Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výuka 4.0 – Setkání učitelů technických středních škol v Praze

Středa, 20 Listopad 2019 17:49

Tags: 3E Praha Engineering | Setkání | Učitelé | Vzdělávání

3Epraha-TZ-EDU12-ucebna-3D-technologii-1947Ve dnech 22.–23. lis­to­pa­du or­ga­ni­zu­je 3E Praha En­gi­nee­ring spo­leč­ně se Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou Na Tře­be­ší­ně v Praze 10 se­tká­ní uči­te­lů střed­ních tech­nic­kých škol. Mot­tem se­tká­ní je pod­po­ra Prů­mys­lu 4.0 ve ško­lách a s tím spo­je­né po­třeb­né ak­ti­vi­ty ve výuce, které ozna­ču­je­me jako Výuka 4.0 ve ško­lách. Jed­ním z hlav­ních témat le­toš­ní­ho se­tká­ní je ob­last mě­ře­ní, di­gi­ta­li­za­ce a zpra­co­vá­ní dat. Part­ne­ři 3e Praha se­zná­mí uči­te­le s mo­der­ní­mi po­stu­py mě­ře­ní, včet­ně bez­drá­to­vé­ho pře­no­su dat a je­jich zpra­co­vá­ní a vy­u­ži­tí ve vý­rob­ním cyklu.

V pro­gra­mu se­tká­ní bude i řada pří­kla­dů pro vy­u­ži­tí ve výuce, jako je skeno­vá­ní dat, pří­pra­va a zpra­co­vá­ní 3D mo­de­lů a je­jich vy­u­ži­tí ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. Na se­tká­ní také budou za­há­jeny le­toš­ní STEM pro­jek­ty pro školy, které po­má­ha­jí ško­lám v roz­ši­řo­vá­ní tech­nic­kých do­ved­nos­tí a kom­pe­ten­cí stu­den­tů.


Mohlo by vás zajímat: