Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jarní Zoner Photo Studio X

Autor článku: Zoner   
Čtvrtek, 11 Březen 2021 02:00

Tags: Fotografie | Grafika | Klipy | Photo Studio X | Zoner

ZPS X-2111Vše­stran­ný pro­gram pro sprá­vu a úpra­vu fotek Zoner Photo Stu­dio X od společnosti Zoner Software při­ná­ší v jarní ak­tu­a­li­za­ci (9. břez­na 2021) řadu no­vých mož­nos­tí u tvor­by videí nebo rych­lej­ší úpra­vy také díky při­da­ným klá­ve­so­vým zkratkám.

Za­ostře­no na video

V jarní ak­tu­a­li­za­ci jsme se za­mě­ři­li na ještě lepší tvor­bu videí. Kromě stři­hu je nyní možné upra­vo­vat i sa­mot­ný obraz klipů. Při­dán byl panel Edi­ta­ce ob­ra­zu s po­su­nem vy­vá­že­ní bílé nebo pa­ra­me­t­ry ex­po­zi­ce. Uži­va­tel navíc bude na­dá­le pra­co­vat v pro­stře­dí, které zná z mo­du­lu Vy­vo­lat.
Nově lze také ko­pí­ro­vat úpra­vy mezi klipy, snad­no srov­ná­vat verze před a po nebo hro­mad­ně apli­ko­vat úpra­vy na větší počet klipů. Díky novým klá­ve­so­vým zkratkám, přes­něj­ší­mu stři­hu klipů a in­tu­i­tiv­něj­ší ča­so­vé ose bude tvor­ba videí nejen rych­lej­ší, ale i po­ho­dl­něj­ší.

Rych­lej­ší úpra­vy fotek

Na rych­lost se Zoner za­mě­řil i u fotek. Chce­te upra­vit velké množ­ství sním­ků, třeba na svůj web? Stačí vy­lep­šit jeden sní­mek a na další ve slož­ce už úpra­vy pře­nést ze schrán­ky po­mo­cí no­vé­ho tla­čít­ka nebo klá­ve­so­vých zkra­tek.

Vyběr nej­lep­ší fotky

S jarní ak­tu­a­li­za­cí bude po­rov­ná­ní de­tai­lů na fot­kách hrač­kou. Při vý­bě­ru více sním­ků si fo­to­graf kromě au­to­ma­tic­ké­ho roz­lo­že­ní může zvo­lit také roz­lo­že­ní vedle sebe nebo nad sebou, vhod­né třeba pro uži­va­te­le tablet PC. Nově lze také při po­rov­ná­vá­ní více fotek lépe pra­co­vat s vý­ře­zy – pro­gram si po­su­nu­tí vý­ře­zu pa­ma­tu­je i při zo­o­mo­vá­ní.

Hlí­dá­ní změn v ka­ta­lo­gu

Ka­ta­log si teď kaž­dou změnu peč­li­vě hlídá a změny zpra­co­vá­vá da­le­ko rych­le­ji než dříve. Uži­va­tel si navíc může při­způ­so­bit režim této kon­t­ro­ly a dočká se i lepší pod­po­ry Micro­soft One­Dri­ve.

Pod­po­ra Apple iCloud

Jarní ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší pod­po­ru úlo­žiš­tě Apple iCloud. Ke sním­kům se fo­to­graf do­sta­ne přímo z na­vi­gá­to­ru Zoner Photo Stu­dia a upra­ve­né fotky na­hra­je zpět na cloud bez nut­nos­ti opus­tit pro­gram.

Sty­lo­vé roz­ma­zá­ní po­za­dí

Už není po­tře­ba dělat kom­pro­mi­sy v po­do­bě ořezů při sdí­le­ní fotek na In­stagram, ani in­sta­lo­vat po­chyb­né apli­ka­ce na tvor­bu rá­meč­ků. Jarní ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší mož­nost vy­tvo­řit čtver­co­vý for­mát s roz­ma­za­ným po­za­dím na pár klik­nu­tí, navíc klid­ně hro­mad­ně.

Zo­ne­ra­ma přímo na vašem webu

No­vin­kou, která ušet­ří čas a nervy ne­jed­no­mu fo­to­gra­fo­vi, je zob­ra­ze­ní fotek ze Zo­ne­ra­my přímo na vlast­ním blogu či webu. Stačí vy­brat, které fotky chce fo­to­graf na svých webov­kách zob­ra­zit a vlo­žit vy­ge­ne­ro­va­ný kód. Během chvil­ky má uži­va­tel ZPS X k dis­po­zi­ci ele­gant­ní port­fo­lio s řadou mož­nos­tí na­sta­ve­ní.

Zoner Photo Stu­dio X si může každý zdar­ma stáhnout a vy­zkou­šet po dobu jed­no­ho mě­sí­ce. Uži­va­te­lé, kte­rým už vy­pr­še­la zku­šeb­ní lhůta, mají mož­nost vy­zkou­šet no­vin­ky po dobu 15 dní.


Mohlo by vás zajímat: