Google překladač: English Deutsch

ITC vy­dá­vá In­tel­li­CAD ve verzi 9.2

Autor článku: IntelliCAD Technology Consortium   

Tags: DWFx | IGES | IntelliCAD | ITC | STEP | Verze 9.2

IntelliCAD 9-1933In­tel­li­CAD Tech­no­lo­gy Con­sor­ti­um (ITC) ozná­mi­lo vy­dá­ní CAD plat­for­my In­tel­li­CAD 9.2, jež na­bí­zí mno­ho no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní jako im­port a ex­port sou­bo­rů ve for­má­tu IGES a STEP, ma­zá­ní či kom­bi­no­vá­ní zdvo­je­ných či pře­krý­va­jí­cích se en­tit po­mo­cí pří­ka­zu Over­kill, po­u­ži­tí fon­tů s psa­ním zpra­va do­le­va, výběr z při­da­né­ho se­zna­mu ty­pů ví­ce­řád­ko­vých tex­tů, zru­še­ní ne­bo zno­vu pro­ve­de­ní vy­bra­né šká­ly akcí, zdo­ko­na­le­ní po­vr­chů a sí­tí pro pře­vod na 3D tě­le­sa ne­bo pu­b­li­ka­ce vý­kre­su do no­vě pod­po­ro­va­né­ho for­má­tu DWF/DWFX. No­vin­ky na­jde­me i u mož­nos­tí vý­bě­ru.

Pro ver­ze In­tel­li­CA­Du pra­cu­jí­cích s BIM sou­bo­ry při­by­la mož­nost při­dá­ní výš­ko­vých a prů­ře­zo­vých čar k mo­de­lům, rý­so­vá­ní zá­vě­so­vých stěn, detailů prv­ků pro dře­vo, svorníky či trá­my ne­bo pře­vod 2D en­tit na zdi a des­ky. Pro ver­ze In­tel­li­CA­Du, kte­ré plně pra­cu­jí se sou­bo­ry DGN je roz­ší­ře­na řada pod­po­ro­va­ných pří­ka­zů o 3DOR­BIT, AT­T­DEF, BASE, BROW­SER, DDV­POINT, DRA­WOR­DER, EL­LIP­SE, IMA­GE a IMA­GE­AT­TACH. Pro tech­nic­ké uži­va­te­le jsou ur­če­ny .NET kom­pri­má­to­ry ar­chi­tek­to­nic­kých ob­jek­tů.
Další informace o IntelliCADu a ITC, včetně případových studií, naleznete na www.intellicad.org.


Mohlo by vás zajímat: