Google překladač: English Deutsch

Mapy.cz nově využívají letecké snímky z ČÚZK

Autor článku: Blog Mapy.cz   

Tags: ČÚZK | Letecké snímky | Mapy.cz | TopGis

mapy-nove-ortofoto-hrad-helfstyn-2412Mapy.​cz roz­ši­řu­jí do­da­va­te­le le­tec­kých sním­ků. Vedle stá­va­jí­cí­ho po­sky­to­va­te­le fotek To­p­Gis zís­ká­va­jí nově Mapy.​cz pod­kla­dy také od Čes­ké­ho úřadu ze­měmě­řič­ské­ho a ka­ta­strál­ní­ho (ČÚZK). Uži­va­te­lé tak budou mít k dis­po­zi­ci ak­tu­ál­něj­ší or­to­fo­to. Spo­je­ním open­sour­ce zdro­je a sním­ků z Top­gi­su je možné pro­vá­dět ak­tu­a­li­za­ce mno­hem čas­tě­ji, než tomu bylo do­teď.

V sou­čas­né chví­li je vy­dá­na více než po­lo­vi­na úze­mí Česka v po­do­bě z roku 2022. Ještě na jaře se uži­va­te­lé mo­hou těšit na novou verzi střed­ní části České re­pub­li­ky z roku 2023.

Uži­va­te­lé služ­by Mapy.​cz uvidí jak na webu, tak pro­střed­nic­tvím mo­bil­ní­ho za­ří­ze­ní kva­lit­ní fo­to­gra­fie v roz­li­še­ní 12,5 cm/px. Le­tec­ké sním­ky jsou také do­stup­né v rámci ma­po­vé­ho API pro firmy a vý­vo­já­ře.


Mohlo by vás zajímat: