Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Strategic Insights se připojuje k síti Altair Channel Partners

Úterý, 01 Srpen 2023 23:09

Tags: Altair | Channel Partners | Network | Strategic Insights

altair about partners channel partners-2331Altair ozná­mil, že se Stra­te­gic In­si­ghts při­po­jil k jeho ros­tou­cí síti ob­chod­ních part­ne­rů. Strategic Insights, před­ní firma za­bý­va­jí­cí se ob­chod­ní­mi stra­te­gi­e­mi, která na­bí­zí nej­mo­der­něj­ší ře­še­ní za­lo­že­ná na plat­for­mě AI pro spo­leč­nos­ti z žeb­říč­ku For­tu­ne 500 i pro ve­řej­ný sek­tor, bude svým zá­kaz­ní­kům na­bí­zet celé port­fo­lio ře­še­ní Al­tai­ru pro ana­lý­zu dat v rámci své sady stra­te­gic­kých ře­še­ní.

Al­tair spo­lu­pra­cu­je s glo­bál­ní sítí ob­chod­ních a tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů. Chce­te­‑li se do­zvě­dět více nebo se stát part­ne­rem, na­vštiv­te www.altair.com/partners.

 


Mohlo by vás zajímat: