Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Smap3D vydal Plant Design 2022

Pondělí, 20 Prosinec 2021 23:47

Tags: 2022 | Ak­tu­a­li­za­ce | Inventor | Plant Design | Soft­wa­re | Vý­kon­né funk­ce

Smap3D-Plant Design 2022-2151Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru opět při­ná­ší nové vý­kon­né funk­ce. Nová verze apli­ka­ce Sma­p3D Plant De­sign je k dis­po­zi­ci od pro­sin­ce 2021 a kromě vy­lep­še­ní v apli­ka­cích P&ID, Pi­ping a Iso­met­ric ob­sa­hu­je nej­vý­znam­něj­ší no­vin­ku, kte­rou je, že toto osvěd­če­né kom­plex­ní ře­še­ní pro návrh za­ří­ze­ní lze nyní in­te­gro­vat také s re­no­mo­va­ným CAD soft­wa­rem Au­to­de­sk In­ven­tor. V ná­sle­du­jí­cím textu před­sta­vu­je­me ně­kte­ré vy­bra­né no­vin­ky.

NOVINKA: Integrace s Autodesk Inventorem

Po Solid Edge a So­li­dworks lze nyní soft­wa­ro­vý balík Sma­p3D Plant De­sign kom­bi­no­vat také s Au­to­de­sk In­ven­to­rem. Díky pro­pra­co­va­né­mu kom­plex­ní­mu ře­še­ní pro návrh za­ří­ze­ní mohou uži­va­te­lé In­ven­to­ru vy­tvá­řet 2D sché­ma­ta a ná­sled­ně je roz­vr­ho­vat jako 3D po­tru­bí přímo v CADu, si­mu­lo­vat pro­ve­di­tel­nost, vy­tvá­řet izo­me­t­rie a pro­po­jo­vat vý­ro­bu pro­střed­nic­tvím MES. Kromě toho je k dis­po­zi­ci velké množ­ství do­stup­ných druhů tru­bek z růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­ví, knihov­ny sym­bo­lů, knihov­ny stan­dard­ních dílů a in­ter­ní kon­t­ro­ly vě­ro­hod­nos­ti. Po­mo­cí apli­ka­ce Sma­p3D Plant De­sign 2022 pro Au­to­de­sk In­ven­tor je také možné vy­tvá­řet jed­not­li­vé (to­vár­ní) stan­dard­ní díly.
Další in­for­ma­ce o CAD in­te­gra­ci s Au­to­de­sk In­ven­torem

P&ID: Úprava dat vedení

Nový ná­stroj Edi­ta­ce da­to­vých polí ve­de­ní nyní po­sky­tu­je uži­va­te­lům stej­ný kom­fort ví­ce­ná­sob­né edi­ta­ce da­to­vých polí ve­de­ní jako u polí sym­bo­lů a da­to­vých polí sym­bo­lů, kde je k dis­po­zi­ci již po mnoho verzí.

Izometrie: Nová rozhraní pro vlastní aplikace

Uži­va­tel­ské zá­suv­né mo­du­ly pro po­st­pro­ces: Toto nové roz­hra­ní umožňuje zá­kaz­ní­kům po­u­ží­vat vlast­ní zá­suv­né mo­du­ly (sou­bo­ry EXE nebo DLL) k pro­vá­dě­ní dal­ší­ho uži­va­tel­ské­ho zpra­co­vá­ní a au­to­ma­ti­za­ce se sou­bo­ry vy­chá­ze­jí­cí­mi ze sys­té­mů Iso­met­ric a ISO­GEN.
Po­u­ži­tí uži­va­tel­ských Py­thon skrip­tů: Díky to­mu­to no­vé­mu roz­hra­ní mohou zá­kaz­ní­ci v rámci izo­me­t­ric­kých pra­vi­del po­u­žít vlast­ní skrip­ty v ja­zy­ce Py­thon, aby ur­če­ní a zpra­co­vá­ní po­třeb­ných hod­not vlast­nos­tí plně od­po­ví­da­lo spe­ci­fi­ka­cím zá­kaz­ní­ka před je­jich pře­dá­ním do sys­té­mu ISO­GEN pro vy­tvo­ře­ní izo­me­t­ric­kých vý­kre­sů.

Máte zájem o Sma­p3D Plant De­sign? Po­šle­te e-mail na ad­re­su info@​smap3.​com nebo za­vo­lej­te kon­takt­ním oso­bám a do­mluv­te si schůzku na před­ve­de­ní.


Mohlo by vás zajímat: