Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stahování aplikace Fuelio vzrostlo o 1000 %

Autor článku: Sygic   
Pondělí, 04 Duben 2022 21:56

Tags: Aplikace | Fuelio | Sledování ceny PHM | Sygic

Fuelio mapa brezen2022-2214Během ně­ko­li­ka po­sled­ních týdnů do­sá­hl zájem o ceny po­hon­ných hmot svého vr­cho­lu. Strmý ná­růst cen při­měl ma­ji­te­le au­to­mo­bi­lů a flo­til vy­hle­dá­vat v ob­las­ti po­hon­ných hmot co nej­lev­něj­ší zdro­je. Za bře­zen se počet den­ních uži­va­te­lů bez­plat­né apli­ka­ce Fu­e­lio zvý­šil v prů­mě­ru o 75 %. Apli­ka­ce slou­ží ke sle­do­vá­ní všeho, co sou­vi­sí s ná­kla­dy na po­hon­né hmoty a vý­da­ji na auto. V me­zi­roč­ním srov­ná­ní je počet sta­že­ní apli­ka­ce šes­ti­ná­sob­ný.

Apli­ka­ce Fu­e­lio patří do ro­di­ny apli­ka­cí spo­leč­nos­ti Sygic. Je bez­plat­ná, mů­že­te si ji na­in­sta­lo­vat do za­ří­ze­ní An­dro­id i iOS, ne­ob­sa­hu­je re­kla­my, ne­u­stá­le je ak­tu­a­li­zo­vá­na o nové hod­not­né funk­ce a uži­va­te­lům šetří pe­ní­ze a čas. Nad rámec sle­do­vá­ní ná­kla­dů si mohou uži­va­te­lé za­zna­me­ná­vat i údaje o tan­ko­vá­ní, spo­tře­bě pa­li­va, uje­tých ki­lo­me­t­rech a udá­los­tech spo­je­ných s údrž­bou vozu. Tyto in­for­ma­ce lze od­vo­dit a ne­chat je vy­ge­ne­ro­vat ve formě uži­teč­ných zpráv v PDF.

Mezi nej­lep­ší funk­ce apli­ka­ce Fu­e­lio patří vy­hle­dá­ní pumpy s nej­lev­něj­ší­mi po­hon­ný­mi hmo­ta­mi ve vašem okolí, spo­leh­li­vé ceny z ofi­ci­ál­ních stát­ních zdro­jů nebo „crowd­sour­co­va­né“ uži­va­te­li apli­ka­ce. Od února mají uži­va­te­lé také mož­nost sle­do­vat prů­měr­né ceny ve své ob­las­ti a sa­mo­zřej­mos­tí jsou denně ak­tu­a­li­zo­va­né tren­dy.

Od za­čát­ku války na Ukra­ji­ně se uži­va­tel­ská zá­klad­na apli­ka­ce Fu­e­lio or­ga­nic­ky roz­rost­la díky str­mé­mu růstu cen ropy, který se oka­mži­tě pro­je­vil v ce­nách po­hon­ných hmot. Nej­vět­ší­ho ná­růstu do­sáh­lo Fu­e­lio v břez­nu v Itá­lii, kde počet uži­va­te­lů vzros­tl o 270,6 %. Počet ru­mun­ských uži­va­te­lů se zvý­šil o 224 %, uži­va­tel­ská zá­klad­na ve Špa­něl­sku vzrost­la o 138,6 % a mezi fran­couz­ský­mi uži­va­te­li byl za­zna­me­nán ná­růst 74,9 %. Uži­va­te­lé v ostat­ních ze­mích do­sáh­li v prů­mě­ru ná­růstu 24 %. Ná­růst prav­dě­po­dob­ně způ­so­bi­ly vý­raz­né ce­no­vé roz­dí­ly na pum­pách. Před vál­kou či­ni­ly roz­dí­ly jen ně­ko­lik de­sí­tek ha­lí­řů. Ale v sou­čas­né si­tu­a­ci se dá ušet­řit po­měr­ně dost peněz. V ně­kte­rých ob­las­tech do­sa­ho­va­ly ce­no­vé roz­dí­ly i 20 %.

V re­ak­ci na de­sít­ky tisíc no­vých uži­va­te­lů vy­da­li vý­vo­já­ři apli­ka­ce Fu­e­lio nej­no­věj­ší verzi 7.15, která ob­sa­hu­je řadu vy­lep­še­ní. Sdí­le­ní cen po­hon­ných hmot s ostat­ní­mi je teď pro uži­va­te­le mno­hem jed­no­duš­ší. Zá­ro­veň byly do mapy při­dá­ny nové druhy fil­tro­vá­ní, které umožňují řadit pumpy podle ob­lí­be­nos­ti (nej­na­vště­vo­va­něj­ší pumpy), hod­no­ce­ní a mož­nost zob­ra­ze­ní ak­tu­ál­ních cen. Uži­va­te­lé navíc vidí prů­měr­nou cenu po­hon­ných hmot, což může být za­jí­ma­vé zejmé­na při po­rov­ná­vá­ní cen v růz­ných ob­las­tech.

Apli­ka­ce je v sou­čas­né době do­stup­ná ve 40 ze­mích, při­čemž Rusko a Bě­lo­rus­ko byly z na­bíd­ky Fu­e­lia vy­řa­ze­ny. Uži­va­te­lé z těch­to zemí si apli­ka­ci ne­stáh­nou.

O apli­ka­ci Fu­e­lio

Fu­e­lio je uži­teč­ný ná­stroj pro sle­do­vá­ní vý­da­jů za auto, ser­vis, tan­ko­vá­ní, spo­tře­bu, ujeté ki­lo­me­t­ry, ná­kla­dy na po­hon­né hmoty a úspo­ru peněz. A apli­ka­ci může vy­u­ží­vat úplně každý. Ser­ver An­dro­id Au­tho­ri­ty zve­řej­nil pře­hled apli­ka­cí pro vy­hle­dá­vá­ní cen po­hon­ných hmot pro An­dro­id a Fu­e­lio Sy­gicu ozna­čil za jednu z nej­lep­ších apli­ka­cí pro vy­hle­dá­vá­ní cen po­hon­ných hmot na trhu. Ce­lo­svě­to­vě je k dis­po­zi­ci ve více než 40 ja­zy­cích. V sou­čas­né době má apli­ka­ce Fu­e­lio více než 5 miliónů sta­že­ní.

www.fuel.io


Mohlo by vás zajímat: