Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IMAGINiT vydává Clarity ve verzi 2020.1

Středa, 20 Listopad 2019 16:03

Tags: AutoCAD | BIMTrack | BOM 360 | Clarity | IMAGINiT | Navisworks | Revit | Verze 2020.1

IMAGINiT Clarity-1947Spo­leč­nost IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies vy­dá­vá Cla­ri­ty 2020.1, jež je kom­pa­ti­bil­ní s Au­to­de­sk Re­vi­tem 2017 – 2020, Colla­bo­rati­on pro Revit a BIM 360 De­sign. Ak­tu­a­li­zo­va­ná verze na­bí­zí širší in­te­gra­ci s plat­for­ma­mi Au­to­de­sk BIM 360, Au­to­CAD, Na­visworks, BIM­Track a Micro­soft One Drive, ote­vře­nost Cla­ri­ty API pro vý­vo­já­ře a tím i mož­nost no­vých pro­jek­tů s kon­zis­tent­ní­mi stan­dar­dy, vy­lep­še­nou au­to­ma­ti­za­ci zá­klad­ních úloh (např. au­to­ma­tic­ké ode­slá­ní ex­por­to­va­né­ho mo­de­lu na různá místa, fle­xi­bil­něj­ší plá­no­vá­ní, ana­lý­zy dat a funkč­nos­ti mo­de­lu apod.) nebo lepší zob­ra­ze­ní dat.

IMA­GI­NiT Cla­ri­ty patří do řady pro­duk­tů IMA­GI­NiT Cla­ri­ty, kam patří také IMA­GI­NiT Cla­ri­ty Secu­ri­ty pro za­bez­pe­če­nou ex­ter­ní spo­lu­prá­ci s vy­u­ži­tím Revit Ser­ve­ru a IMA­GI­NiT Cla­ri­ty Owner Data Por­ta­lu pro pří­stup k datům mo­de­lů ve zjed­no­du­še­ném for­má­tu.
Verze 2020.1 byla před­sta­ve­na na právě pro­bí­ha­jí­cí Au­to­de­sk Uni­ver­si­ty Las Vegas. Na nové funk­ce IMA­GI­NiT Cla­ri­ty 2020.1 se mů­že­te po­dí­vat pro­střed­nic­tvím 60­mi­nu­to­vé­ho od­bor­ně ve­de­né­ho web­cas­tu 11. pro­sin­ce 2019 ve 18:00 SEČ. Účast je zdar­ma, ale je nutná re­gis­tra­ce.


Mohlo by vás zajímat: