Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CADexcel propojuje Excel a AutoCAD (LT)

Středa, 28 Duben 2021 00:11

Tags: Arkance Systems | Au­to­CA­D | Au­to­CA­D LT | CA­De­x­cel | Do­pl­něk | Im­port | MS Excel

CADexcel-2118Sou­čás­tí na­bíd­ky fre­e­ware apli­ka­cí spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems je nově i CAD­e­x­cel, do­pl­něk pro MS Excel umož­ňující snad­ný im­port se­zna­mu sou­řad­nic do bodů, bloků nebo kři­vek v Au­to­CA­Du nebo Au­to­CA­Du LT. Fre­e­wa­ro­vou uti­li­tu CAD­e­x­cel si stáh­ně­te ze strán­ky www.​cadstudio.​cz/​download a spusť­te její in­sta­lač­ní pro­gram (EXE). Ten do­pl­ní do pro­stře­dí va­še­ho Ex­ce­lu (pod­po­ro­vá­ny jsou verze MS Of­fi­ce 2007, 2010, 2013, 2016, 365) nový rib­bon „Ar­kan­ce“ s kar­tou „Ex­port co­ords“.

V ní na­jde­te funk­ce „Ex­port points“, „Ex­port Po­ly­li­ne“ a „Ex­port Blocks“. Po­mo­cí nich mů­že­te snad­no pře­nést sou­řad­ni­ce z vy­bra­ných buněk (vy­ber­te ob­last) nebo sloup­ců (vy­ber­te sloup­ce nebo je za­dej­te čís­lem nebo ti­tul­kem – „By he­a­dings“) do skript sou­bo­ru .scr. Ten pak stačí myší pře­nést do okna Au­to­CA­Du či Au­to­CA­Du LT, nebo jej v pro­stře­dí Au­to­CA­Du spus­tit pří­ka­zem _SCRIPT.
Do­pl­něk se při­tom po­sta­rá o správ­né for­má­to­vá­ní, od­dě­lo­va­če de­se­tin­ných čísel a další ná­le­ži­tos­ti skript sou­bo­rů. Při im­por­tu bloků je po­tře­ba za­jis­tit, že v cí­lo­vém vý­kre­su (nebo slož­ce) již exis­tu­je blok za­da­né­ho názvu.
CAD­ex­cel je rov­něž sou­čás­tí (spolu s dal­ší­mi ná­stro­ji, např. Ex­por­tem bodů) nad­stav­bo­vé bo­nu­so­vé apli­ka­ce pro Au­to­CAD LT – CS LT Ex­tensi­on.


Mohlo by vás zajímat: