Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Obchodní a marketingová ředitelka TechSim Engineering

Středa, 02 Říjen 2019 13:41

Tags: Marketing | Obchod | PLM | Ředitelka | Šárka Tru­be­lo­vá | Tech­Sim En­gi­nee­ring | Virtuální prototypování

TechSim Sarka Trubelova-1940Tech­Sim En­gi­nee­ring, do­da­va­tel ře­še­ní z ob­las­ti vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­vá­ní, jme­no­val do po­zi­ce ob­chod­ní­ho a mar­ke­tingo­vé­ho ře­di­te­le od 1. říj­na 2019 Ing. Šár­ku Tru­be­lo­vou. V do­bě di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce prů­mys­lu se oče­ká­vá prud­ký roz­voj me­tod vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­vá­ní a je­jich za­vá­dě­ní for­mou di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te do pro­ce­su vý­vo­je, vý­ro­by a pro­vo­zu vý­rob­ků. Spo­leč­nost Tech­Sim En­gi­nee­ring jako So­lu­ti­on Part­ner Si­e­mens chce zvý­šit pro­dej­ní po­díl na trhu PLM pro­duk­tů a roz­ší­řit svoje ob­chod­ní a ser­vis­ní ak­ti­vi­ty v té­to ob­las­ti. Ši­ro­ké od­bor­né zna­los­ti a tech­nic­ká eru­di­ce Ing. Šárky Tru­be­lo­vé jsou před­po­kla­dem k do­sa­že­ní těch­to cí­lů.

Ing. Tru­be­lo­vá úspěš­ně do­kon­či­la řa­du pro­jek­tů pro před­ní čes­ké a za­hra­nič­ní spo­leč­nos­ti v ob­las­ti vý­po­čet­ních si­mu­la­cí. Vy­stu­do­va­la stro­jí­ren­skou fa­kul­tu na ČVUT v Praze, kde zís­ka­la in­že­nýr­ský titul. Ho­vo­ří an­g­lic­ky, fran­couz­sky a ně­mec­ky. Ve svém vol­ném ča­su se vě­nu­je po­wer­lif­tin­gu, ces­to­vá­ní a ve­řej­ně pro­spěš­ným spo­le­čen­ským ak­ti­vi­tám.


Mohlo by vás zajímat: