Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sha­pe­Di­ver nyní pod­po­ru­je do­pl­něk Pu­f­fer­fish

Pondělí, 19 Srpen 2019 10:24

Tags: Do­pl­něk | Grasshopper | Pod­po­ra | Pu­f­fer­fish | Sha­pe­Di­ver

Pufferfish-Supported-ShapeDiver-1934Od první vy­da­né ver­ze se ten­to do­pl­něk stal jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších pro eko­sys­tém Grass­hop­pe­ru. Do začátku srpna si jej stáh­lo na Fo­od­4Rhi­no přes 60 000 uži­va­te­lů, čímž se stal jed­ním z de­se­ti nej­sta­ho­va­něj­ších plu­gi­nů (Sha­pe­Di­ver už pod­po­ru­je ně­ko­lik dal­ších z první de­sít­ky, třeba Kan­ga­roo, Lun­chbox, Me­shE­ditHuman). Pu­f­fer­fish se­stá­vá z 280 lo­gic­ky se­tří­dě­ných kom­po­nent, kte­ré se za­mě­řu­jí na Tween (do­pl­ně­ní), Blends (smě­si), Mor­phs (morfy), Ave­rages (prů­mě­ry), Trans­for­mati­ons (trans­for­ma­ce) a In­ter­po­lati­ons (in­ter­po­la­ce) ur­če­né pro změ­ny tva­rů.

Doplňovací (twee­ning) ná­stro­je jsou ur­če­ny pro sko­ro všech­ny ge­o­me­t­ric­ké zá­klad­ní prv­ky v Grass­hop­pe­ru a uži­teč­né při kom­plex­něj­ších ope­ra­cích tře­ba u po­vrchů ne­bo sí­tí. Kromě tra­dič­ní ge­o­me­t­rie Pu­f­fer­fish na­bí­zí roz­ší­ře­nou pod­po­ru zkrou­ce­ných tva­rů. Z dal­ších ná­stro­jů je mož­né zmí­nit sí­ťo­vé uti­li­ty (uza­vře­ní ot­vo­rů sítí, opra­va špat­ných sítí, of­se­to­vé sítě aj.) nebo mož­nost re­kur­ziv­ní trans­for­ma­ce (Recur­si­ve Trans­form), což je skvě­lý způ­sob, jak vy­tvo­řit frak­tál­ní tvary.
Další informace najdete na www.shapediver.com/blog.


Mohlo by vás zajímat: