Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Verze 2020.3 softwaru Datakitu pro převod 3D a 2D dat

Pondělí, 20 Červenec 2020 19:18

Tags: CATIA | Creo | Datakit | Inventor | Konverze dat | Revit | Rhino | Siemens NX | STEP | V2020.3

shema crossmanager-2030Da­ta­kit ozna­mu­je do­stup­nost svého soft­wa­ru ve verzi 2020.3 s mnoha no­vý­mi funk­ce­mi. Při­dá­vá pod­po­ru nej­no­věj­ších verzí Catia V6/3DE­x­pe­ri­en­ce, In­ven­tor, Creo Pa­ra­met­ric, Revit, STEP a NX, pod­po­ru­je tex­tu­ry pro psaní for­má­tů FBX a glTF a nové plu­gi­ny pro Rhino. Při­dá­vá pod­po­ru pro čtení no­vých verzí for­má­tů CAD a BIM pro veš­ke­rý soft­ware Da­ta­ki­tu. Na­pří­klad je pod­po­ro­vá­no čtení verze R2020x Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce, takže ná­stro­je Da­ta­ki­tu nyní mohou číst a pře­vá­dět sou­bo­ry .3dxml z verze R2010x na verzi R2020x. Čteč­ka dat In­ven­toru pod­po­ru­je čtení sou­bo­rů .ipt a .iam z In­ven­toru 2021. To zna­me­ná, že je možný převod dat verzí 9 až 2021.

Spo­leč­nost Si­e­mens uved­la za po­sled­ní tři mě­sí­ce od vy­dá­ní pro­duk­tu Da­ta­kit V2020.2 ně­ko­lik verzí NX. Verze 2020.3 již čtení těch­to no­vých verzí pod­po­ru­je až do NX 1919.

Také je pod­po­ro­vá­no čtení nej­no­věj­ší verze souborů Revit 2021. Roz­hra­ní pro čtení Re­vi­tu od Da­ta­ki­tu teď pod­po­ru­je sou­bo­ry verzí Revit 2015 až 2021.
Verze 7.0 Creo Pa­ra­met­ric byla vy­dá­na spo­leč­nos­tí PTC před méně než třemi mě­sí­ci. Da­ta­kit je již scho­pen na­bíd­nout roz­hra­ní, které pod­po­ru­je čtení sou­bo­rů z této nej­no­věj­ší verze. Ná­stro­je Da­ta­ki­tu nyní mohou číst a pře­vá­dět 2D a 3D sou­bo­ry od verze 2000i pro­gra­mu Pro­En­gi­neer až po Creo 7.0.
Stan­dard STEP AP242 edi­ti­on 2 (AP242 E2) byl vydán ISO kon­cem dubna 2020. Da­ta­kit se ak­tiv­ně po­dí­lel na vý­vo­ji této normy a sou­běž­ně pra­co­val na její pod­po­ře ve vlast­ních roz­hra­ních. Ná­stro­je pro čtenízápis ve for­má­tu STEP od Da­ta­ki­tu nyní pod­po­ru­jí tento nový stan­dard. Více in­for­ma­cí viz člá­nek Da­ta­ki­tu o STEP AP242 E2.
Knihov­ny pro psaní for­má­tů GlTF a FBX byly ohlá­še­ny Da­ta­ki­tem na za­čát­ku roku (oznámení zápisu glTF, oznámení zápisu FBX). S cílem ne­u­stá­le zlep­šo­vat svá roz­hra­ní Da­ta­kit již tato dvě roz­hra­ní vy­lep­šil, zejmé­na s pod­po­rou tex­tu­ry. Pře­vod tex­tu­ro­vých sou­bo­rů na tyto dva for­má­ty po­mo­cí ná­stro­jů Da­ta­ki­tu si proto za­cho­vá pů­vod­ní struk­tu­ru. Na tyto for­má­ty, které se hojně po­u­ží­va­jí v ob­las­ti vi­zu­a­li­za­ce a ani­ma­ce, se ne­tr­pě­li­vě če­ka­lo.
Po vy­dá­ní svých roz­hra­ní pro zápis FBX a glTF se Da­ta­kit roz­ho­dl je také in­te­gro­vat do Rhina.
Vý­sle­dek této in­te­gra­ce je nyní k dis­po­zi­ci jako dva nové zá­suv­né mo­du­ly (plu­gi­ny). Tyto doplňky umožňují ulo­žit ote­vře­ný sou­bor do soft­wa­ru Rhi­no­ce­ros jako sou­bor FBX (.fbx) nebo glTF (.gltf nebo .glb).
Nové zá­suv­né mo­du­ly pro im­port sou­bo­rů IFC a Revit v Rhinu, které byly zpří­stup­ně­ny na konci roku 2019, byly vy­lep­še­ny, aby pod­po­ro­va­ly nové pří­po­ny sou­bo­rů:

Verze 2020.3 také těží z ne­u­stá­lé­ho zlep­šo­vá­ní de­sí­tek CAD roz­hra­ní po­sky­to­va­ných Da­ta­ki­tem. Ve sku­teč­nos­ti jsou tr­va­le udr­žo­vá­ny, aby se zlep­ši­la je­jich kva­li­ta byly po­ro­vá­ny nové sub­jek­ty a zá­ro­veň se op­ti­ma­li­zo­va­la doba pře­vá­dě­ní. Tato vy­lep­še­ní se vzta­hu­jí na všech­ny pro­duk­to­vé řady Da­ta­ki­tu – pro kon­co­vé uži­va­te­le po­u­ží­va­jí­cí plug-iny nebo pře­vod­ník CrossMa­nager, jakož i pro vý­vo­já­ře soft­wa­ru, kteří po­u­ží­va­jí tech­no­lo­gii Da­ta­ki­tu.
Uži­va­te­lé, kteří chtě­jí tes­to­vat soft­ware Da­ta­ki­tu, si jej mohou stáh­nout a zís­kat zku­šeb­ní li­cen­ci na ofi­ci­ál­ních strán­kách CrossMa­nage­ruCross­Cad/Plg.
Vý­vo­já­ři soft­wa­ru, kteří se za­jí­ma­jí o sadu Da­ta­kit SDK, mohou na­vští­vit strán­ku s pře­hle­dem Cross­Cad/Warekon­tak­to­vat Da­ta­kit, aby zís­ka­li in­for­ma­ce pro svou čin­nost.

Další informace o nejnovější verzi najdete na www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: