Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Zlepšete plánování a řízení projektů

Pondělí, 11 Listopad 2019 14:44

Tags: Industrial Technology Systems | ITS | Řízení projektů | Siemens | Teamcenter | Webinar

ITC tcm84-1946Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) zve 13. lis­to­pa­du od 10.00 do 11.00 hodin na webi­nář o pro­duk­tu Te­am­cen­ter spo­leč­nos­ti Si­e­mens. Pro­duk­ty, or­ga­ni­za­ce a do­da­va­tel­ský ře­tě­zec se stá­va­jí slo­ži­těj­ší­mi a tak­též i pro­ce­sy po­třeb­né k tomu, aby se vý­rob­ky do­sta­ly na trh včas. Te­am­cen­ter po­sky­tu­je ře­še­ní pro sprá­vu pro­jek­tů v pro­stře­dí ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM). Snad­no po­u­ži­tel­né ná­stro­je vám po­mo­hou na­plá­no­vat, spra­vo­vat a re­a­li­zo­vat své pro­jek­ty na jed­nom místě – bez ohle­du na to, jak jed­no­du­ché nebo slo­ži­té jsou.

Re­gis­tra­cí zís­ká­te pří­stup k zá­zna­mu webi­ná­ře, takže se re­gis­truj­te i v pří­pa­dě, že webi­nář ne­stih­ne­te. Mů­že­te se pak po­dí­vat na zá­znam podle svých ča­so­vých mož­nos­tí.

Webi­nář při­ne­se ná­sle­du­jí­cí in­for­ma­ce:

  • Zkrá­ce­ní času vý­vo­je a vý­ro­by díky přes­né­mu plá­no­vá­ní a eli­mi­na­ci chyb v plá­no­vá­ní.
  • Kva­li­fi­ko­va­né a přes­né roz­ho­do­vá­ní pro­jek­to­vých ma­na­že­rů díky re­le­vant­ním in­for­ma­cím v sou­vis­los­tech a po­třeb­né kom­ple­xi­tě.
  • Pra­vi­del­né re­por­ty a ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce pro ma­nage­ment.
  • Di­gi­tál­ní stopa kaž­dé­ho kroku pro­jek­tu. Kdy, kdo, co a jak ne/pro­ve­dl, ide­ál­ní pro vy­lep­šo­vá­ní vlast­ních pro­ce­sů včet­ně lepší au­di­to­va­tel­nos­ti.
  • Sní­že­ní ná­kla­dů a to nejen díky pro­po­je­ní pro­jek­to­vé­ho a změ­no­vé­ho ří­ze­ní, ře­še­ní změn v po­čá­teč­ní fázi je­jich vzni­ku a ni­ko­liv až v roz­běh­nu­té vý­ro­bě.
  • Di­gi­tál­ní páteř pod­ni­ku, na­vá­zá­ní na ostat­ní di­gi­tál­ní pro­ce­sy a pro­po­je­ní s dal­ší­mi ře­še­ní­mi, včet­ně ERP.

Pokud bu­de­te mít k ob­sa­hu webi­ná­ře ja­ký­ko­li dotaz, ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat spo­leč­nost ITS. Spe­ci­a­lis­té této firmy rádi na do­ta­zy od­po­ví a pro­be­rou mož­nos­ti a pří­no­sy ře­še­ní pro vaši spo­leč­nost.


Mohlo by vás zajímat: