Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE dává život umě­lec­kým dílům po­mo­cí 3D tech­no­lo­gií

Úterý, 13 Srpen 2019 09:23

Tags: 3D tech­no­lo­gie | Martina Hozová | MCAE Systems | Tebis | Umě­lení | Vějíř | Žofie Chotková

MCAE IMG 4386-copy-1933Mo­der­ní 3D tech­no­lo­gie po­moh­ly při­vést k ži­vo­tu pů­so­bi­vé umě­lec­ké dílo ne­da­le­ko Pí­sec­ké brá­ny v Praze 6. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems spo­lu­pra­co­va­la s aka­de­mic­kou so­chař­kou Mar­ti­nou Ho­zo­vou na vzni­ku fon­tá­ny, jež má uctít pa­mát­ku hra­běn­ky Žofie Chot­ko­vé. Od­ha­le­ní po­mní­ku by­lo na­plá­no­vá­no už v roce 2014, kdy uply­nu­lo 100 let od sa­ra­jev­ské­ho aten­tá­tu, při kte­rém za­hy­nu­la Žofie Chot­ko­vá i její man­žel Fran­ti­šek Fer­di­nand d'Este. Sym­bo­lem Žofie Chot­ko­vé byl vějíř a ru­ka­vič­ky. Vě­jíř, jako do­bo­vý atri­but dam, byl se Žofií ne­od­mys­li­tel­ně spjat. Pro­to se Mar­ti­na Ho­zo­vá roz­hod­la to­ho­to té­ma­tu cho­pit.

Svým ná­vrhem vě­jí­ře za­u­ja­la ve ve­řej­né sou­tě­ži mezi 51 dal­ší­mi ná­vrhy. Vě­jíř je vy­ro­ben ze sli­ti­ny a ce­lou kon­struk­cí pro­chá­zí trub­ky, které v na­sta­vi­tel­ných in­ter­va­lech vy­pouš­tí páru, jako sym­bol prů­mys­lo­vé re­vo­lu­ce a doby páry.
Sa­mot­ná vý­ro­ba se tá­h­la přes pět let. Při re­a­li­za­ci dí­la hrá­la MCAE Sys­tems vel­kou roli, neboť mě­la mož­nost uká­zat, jak s po­mo­cí u ní do­stup­ných 3D tech­no­lo­gií mů­že vy­tvo­řit kom­pli­ko­va­ný umě­lec­ký před­mět. Vy­ro­bi­la mo­de­lo­vé za­ří­ze­ní z pře­kliž­ky, kte­ré vznik­lo ro­bo­tic­kým ob­rá­bě­ním na za­ří­ze­ní KUKA 60 HA v soft­wa­ru Te­bis. Dů­le­ži­tým kro­kem by­la i sa­mot­ná po­vr­cho­vá úpra­va se spe­ci­ál­ním ná­stři­kem, odol­ným pro otisk do slé­vá­ren­ské­ho pís­ku a stej­ně dů­le­ži­té bylo i pro­po­je­ní se Slé­vár­nou Ku­řim, kte­rá si pře­vza­la mo­de­lo­vé za­ří­ze­ní pro zho­to­ve­ní pís­ko­vých fo­rem.
V MCAE věří, že pa­mát­ník se brzy stane ne­od­mys­li­tel­nou sou­čás­tí uve­de­né­ho ve­řej­né­ho pro­sto­ru.

MCAE Vejir-IMG 4494-1933


Mohlo by vás zajímat: