Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

VR CAD aplikace od flyingshapes°

Neděle, 20 Říjen 2019 16:01

Tags: flyingshapes° | Unity | VR CAD

flyingshapes--1942Spo­leč­nost fly­ingsha­pes° na­bí­zí ko­merč­ně CAD apli­ka­ci pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu nové ge­ne­ra­ce, ur­če­nou pro snad­nou tvor­bu 3D mo­de­lů a na­vr­ho­vá­ní na­příč růz­ný­mi obory. Je po­sta­ve­na na vy­kres­lo­va­cím en­gi­nu Unity a pra­cu­je s ná­h­lav­ní­mi soupra­va­mi Ocu­lus Rift a HTC Vive. Pra­cov­ní po­stu­py apli­ka­ce VR CAD pro 3D pro­sto­ro­vé mo­de­lo­vá­ní tak lze vy­u­žít v plně vir­tu­ál­ním, 360° pro­stře­dí pro víc smys­lů, s in­tu­i­tiv­ním hma­to­vým ovlá­dá­ním a in­ter­ak­tiv­ní­mi ná­stro­ji pro tvor­bu vý­kre­sů, po­vrchů a spo­lu­prá­ci s týmy přes clou­do­vé pro­stře­dí. Apli­ka­ce se sou­stře­dí na sní­že­ní počtu cyklů opa­ko­vá­ní během fáze tvor­by pro­to­ty­pů a v ra­ných stá­di­ích ná­vr­hu vy­hle­dá­ním ne­do­stat­ků a ne­srov­na­los­tí mezi pů­vod­ním pro­to­ty­pem a fi­nál­ním mo­de­lem.

Ko­neč­ná verze mo­de­lu se dá ex­por­to­vat do for­má­tů pro 3D tisk (STEP, STL nebo IGES). Mezi funk­ce­mi na­jde­me Vir­tu­al De­sign Stu­dio, 3D Sketch Pen Tool, Curve and Line Tool, Sur­fa­ce Bu­il­ding Tool, Ta­ping Tool, mě­ři­cí a di­a­gnos­tic­ké ná­stro­je a další. Mě­síč­ní před­plat­né apli­ka­ce fly­ingsha­pes° za­čí­ná na 49 eu­rech. Do bu­douc­na by chtě­la firma CAD zpřístup­nit po­mo­cí apli­ka­ce na te­le­fo­nech iPho­ne.


Mohlo by vás zajímat: