Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mo­du­leWorks vy­dá­vá CAD/CAM Com­po­nents verze 2019.08

Neděle, 25 Srpen 2019 22:38

Tags: 2019.08 | CAD/CAM | Components | ModuleWorks

ModuleWorks-3 Axis Flatland Tolerance-1-1935V nové verzi byl vy­lep­šen al­go­rit­mus na od­hrotování, který nyní do­ve­de najít a očis­tit zá­vi­ty a fa­ze­ty, také lze přes­ně­ji zvo­lit ob­las­ti pro od­stra­ně­ní, a to i tam, kde to před­tím nešlo. U třío­sé­ho ob­rá­bě­ní došlo k op­ti­ma­li­za­ci adap­tiv­ních prů­cho­dů u pa­ra­lel­ních řezů a je možné na­sta­vit přes­nost de­fi­no­vá­ní rov­ných ploch. Dvou­o­sé ob­rá­bě­ní při­ná­ší novou funk­ci pro tvor­bu drah prů­ře­zů u kapes a výčněl­ků. Při tvor­bě no­vých prů­ře­zů se berou v potaz rovné po­vrchy a do­kon­če­ní a hru­bo­va­ní se pro­vá­dí v jedné ope­ra­ci.

Ví­ce­o­sý po­st­pro­ce­sor Mul­ti­X­Po­st­post roz­ši­řu­je pod­po­ru stro­jů s ja­kým­ko­liv po­čtem pev­ných os, v ja­ké­ko­liv po­zi­ci a ja­ké­ho­ko­liv typu. Nové uži­va­tel­ské okno do­vo­lu­je de­fi­no­vat osy a je­jich pevné hod­no­ty. Mo­du­leWorks Si­mu­la­tor nyní si­mu­lu­je pro­vá­dě­ní po­stři­ků a ná­stři­ků. Tvar sprejo­va­né plo­chy lze měnit, otá­čet nebo sí­ťo­vat.
Více o novinkách verze 2019.08 na www.moduleworks.com nebo na videu: