Google překladač: English Deutsch

Technologické partnerství firem C3D Labs a CADEX

Autor článku: Redakce   

Tags: C3D Labs | CADEX | Konverze dat | Technologické partnerství

CADEX image-2313C3D Labs roz­ši­řu­je svou síť tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů díky spo­lu­prá­ci s fir­mou CADEX, která vy­ví­jí ře­še­ní pro kon­ver­zi dat. V sou­čas­né době je velmi dů­le­ži­té pře­vá­dět všech­ny sou­bo­ry vy­tvo­ře­né v růz­ných soft­wa­ro­vých pro­duk­tech bez chyb a bez ztrá­ty dat. Aby bylo možné za­jis­tit bez­pro­blé­mo­vou a snad­nou práci s růz­ný­mi CAD for­má­ty, uza­vře­ly spo­leč­nos­ti C3D Labs a CADEX tech­no­lo­gic­ké part­ner­ství.

Tým CA­DE­Xu vy­vi­nul in­te­grač­ní modul CAD Ex­chan­ger. Ten do­ká­že do jádra C3D im­por­to­vat více než tři­cet CAD for­má­tů. Nyní mohou apli­ka­ce po­sta­ve­né na ře­še­ních C3D Labs číst mnoho dříve ne­do­stup­ných for­má­tů sou­bo­rů. Modul CAD Ex­chan­ger pře­vá­dí všech­ny in­for­ma­ce beze ztrát. V zá­vis­los­ti na for­má­tu sou­bo­ru lze im­por­to­vat ge­o­me­t­rii a to­po­lo­gii tě­le­sa, re­pre­zen­ta­ci sítě, struk­tu­ru vý­rob­ku, barvu, prů­hled­nost, tex­tu­ry, uži­va­te­lem de­fi­no­va­ná data, PMI, úrov­ně de­tai­lů (LOD) a další me­ta­da­ta. Počet pod­po­ro­va­ných for­má­tů (a verzí) stále roste. Patří mezi ně na­tiv­ní (CATIA V5, CATIA V6, všech­ny verze So­lid­works, NX, Solid Edge, In­ven­tor, Creo) CAD-ne­ut­rál­ní (3D PDF, 3MF, IFC) a for­má­ty CAD jádra (Rhino, Open CAS­CA­DE).

Pro vý­vo­já­ře soft­wa­ru je in­te­gra­ce bez­pro­blé­mo­vá, stačí vy­hle­dat sou­bor v pod­po­ro­va­ném for­má­tu a na­číst jej do kom­po­nen­ty C3D Con­ver­ter, která je sou­čás­tí vý­vo­jo­vé­ho ná­stro­je C3D Tool­kit. Tato funk­ce šetří čas. Není třeba hle­dat zá­suv­né mo­du­ly tře­tích stran, pokud for­mát není přímo pod­po­ro­ván ná­stro­jem C3D Con­ver­ter. Po­mo­cí in­te­grač­ní­ho mo­du­lu CAD Ex­chan­ger pro im­port sou­bo­rů zís­ká­me do­ko­na­lý ori­gi­nál­ní model.Mohlo by vás zajímat: