Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spa­tial ve verzi 2019 1.0.2 pro 3D In­te­rOp

Pondělí, 19 Srpen 2019 08:12

Tags: 3D InterOp | CMG | Das­sault Sys­tè­mes | Spatial

spatial-AdditiveCGMwithCode-1934Fir­ma Spa­tial, dce­ři­ná spo­leč­nost Das­sault Sys­tè­mes, na­bí­zí v pro­duk­tu Spa­tial verze 2019 1.0.2 pro 3D In­te­rOp ví­ce­ná­sob­né zpra­co­vá­ní u im­ple­men­ta­ce UCon­nect v mno­ha for­má­tech pří­mo v pro­stře­dí 3D In­te­rOp CGM, což je vhod­né pro ote­ví­rá­ní vel­kých se­stav. Im­ple­men­to­vá­ny by­ly ta­ké ver­ze for­má­tů NX1847, Creo 6.0 a Pa­ra­so­lid 31.1. U mo­de­lo­va­cí­ho já­d­ra CGM Core Mo­de­ler se ob­je­vu­je di­a­gnos­ti­ka dat im­por­to­va­ných mo­de­lů s ka­ta­lo­gem více než 10 000 chy­bo­vých zpráv pro CMG operátory a mož­nos­tí re­de­sig­nu po­mo­cí CGM Di­rect Edit nebo mo­di­fi­ka­cí off­se­to­vých hod­not.

Vy­lep­še­ní na­jde­me i u sli­cin­gu ne­bo množ­nos­ti re­ge­ne­ra­ce z pa­mě­ťo­vé stopy. 3D ACIS Mo­de­ler pak také na­bí­zí no­vé funk­ce a vy­lep­še­ní u di­a­gnos­ti­ky pro­sto­ro­vých ome­ze­ní, to­po­lo­gie bu­něk či fa­ze­to­vá­ní.


Mohlo by vás zajímat: