Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pokrytí nabíjecích stanic v Sygic GPS Navigation

Autor článku: Sygic   

Tags: Elektromobily | GPS | Nabíjecí stanice | Navigace | Režim EV | RFID | Sygic

Sygic heatmap300 final-2104Pře­ko­ná­ní obav z do­jez­du a do­stup­nos­ti na­bí­je­cích sta­nic, které před­sta­vu­je výzvu pro mnoho vý­vo­já­řů v tomto od­vět­ví, se zdá být na do­hled. Ros­tou­cí síť na­bí­je­cích sta­nic pro elek­tro­mo­bi­ly je rov­něž vidět v Sygic GPS Na­vi­gati­on, která se stává nej­lep­ší apli­ka­cí pro ři­di­če vo­zi­del s elek­tric­kým a hyb­rid­ním po­ho­nem. V roce 2020 Sygic zdvoj­ná­so­bil počet na­bí­je­cích sta­nic za­hr­nu­tých v na­vi­ga­ci na téměř 300 000 a zá­ro­veň se při­pra­vu­jí nová part­ner­ství. Režim pro elek­tro­mo­bi­ly (režim EV) je sou­čás­tí Sygic GPS Na­vi­gati­on od květ­na 2020, kdy Sygic tento režim spus­til ce­lo­svě­to­vě.

Apli­ka­cí lze za­pla­tit v 38 ze­mích na 150 000 na­bí­je­cích sta­ni­cích. Od té doby si tento režim ak­ti­vo­va­lo více než 100 000 jed­not­li­vých uži­va­te­lů. Nej­ak­tiv­něj­ší uži­va­te­lé jsou z Ně­mec­ka, Ho­land­ska a Špa­něl­ska.

Čím více je k dis­po­zi­ci na­bí­je­cích sta­nic v apli­ka­ci a spe­ci­fic­kých funk­cí pro plá­no­vá­ní trasy pro elek­tro­mo­bi­ly, tím je apli­ka­ce ob­lí­be­něj­ší. V sou­čas­nos­ti je Sygic první a je­di­ný, který po­sky­tu­je všech­ny služ­by na jed­nom místě: GPS na­vi­ga­ci, plá­no­vač trasy s ne­u­stá­le se zvět­šu­jí­cí da­ta­bá­zí na­bí­je­cích sta­nic a mož­nost plat­by za na­bi­tí pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce.

Chyt­rý prů­vod­ce zdar­ma

Režim EV je k dis­po­zi­ci zdar­ma pro všech­ny uži­va­te­le na­vi­gač­ní apli­ka­ce Sygic GPS Na­vi­gati­on. Ak­ti­vu­je se pře­pí­na­čem v apli­ka­ci a ne­vy­ža­du­je žádné do­da­teč­né in­sta­la­ce ani re­gis­tra­ce. Ři­di­či si mohou na­vo­lit model vozu v roz­sáh­lé da­ta­bá­zi vo­zi­del s elek­tric­kým a hyb­rid­ním po­ho­nem s před­de­fi­no­va­ný­mi typy aku­mu­lá­to­rů, prů­měr­ný­mi spo­tře­ba­mi a typem zá­strč­ky. Rov­něž mohou upra­vit všech­ny pa­ra­me­t­ry podle údajů z re­ál­né­ho pro­vo­zu. Po při­dá­ní kom­pa­ti­bil­ní na­bí­je­cí sta­ni­ce do trasy na­vi­ga­ce a kon­t­ro­le její do­stup­nos­ti v re­ál­ném čase si řidič vy­be­re způ­sob plat­by, na­bi­je a za­pla­tí za služ­bu.

Počet na­bí­je­cích sta­nic se zdvoj­ná­so­bil a ne­u­stá­le roste

Po za­há­je­ní spo­lu­prá­ce s nej­vět­ším ev­rop­ským pro­vo­zo­va­te­lem na­bí­je­cí sítě Plu­g­sur­fing v roce 2020, Sygic na­vá­zal ně­ko­lik no­vých part­ner­ství, která umož­ni­la další roz­ší­ře­ní sítě na­bí­je­cích sta­nic. Nová part­ner­ství za­hr­nu­jí na­bí­je­cí sta­ni­ce ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě na na Bal­ká­nu. V Sygic GPS Navigation na­jde­te na­bí­je­cí sta­ni­ce od pro­vo­zo­va­te­lů, jako např. Gre­e­nway, Po­ly­fa­zer, eJoinUni­corn.

Ces­to­vá­ní, na­bí­je­ní a plat­ba pro­střed­nic­tvím je­di­né apli­ka­ce

V sou­čas­nos­ti má Sygic více než 200 000 na­bí­je­cích sta­nic s mož­nos­tí plat­by buďto přímo z apli­ka­ce, nebo přes RFID v Sygic re­ži­mu EV. Cílem je do­sáh­nout mož­nos­ti plat­by přímo z apli­ka­ce u co nej­vět­ší­ho počtu na­bí­je­cích sta­nic. Nej­vět­ší pri­o­ri­tou ale zů­stá­va­jí pre­fe­ren­ce zá­kaz­ní­ků. Z prů­zku­mu pro­ve­de­né­ho spo­leč­nos­tí Sygic vy­plý­vá, že podíl uži­va­te­lů re­ži­mu EV pre­fe­ru­jí­cích plat­bu pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce je srov­na­tel­ný s po­čtem těch, kteří pre­fe­ru­jí plat­bu pro­střed­nic­tvím RFID karet, nebo jim na způ­so­bu plat­by ne­zá­le­ží. Mož­nost plat­by v apli­ka­ci po­va­žu­jí uži­va­te­lé za vel­kou vý­ho­du. Pro téměř 40 % re­spon­den­tů je na­bí­je­ní velmi snad­né nebo snad­né; vět­ši­na re­spon­den­tů však stále ještě po­tře­bu­je ur­či­tý čas, aby se se­zná­mi­la s po­u­ží­vá­ním ve­řej­ných na­bí­je­cích sta­nic při ces­to­vá­ní na velké vzdá­le­nos­ti.
Síť na­bí­je­cích sta­nic se bude roz­ši­řo­vat i v roce 2021. Do bu­douc­na Sygic zva­žu­je při­dá­ní dal­ších více spe­ci­fic­kých funk­cí pro elek­tro­mo­bi­ly a vy­tvo­ře­ní uni­ver­zál­ní­ho asi­s­ten­ta pro ři­di­če, který jim bude ná­po­moc­ný při plá­no­vá­ní trasy. Ten by měl zo­hled­nit spe­ci­fi­ka mo­de­lu elek­tro­mo­bi­lu, jeho do­jezd a in­ten­zi­tu pro­vo­zu. Díky tomu se pře­chod ze spa­lo­va­cích mo­to­rů na elek­tro­mo­bi­ly stane ještě snaz­ším. Tento trend je rov­něž po­tvr­zen ve zprá­vě o prů­zku­mu mezi ři­di­či elek­tro­mo­bi­lů – EV Dri­ver Sur­vey Re­port 2020, kde 67 % ři­di­čů elek­tro­mo­bi­lů uved­lo, že už velmi prav­dě­po­dob­ně ne­za­sta­ví u čer­pa­cí sta­ni­ce.


Mohlo by vás zajímat: