Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální budoucnost průmyslu představí na MSV Siemens

Pondělí, 23 Září 2019 12:08

Tags: Brno | CNC | Digitalizace | MindSphere | MSV | Průmysl | Siemens

IMG 20190916 142902931 HDR-1939Ex­po­zi­ce no­vi­nek a ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu (pavilón P, stá­nek 16) již po jed­na­še­de­sá­té uká­že směr dal­ší­ho vý­vo­je ne­jen v obo­ru ob­rá­bě­cích stro­jů a prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce, ale pře­de­vším prů­mys­lo­vé di­gi­ta­li­za­ce. Pod mot­tem „Tvo­ří­me di­gi­tál­ní bu­douc­nost prů­mys­lu“ Si­e­mens před­sta­ví svá ře­še­ní pro vše­ch­ny kro­ky ži­vot­ní­ho cyk­lu vý­rob­ku – od ná­vr­hu po ser­vis. Chce tak uká­zat, že di­gi­ta­li­za­ce je to nej­lep­ší ře­še­ní pro fir­my všech ve­li­kos­tí, kte­ré si chtě­jí dlou­ho­do­bě udr­žet kon­ku­ren­ce­schop­nost a růst.

Di­gi­ta­li­za­ce se stá­vá ne­díl­nou sou­čás­tí všech ob­las­tí prů­mys­lo­vé vý­ro­by a Si­e­mens je při­pra­ven pod­po­řit všech­ny, kdo chtě­jí svou bu­douc­nost s di­gi­ta­li­za­cí spo­jit.

Ex­po­zi­ce Si­e­men­su před­sta­ví v české pre­mi­é­ře první di­gi­tál­ně na­tiv­ní CNC sys­tém Si­nu­me­rik ONE, a to v uni­kát­ním ře­še­ní pro výuku. Le­toš­ní ex­po­zi­ce je pře­váž­ně di­gi­tál­ní, přes­to ne­za­po­mí­ná na mi­lov­ní­ky tech­nic­kých uni­ká­tů – její sou­čás­tí bude i re­ál­ný zá­vod­ní mo­to­cy­kl Honda CBR 600RR pro­po­je­ný s clou­do­vou plat­for­mou Mind­Sphe­re, jejíž apli­ka­ce umožňují zá­vod­ni­ci Petře Fuch­sí­ko­vé op­ti­ma­li­zo­vat styl jízdy. Ne­bu­dou chy­bět ani ukáz­ky di­gi­ta­li­za­ce zá­vo­dů Si­e­mens v České re­pub­li­ce – ze zá­vo­dů na vý­ro­bu elek­tro­mo­to­rů ve Fren­štá­tě pod Rad­hoš­těm a v Mo­hel­ni­ci. Im­ple­men­ta­ce di­gi­ta­li­za­ce bude před­ve­de­na i na pří­kla­du vlast­ních vý­rob­ních zá­vo­dů. Di­gi­tál­ní to­vár­na není abs­trakt­ní pojem, ale re­a­li­ta, ke které se mohou při­blí­žit v ja­kém­ko­liv stá­diu roz­vo­je a bez ohle­du na dříve apli­ko­va­ná izo­lo­va­ná ře­še­ní.

Pět kroků ži­vot­ní­ho cyklu stro­je a vý­rob­ku

Osou ex­po­zi­ce bude pět pra­cov­ních sta­nic s ukáz­kou Si­e­mens ře­še­ní pro kaž­dou část ži­vot­ní­ho cyklu stro­je a vý­rob­ku. Od sa­mot­né­ho ná­vr­hu stro­je nebo linky, přes jeho op­ti­ma­li­za­ci, vy­pro­jek­to­vá­ní, uve­de­ní do pro­vo­zu a ná­sled­ný ser­vis. Těch­to pět kroků bude Si­e­mens pre­zen­to­vat i v re­ál­ném na­sa­ze­ní v praxi – ať již u zá­kaz­ní­ků nebo v čes­kých vý­rob­ních zá­vo­dech Si­e­mens. Si­e­mens je jed­nou z mála firem, která svými pro­duk­ty a ře­še­ní­mi do­ká­že po­mo­ci v ja­ké­ko­liv fázi vý­ro­by, navíc na­bí­zí ře­še­ní, které celý sys­tém sys­te­ma­ti­zu­je, za­střešu­je a na­po­ju­je na in­ter­net věcí – clou­do­vý sys­tém Mind­Sphe­re.
Česká pre­mi­é­ra prv­ní­ho di­gi­tál­ně na­tiv­ní­ho CNC sys­té­mu Si­nu­me­rik ONE – verze pro výuku
V české pre­mi­é­ře Si­e­mens před­sta­ví nový sys­tém pro CNC stro­je Si­nu­me­rik One, který před­sta­vu­je zcela novou ge­ne­ra­ci ří­di­cích sys­té­mů pro ob­rá­bě­cí stro­je. Opro­ti před­cho­zím ver­zím ob­sa­hu­je jeho ří­di­cí jed­not­ka již od sa­mé­ho po­čát­ku di­gi­tál­ní dvoj­če – pro­dukt je tak tzv. di­gi­tál­ně na­tiv­ní. Si­nu­me­rik ONE bude před­sta­ven jako sou­část ob­rá­bě­cí­ho stro­je, který slou­ží pro výuku CNC ob­rá­bě­ní.

„Chyt­rá“ mo­tor­ka a Mind­Sphe­re

Si­e­mens ve své ex­po­zi­ci před­sta­ví uni­kát­ně upra­ve­ný zá­vod­ní mo­to­cy­kl Honda CBR 600RR, na kte­rém de­mon­stru­je vý­ho­dy vy­u­ži­tí clou­do­vé plat­for­my Mind­Sphe­re. Její mož­nos­ti jsou téměř ne­ko­neč­né a uplat­ní se i mimo tra­dič­ní prů­mys­lo­vé pro­stře­dí. Zá­le­ží jen na fan­ta­zii kaž­dé­ho uži­va­te­le, z ja­kých za­ří­ze­ní po­tře­bu­je nebo chce sbí­rat a ana­ly­zo­vat pro­voz­ní data. Ať už během tré­nin­ku nebo při zá­vo­dě sbí­ra­jí čidla in­for­ma­ce z mo­tor­ky a je­jí­ho okolí – GPS sou­řad­ni­ce, nad­moř­skou výšku, rych­lost, tep­lo­tu zadní pne­u­ma­ti­ky či ná­klon mo­tor­ky. Ve vý­sled­ku pak jez­dec může vidět své chyby a ne­do­ko­na­los­ti a za­pra­co­vat na nich při další jízdě. V sou­čas­né době tes­tu­je chytrou mo­tor­ku Petra Fuch­sí­ko­vá, která se v ev­rop­ských ama­tér­ských zá­vo­dech řadí mezi špič­ku v žen­ském šam­pi­o­ná­tu jezd­ců bez li­cen­ce.

Vir­tu­ál­ní zpro­voz­ně­ní a di­gi­tál­ní dvoj­če

Pří­no­sy vir­tu­ál­ní­ho zpro­voz­ně­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat de­mon­stru­jí ob­rá­bě­cí stro­je od firmy Toshu­lin, Škoda Ma­chi­ne Tool a TOS Varn­sdorf. Před­sta­ve­no bude di­gi­tál­ní dvoj­če ba­li­cí­ho stro­je od spo­leč­nos­ti Vi­king Mašek, který se fy­zic­ky na­chá­zí v novém Apli­kač­ním cen­t­ru pro vý­rob­ní stro­je Si­e­mens v Praze. Re­ál­ný stroj je při­po­jen na clou­do­vou plat­for­mu Si­e­mens Mind­Sphe­re a po­mo­cí apli­ka­ce Si­ma­tic Ma­chi­ne Mo­ni­tor lze přímo na­hléd­nout do vý­rob­ních dat stro­je. Před­sta­ve­ny budou i ki­ne­ma­tic­ké funk­ce v pro­stře­dí TIA Por­tal, a to na ukáz­ce vi­zu­a­li­za­ce ki­ne­ma­ti­ky a mož­nos­tí pro­gra­mo­vá­ní a testů bez nut­nos­ti re­ál­né­ho stro­je.

Za vším hle­dej soft­ware – nové tren­dy adi­tiv­ní vý­ro­by

Žádné z di­gi­tál­ních ře­še­ní by ne­moh­lo fun­go­vat bez kva­lit­ní­ho soft­wa­ru. Ne­díl­nou sou­čás­tí všech di­gi­tál­ních dvoj­čat stroj­ních za­ří­ze­ní i sa­mot­né di­gi­tál­ní vý­ro­by tak jsou ře­še­ní ze soft­wa­ro­vé­ho port­fo­lia Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware (dříve PLM Soft­ware), včet­ně no­vých tech­no­lo­gií, jako je adi­tiv­ní vý­ro­ba – 3D tisk. Ta umožňuje opro­ti kon­venč­ní me­to­dě ob­rá­bě­ní vy­tvá­řet slo­ži­té tvary, které jsou běž­ný­mi me­to­da­mi ne­vy­ro­bi­tel­né. Adi­tiv­ní vý­ro­ba při­ná­ší ino­va­tiv­ní pří­stu­py k ná­vr­hu, op­ti­ma­li­za­ci a si­mu­la­ci (to­po­lo­gic­ká op­ti­ma­li­za­ce, si­mu­la­ce prou­dě­ní), které vý­raz­ně zrych­lu­jí pro­ces ná­vr­hu, což při­ná­ší vý­znam­nou úspo­ru ma­te­ri­á­lu. Vý­sled­ný pro­dukt je tak lehčí a sou­čas­ně za­cho­vá­vá pev­nost­ní před­po­kla­dy. Sou­čas­ně klesá hmot­nost vý­rob­ku, jeho cena a ča­so­vá ná­roč­nost jeho kon­struk­ce. Ex­po­zi­ce Si­e­mens za­hr­nu­je ukáz­ky tisku z hli­ní­ko­vé sli­ti­ny části nosné kon­struk­ce ex­pe­ri­men­tál­ní­ho vo­zi­dla a 3D tisku plas­tu.
Di­gi­ta­li­za­ce v čes­kých zá­vo­dech Si­e­mens
Řadu di­gi­tál­ních ře­še­ní za­ved­ly i české vý­rob­ní zá­vo­dy Si­e­mens. Di­gi­tál­ní to­vár­na není žádný abs­trakt­ní pojem, ale re­a­li­ta, ke které se mohou při­blí­žit v kte­rém­ko­liv stá­diu vý­vo­je. Mnoho čes­kých vý­rob­ců již s di­gi­ta­li­za­cí za­ča­lo, vět­ši­nou však chybí pá­teř­ní sys­tém, který by jed­not­li­vá ře­še­ní pro­po­jil do jed­no­ho celku a za­jis­til, aby spolu všech­ny dílčí sys­témy ko­mu­ni­ko­va­ly a spo­lu­pra­co­va­ly. Si­e­mens před­sta­vu­je ře­še­ní této si­tu­a­ce for­mou plá­no­vá­ní a ří­ze­ní vý­ro­by s MES a MOM sys­témy.

Ser­vis stro­jů a dat

Od­dě­le­ní In­dust­ry Ser­vi­ces před­sta­ví vlast­ní mo­du­lár­ní apli­ka­ci Con­di­ti­on Mo­ni­to­ring 2.0, která vznik­la na zá­kla­dě po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků sle­do­vat pro­voz­ní stavy stroj­ních za­ří­ze­ní. Letos při­chá­zí vy­lep­še­ná o nové mo­du­ly a funkč­nos­ti – např. de­tail­něj­ší po­hled na vý­rob­ní data a ana­lý­zu vý­ro­by. K mo­du­lům za­jiš­ťu­jí­cím sběr pro­voz­ních dat, sprá­vu uži­va­te­lů a sprá­vu ná­stro­jů nově při­bu­de i modul pro mo­ni­to­ring spo­tře­by ener­gií a je­jich ma­nage­ment.


Mohlo by vás zajímat: