Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dynatrace uvádí na trh Kubernetes Experience

Pondělí, 13 Listopad 2023 01:16

Tags: Dynatrace | Kubernetes Experience | Predikce | Umělá inteligence | Zabezpečení

Kubernetes Experience-2346Dy­na­tra­ce, která se po­hy­bu­je v ob­las­ti sjed­no­ce­né sle­do­va­tel­nos­ti a za­bez­pe­če­ní, ozná­mi­la 8. lis­to­pa­du novou služ­bu Ku­ber­ne­tes Ex­pe­ri­en­ce pro týmy plat­for­mo­vých in­že­ný­rů. Tato zku­še­nost, za­lo­že­ná na mož­nos­tech plat­for­my Dy­na­tra­ce v ob­las­ti po­zo­ro­va­tel­nos­ti, za­bez­pe­če­ní, umělé in­te­li­gen­ce a au­to­ma­ti­za­ce, umo­ž­ňuje plat­for­mo­vým in­že­ný­rům ná­sle­du­jí­cí čin­nos­ti:

  • Po­sky­to­vat při­způ­so­be­né zku­še­nos­ti týmům Ku­ber­ne­tes na všech úrov­ních vy­spě­los­ti, od ex­per­tů po za­čá­teč­ní­ky, a eko­sys­té­mům všech ve­li­kos­tí, od ně­ko­li­ka až po stov­ky klastrů – včet­ně kom­plex­ních vi­zu­a­li­za­cí a přes­ných od­po­vě­dí pro sle­do­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ci stavu, vý­ko­nu a za­bez­pe­če­ní klastrů, uzlů, jmen­ných pro­sto­rů a pra­cov­ních zá­tě­ží.
  • Umož­nit pre­dik­tiv­ní údrž­bu po­mo­cí au­to­ma­ti­zo­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů, které vy­u­ží­va­jí kau­zál­ní a pre­dik­tiv­ní funk­ce umělé in­te­li­gen­ce plat­for­my Dy­na­tra­ce k de­tek­ci a před­ví­dá­ní ano­má­lií v clus­te­rech Ku­ber­ne­tes a au­to­ma­tic­ké­mu ur­če­ní je­jich hlav­ní pří­či­ny, což dává in­že­ný­rům mož­nost řešit pro­blémy pro­ak­tiv­ně a před­chá­zet ne­ga­tiv­ním do­pa­dům na zku­še­nos­ti kon­co­vých uži­va­te­lů.
  • Vy­tvo­řit spo­leh­li­vé, bez­peč­né a šká­lo­va­tel­né pro­stře­dí Ku­ber­ne­tes pro vý­vo­já­ře po­mo­cí sa­mo­ob­služ­ných funk­cí, které pod­po­ru­jí klí­čo­vé pro­ce­sy Dev­Se­cOps, včet­ně au­to­ma­tic­kých bran kva­li­ty a au­to­ma­tic­ké­ho ově­řo­vá­ní se­sta­ve­ní, na­sa­ze­ní a vy­dá­ní na zá­kla­dě cílů úrov­ně slu­žeb (SLO) spe­ci­fic­kých pro danou spo­leč­nost.

Oče­ká­vá se, že nová Dy­na­tra­ce Ku­ber­ne­tes Ex­pe­ri­en­ce bude vše­o­bec­ně do­stup­ná do 90 dnů od to­ho­to ozná­me­ní.


Mohlo by vás zajímat: