Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HyperloopTT se připojuje k Siemens Startup Programu

Čtvrtek, 07 Prosinec 2023 17:53

Tags: Digitální dvojčata | HyperloopTT | Siemens | Startup Program

Hyperloop-Hamburg-2349Ame­ric­ká vý­zkum­ná spo­leč­nost Hy­per­lo­opTT pra­cu­je na vý­vo­ji do­prav­ní­ho sys­té­mu, který by ces­tu­jí­cí pře­pra­vo­val rych­los­tí přes 700 km/h a zá­ro­veň by byl do­ko­na­le ply­nu­lý. Toho je do­sa­že­no díky in­frastruk­tu­ře, která fun­gu­je v níz­kotla­kém, zcela uza­vře­ném pro­stře­dí, jež vý­raz­ně zvy­šu­je účin­nost a spo­leh­li­vost sys­té­mu. Díky účas­ti v Sie­mens Startup Pro­gra­mu mohl Hy­per­lo­opTT rych­le vy­bu­do­vat a zkon­stru­o­vat špič­ko­vé sys­témy.

Spo­leč­nost po­tře­bo­va­la part­ne­ra, který by byl stej­ně ino­va­tiv­ní jako pro­dukt, který vy­tvá­ří. A právě zde mohl Sie­mens vstou­pit do hry a po­mo­ci po­su­nout pro­jekt kupře­du.

Jak může HyperloopTT změnit svět dopravy

Sys­tém Hy­per­lo­opTT není jen další že­lez­nič­ní sys­tém. Sys­tém je od zá­kla­du na­vr­žen tak, aby po­sou­val hra­ni­ce in­že­nýr­ství, je udr­ži­tel­ný a ener­ge­tic­ky po­zi­tiv­ní. Toho je do­sa­že­no díky vy­so­ce účin­né­mu po­hon­né­mu sys­té­mu a ob­no­vi­tel­ným zdro­jům ener­gie za­bu­do­va­ným do in­frastruk­tu­ry. To vše spo­leč­ně sni­žu­je pro­voz­ní ná­kla­dy a zvy­šu­je bez­peč­nost sys­té­mu.

Tým, který se snaží změ­nit svět do­pra­vy, po­tře­bo­val soft­wa­ro­vý balík, který by umož­nil práci na dálku a zá­ro­veň za­cho­val vy­spě­lou di­gi­ta­li­za­ci ma­te­ri­á­lů pro spo­lu­prá­ci. Toho do­sa­hu­jí po­mo­cí tech­no­lo­gie di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te, která umo­ž­ňuje práci od­kud­ko­li na světě.
Mohlo by vás zajímat: