Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Roadshow Příběhy úspěšné průmyslové digitalizace

Pondělí, 14 Srpen 2023 12:11

Tags: Axiom Tech | Digitalizace | Průmysl | Roadshow | Siemens | Vzdělávání

Axiom tech-digitalizace-2333AXIOM TECH ve spo­lu­prá­ci se Sie­mens In­dust­ry Soft­warem zve na vzdě­lá­va­cí a in­spi­ra­tiv­ní se­mi­nář o úspěš­né di­gi­ta­li­za­ci čes­kých firem, bez­plat­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né účast­ní­ky. Ze se­mi­ná­ře si od­ne­se­te ši­ro­ký pře­hled mož­nos­tí di­gi­ta­li­za­ce, nové hlub­ší zna­los­ti pří­no­sů jed­not­li­vých soft­wa­ro­vých pro­duk­tů a ře­še­ní, in­spi­ra­ci a zku­še­nos­ti z pod­ni­ků po za­ve­de­ní di­gi­ta­li­za­ce a své vlast­ní pri­o­ri­ty pro bu­dou­cí di­gi­ta­li­za­ci.

TER­MÍ­NY

PRAHA     14. září od 9:30 hod. 
BRNO     19. října od 9:30 hod.
OSTRAVA     23. lis­to­pa­du od 9:30 hod.

 
Přes­né místo ko­ná­ní v daném městě bude upřes­ně­no nej­poz­dě­ji týden před akcí.

PRO­GRAM

  • Axiom Tech uká­že, jak ve svých pro­vo­zech správ­ně iden­ti­fi­ku­je­te pro­ce­sy vhod­né pro di­gi­ta­li­za­ci a jaká ře­še­ní pro je­jich roz­voj má,
  • vy­svět­lí, jak vám po­mo­hou zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a di­gi­tál­ní vy­spě­lost ve vaší spo­leč­nos­ti,
  • před­sta­ví pří­běhy čes­kých firem a kon­krét­ní ukáz­ky jak a s ja­ký­mi pří­no­sy za­ved­ly tato ře­še­ní,
  • na­u­čí­ vás určit pri­o­ri­ty pro zlep­še­ní va­šich pro­ce­sů a po­mů­že­me vám po­sta­vit zá­kla­dy vaší vlast­ní stra­te­gie di­gi­ta­li­za­ce.

Axiom Tech-Roadshow

 

 


Mohlo by vás zajímat: