Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ak­tu­a­li­za­ce Cap­tu­re One při­ná­ší pod­po­ru pro Fu­ji­film X-T4

Úterý, 03 Březen 2020 14:50

Tags: Ak­tu­a­li­za­ce | Cap­tu­re One | Fotografie | Fu­ji­film | Pod­po­ra | RAW | Úpravy | X-T4

CaptureOne update-2010Soft­ware pro úpra­vu fo­to­gra­fií Cap­tu­re One se do­stá­vá na trh ve verzi 20.0.3, ve které je na­bí­ze­na první ofi­ci­ál­ní pod­po­ra pro fo­to­a­pa­rá­ty Fu­ji­film X-T4, plus pod­po­ra pro další nové fo­to­a­pa­rá­ty a ob­jek­ti­vy od ji­ných zna­ček. Od roku 2018 Cap­tu­re One a Fu­ji­film spo­lu­pra­cu­jí na dal­ším vý­vo­ji soft­wa­ru a umožňují uži­va­te­lům znač­ky Fu­ji­film zís­kat ze sen­zo­rů X-Trans ma­xi­mum. Nová verze také ob­sa­hu­je opra­vy chyb v Cap­tu­re One 20. Pro­gram Cap­tu­re One na­bí­zí fo­to­gra­fům s pří­stro­ji Fu­ji­film sadu ná­stro­jů, která není srov­na­tel­ná s jiným soft­warem pro úpra­vy fo­to­gra­fií.

Včet­ně mož­nos­ti vy­u­žít uzná­va­né a ce­lo­svě­to­vě ob­lí­be­né fil­mo­vé si­mu­la­ce, jako jsou Acros, Pro­via a Clas­sic Chro­me. U Cap­tu­re One se tyto fil­mo­vé si­mu­la­ce ne­o­me­zu­jí pouze na sou­bo­ry JPEG, ale lze je po­u­žít se sou­bo­ry RAW, což umožňuje nej­vý­kon­něj­ší a nej­fle­xi­bil­něj­ší schop­nost zpra­co­vá­ní ob­ra­zu, nej­ví­ce pak pro Fu­ji­film.
Spo­lu­prá­ce Cap­tu­re One a Fu­ji­fil­mu také umožňuje pod­po­ro­vat fo­to­gra­fic­kou ko­mu­ni­tu po­sky­to­vá­ním plné pod­po­ry nej­no­věj­ším fo­to­a­pa­rá­tům Fu­ji­film hned po uve­de­ní na trh. Ma­ji­te­lé X-T4 se tak mohou spo­leh­nout na špič­ko­vou kva­li­tu ob­ra­zu z Cap­tu­re One 20, sdí­le­né při­po­je­ní a přes­nou ko­rek­ci ob­jek­ti­vu.
Na roz­díl od ji­ných RAW pro­ce­so­rů jsou ka­me­ro­vé pro­fi­ly Cap­tu­re One mě­ře­ny in­di­vi­du­ál­ně, což vy­ža­du­je po­u­ži­tí fo­to­a­pa­rá­tu ve zku­šeb­ní la­bo­ra­to­ři v Ko­da­ni i mimo ni, kdy tým spe­ci­a­lis­tů za­po­ju­je ka­me­ru do mnoha růz­ných scé­ná­řů. Ten poté vy­hod­no­tí vý­ko­no­vé pa­ra­me­t­ry, jako je barva, os­t­rost a šum na stov­kách ob­ra­zů, a tato data a zku­še­nos­ti po­u­ží­vá k vy­tvo­ře­ní sku­teč­ně při­způ­so­be­né­ho pro­fi­lu, který na­ko­nec po­skyt­ne nej­lep­ší možný zá­ži­tek po zpra­co­vá­ní, sku­teč­ně od­po­ví­da­jí­cí Fu­ji­fil­mu.

Pod­po­ra no­vých fo­to­a­pa­rá­tů a ob­jek­ti­vů

Pod­po­ra no­vých fo­to­a­pa­rá­tu:

 • Fu­ji­film X-T4
 • Fu­ji­film X-T4
 • Fu­ji­film X100V
 • Nikon D780
 • Nikon D3500
 • Canon EOS M100
 • Canon EOS M200
 • Olym­pus TG-6

Pod­po­ra no­vých ob­jek­ti­vů:

 • Sony FE 24mm F1.4 GM (SEL24­F14GM)
 • Sony FE 600mm F4 GM OSS (SEL600­F40GM) + 1.4X Te­le­con­ver­ter (SEL14TC)
 • Sony FE 600mm F4 GM OSS (SEL600­F40GM) + 2X Te­le­con­ver­ter (SEL20TC)
 • Nikon AF NIK­KOR 24mm f/2.8D
 • Nikon AF-S DX Micro-NIK­KOR 40mm f/2.8G
 • Pen­tax D FA 150-450mm F4.5-5.6 ED DC AW

Úplný se­znam pod­po­ro­va­ných fo­to­a­pa­rá­tů na­jde­te na www.captureone.com.

Cap­tu­re One 20.0.3 pro Mac a Win­dows je nyní k dis­po­zi­ci v ně­ko­li­ka ver­zích a pro sou­čas­né zá­kaz­ní­ky Cap­tu­re One Pro 20 je zdar­ma.
Noví zá­kaz­ní­ci mají na výběr a Cap­tu­re One Pro 20 je k dis­po­zi­ci ke koupi nebo pro­střed­nic­tvím před­plat­né­ho. Tr­va­lá li­cen­ce Cap­tu­re One Pro 20 stojí 299 $. Cap­tu­re One Pro (pro Sony) a Cap­tu­re One Pro Fu­ji­film je k dis­po­zi­ci za 129 USD.
Pro uži­va­te­le dá­va­jí­cí před­nost před­plat­né­mu, je Cap­tu­re One Pro 20 k dis­po­zi­ci od 20,99 $ mě­síč­ně a u Cap­tu­re One Pro (pro Sony) a Cap­tu­re One Pro Fu­ji­film za­čí­ná cena na 9,99 $ mě­síč­ně.

Úplný se­znam všech pro­duk­tů a mož­nos­tí li­cen­co­vá­ní na­lez­ne­te na www.captureone.com/store, kde se do­zví­te více.
K dis­po­zi­ci je také 30­den­ní plně funkč­ní zku­šeb­ní verze Cap­tu­re One 20. Zku­šeb­ní verzi si stáh­ně­te z www.captureone.com/download.


Mohlo by vás zajímat: