Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jarní aktualizace Zoner Photo Studia X 2022

Autor článku: Zoner   
Úterý, 15 Březen 2022 01:30

Tags: Fotografie | Jarní aktualizace | Photo Studio X | Zoner

01 tisk koláž 2022-2211Le­toš­ní jarní ak­tu­a­li­za­ce, dostupná od 15. 3., roz­bí­jí li­mi­ty zob­ra­ze­ní ná­hle­dů fotek a je­jich mi­ni­a­tur. Čím více uži­va­te­lů si najde cestu k Zoner Photo Stu­diu, tím víc v Zo­ne­ru do­stá­va­jí pod­ně­tů ke vzhle­du pro­gra­mu. Ně­ko­mu vy­ho­vu­je mi­ni­ma­lis­tic­ké pro­stře­dí, kde hlav­ní roli hraje fotka sa­mot­ná, někdo ra­dě­ji víc in­for­ma­cí hned na první po­hled. A právě roz­díl­ným po­tře­bám uži­va­te­lů jde na­pro­ti jarní ak­tu­a­li­za­ce.

V první řadě se vý­raz­ně roz­ši­řu­jí mož­nos­ti úpra­vy toho, jak bude vy­pa­dat ná­hled pro­hlí­že­ných fotek v mo­du­lu Správ­ce. Vše od barvy po­za­dí přes zob­ra­ze­ní hod­no­ce­ní až po různá me­ta­da­ta přímo na ná­hle­du nebo pod ním. To nyní uži­va­te­lé snad­no upra­ví po­mo­cí vi­zu­ál­ní kon­fi­gu­rá­to­ru ná­hle­dů.Po­dob­nou péči a při­způ­so­bi­tel­nost do­sta­ly také mi­ni­a­tu­ry, se kte­rý­mi se uži­va­te­lé se­tká­va­jí na­příč pro­gra­mem. Nově tak lze přímo u mi­ni­a­tur hod­no­tit fotky jed­ním klik­nu­tím, vy­brat, jaké in­for­ma­ce (pří­zna­ky, me­ta­da­ta) budou zob­ra­ze­ny nebo na­o­pak skrýt vše včet­ně jména sou­bo­ru.

Nový pro­hlí­žeč a pro­mí­tá­ní

Vý­raz­né­ho vy­lep­še­ní se do­čkal i modul Pro­hlí­žeč. Ten nově kromě vy­lep­še­né pod­po­ry raw sou­bo­rů a rych­lých ná­hle­dů na­bí­zí stej­né mož­nos­ti úpra­vy vzhle­du jako dříve zmí­ně­né ná­hle­dy sním­ků. Vzhled a zob­ra­ze­né in­for­ma­ce lze navíc na­sta­vit sa­mo­stat­ně pro pro­hlí­žeč a režim pro­mí­tá­ní.

A právě pod­po­ra pro­mí­tá­ní byla také vý­raz­ně roz­ší­ře­na. Nyní je možné ovlá­dat pře­chá­ze­ní mezi sním­ky po­mo­cí tla­čí­tek myši, volit ani­mo­va­né pře­cho­dy mezi sním­ky a po­ho­dl­ně­ji kon­t­ro­lo­vat pře­hrá­vá­ní vi­deo­kli­pů.

Rych­lej­ší práce s fot­ka­mi

Jarní Zoner Photo Stu­dio X při­ná­ší zjed­no­du­še­ní při práci s rych­lý­mi ná­hle­dy. Pro­gram nyní podle uži­va­te­lo­vy pre­fe­ren­ce rych­los­ti nebo kva­li­ty sám vy­be­re nej­lep­ší zdroj ná­hle­du a zob­ra­zí jej.

Ka­ta­log ZPS X byl op­ti­ma­li­zo­ván, do­chá­zí k úspor­něj­ší­mu uklá­dá­ní ná­hle­dů a méně často k opa­ko­va­né­mu na­čí­tá­ní. To zna­me­ná méně místa za­bra­né­ho na disku a ještě rych­lej­ší na­čí­tá­ní mi­ni­a­tur.

Při ak­tu­a­li­za­cích se Zoner snaží vě­no­vat i de­tai­lům a še­t­řit uži­va­te­lům zby­teč­né pro­sto­je. Nově třeba přímo ve Správ­ci pod­po­ru­je zob­ra­ze­ní prů­hled­nos­ti v mi­ni­a­tu­rách, uži­va­te­lé tak ne­mu­sí sou­bo­ry ote­ví­rat v mo­du­lu Edi­tor jen pro kon­t­ro­lu prů­hled­né­ho po­za­dí.

Nové mo­du­ly Tisk a Video

Kvůli dal­ším plá­nům s tis­kem fo­to­před­mě­tů a zejmé­na roz­vo­jem zpra­co­vá­ní videa už ne­na­lez­nou uži­va­te­lé v ZPS X fi­a­lo­vý modul Vy­tvo­řit. Ten od jarní ak­tu­a­li­za­ce na­hra­zu­jí dva mo­du­ly Tisk (pro tvor­bu fo­to­před­mě­tů) a Video.

Ve zmí­ně­ném vi­deo­mo­du­lu navíc při­by­lo ně­ko­lik no­vi­nek. Tou první je snad­ný ex­port vy­bra­né­ho sním­ku z videa. Funk­ce se hodí na­pří­klad na tvor­bu ná­hle­dů pro You­tu­be a po­dob­né služ­by. Dále při­by­ly dva nové re­ži­my při­dá­vá­ní klipů mezi klipy již umís­tě­né na ča­so­vé ose.

Ga­le­rie Zo­ne­ra­ma ex­pan­du­je do USA

Další vývoj má za sebou i on-line ga­le­rie Zo­ne­ra­ma na­bí­ze­jí­cí fo­to­gra­fům místo pro je­jich pre­zen­ta­ci zdar­ma. Zejmé­na ti, kteří mají zá­kaz­ní­ky a fa­nouš­ky v Se­ver­ní Ame­ri­ce uví­ta­jí ote­vře­ní no­vé­ho da­ta­cen­t­ra na Flo­ri­dě. Díky to­mu­to kroku je pro­hlí­že­ní i na­hrá­vá­ní fotek ze zá­moř­ských re­gi­o­nů da­le­ko rych­lej­ší. Pro ev­rop­ské zá­kaz­ní­ky se nic zá­sad­ní­ho ne­mě­ní.

Zoner Photo Stu­dio X si může každý zdar­ma vy­zkou­šet po dobu jed­no­ho mě­sí­ce. Uži­va­te­lé, kte­rým už vy­pr­še­la zku­šeb­ní lhůta, mají mož­nost vy­zkou­šet no­vin­ky po dobu 15 dní.


Mohlo by vás zajímat: