži­tek do další éry tím, že vy­tvá­ří 360stupňový di­gi­tál­ní ko­k­pit, do kte­ré­ho jsou uži­va­te­lé plně po­no­ře­ni a ovlá­da­jí svůj di­gi­tál­ní život.

EON Spa­tial UX pře­ko­ná­vá ome­ze­ní tra­dič­ních dvou­roz­měr­ných roz­hra­ní a při­ná­ší uži­va­te­lům ne­ko­neč­né pa­no­ra­ma mož­nos­tí, které mohou pro­zkou­má­vat. Uži­va­te­lé mohou ply­nu­le pra­co­vat s více okny sou­čas­ně a utvá­řet tak svůj di­gi­tál­ní zá­ži­tek jako nikdy před­tím.

Na­vi­ga­ce v tomto roz­sáh­lém novém roz­hra­ní je snad­ná díky vy­spě­lé­mu asi­s­ten­to­vi s umě­lou in­te­li­gen­cí, který je ne­díl­nou sou­čás­tí uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní EON Spa­tial UX. Asi­s­tent s umě­lou in­te­li­gen­cí vede uži­va­te­le na kaž­dém kroku a za­jiš­ťu­je, aby mohli plně vy­u­ží­vat re­vo­luč­ní roz­hra­ní a při­způ­so­bit si svůj di­gi­tál­ní vesmír podle svých in­di­vi­du­ál­ních po­třeb.

Uve­de­ním EON Spa­tial UX po­kra­ču­je EON Re­a­li­ty ve svém ino­vač­ním od­ka­zu a na­dá­le se snaží měnit způ­sob, jakým se učíme, tré­nu­je­me a pra­cu­je­me po­mo­cí tech­no­lo­gií roz­ší­ře­né re­a­li­ty a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Toto ozná­me­ní zna­me­ná kvan­to­vý skok v uži­va­tel­ských roz­hra­ních a ná­stup nové éry di­gi­tál­ní in­ter­ak­ce a po­hl­ce­ní.Mohlo by vás zajímat: