Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic přináší další inovace navigace

Autor článku: Sygic   
Středa, 23 Listopad 2022 11:16

Tags: GPS | Navigace | Real View | Satelitní mapy | SmartCAM | Sygic

Sygic zakaz predjizdeni-2247Sygic ozná­mil další roz­ší­ře­ní funk­cí své GPS na­vi­ga­ce. Tou nej­o­če­ká­va­něj­ší je sa­te­lit­ní mapa, která je pro všech­ny uži­va­te­le zdar­ma. Pré­mi­o­vá na­vi­ga­ce Real View v roz­ší­ře­né re­a­li­tě nyní pra­cu­je v novém uži­va­tel­ském pro­stře­dí a neu­ro­no­vá síť Sygic do­ká­že de­te­ko­vat do­prav­ní znač­ky pro­střed­nic­tvím fo­to­a­pa­rá­tu smart­pho­nu.

Pro vý­vo­já­ře této po­pu­lár­ní GPS na­vi­ga­ce je již běžné, že ně­ko­li­krát do roka při­jdou na trh s ino­va­tiv­ní funk­cí nebo ře­še­ním. Zejmé­na poté, co spo­leč­nost Sygic za­ved­la model před­plat­né­ho, se ba­lí­ček pla­ce­ných funk­cí stále roz­ši­řu­je. Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce pak přímo re­a­gu­je na přání uži­va­te­lů.

sygic-sat-maps-gifSa­te­lit­ní mapy jsou jed­nou z nej­žá­da­něj­ších funk­cí, o kte­rou tes­to­va­cí ko­mu­ni­ta Sygic dlou­ho­do­bě žádá. Jako dárek k Black Fri­day ji zpří­stup­ňu­je všem svým uži­va­te­lům. Tech­no­lo­gič­tí nad­šen­ci navíc po­ža­du­jí nové tech­nic­ké funk­ce, které nejsou ve světě na­vi­ga­cí běžné, což dává skvě­lý důvod za­mě­řit se na je­jich ne­u­stá­lý vývoj s kva­lit­ní zpět­nou vaz­bou. Roz­po­zná­vá­ní do­prav­ních zna­ček na zá­kla­dě umělé in­te­li­gen­ce je nyní ještě chytřej­ší a na­vi­ga­ce Real View v roz­ší­ře­né re­a­li­tě byla zcela pře­pra­co­vá­na pro novou ge­ne­ra­ci UX/UI.

Sa­te­lit­ní mapa je stan­dard­ní a osvěd­če­ný na­vi­gač­ní prvek, který ři­di­čům po­má­há se­zná­mit se s cí­lo­vou ad­re­sou v při­ro­ze­ném pro­stře­dí. Uži­va­te­lé apli­ka­ce Sygic ji mohou začít po­u­ží­vat pro­střed­nic­tvím je­di­né­ho klepnu­tí na ikonu v na­vi­gač­ní mapě. Díky spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Goo­g­le umo­ž­ňu­jí on-­li­ne sa­te­lit­ní mapy v GPS na­vi­ga­ci Sygic uži­va­te­lům vy­hle­dá­vat, při­bli­žo­vat a pro­chá­zet v sa­te­lit­ním zob­ra­ze­ní.

Roz­po­zná­vá­ní do­prav­ních zna­ček bylo spuš­tě­no te­pr­ve před rokem a umo­ž­ňu­je zjiš­ťo­vat rych­lost­ní ome­ze­ní z do­prav­ních zna­ček a LED ob­ra­zo­vek. Od té doby tým Sygic tré­no­val umě­lou in­te­li­gen­ci této funk­ce za­lo­že­né na fo­to­a­pa­rá­tu, aby roz­po­zna­la znač­ku zá­ka­zu před­jíž­dě­ní. Roz­po­zná­vá­ní do­prav­ních zna­ček patří mezi funk­ce Smart­Cam a je k dis­po­zi­ci pro před­pla­ti­te­le Pre­mi­um+.

Nová ge­ne­ra­ce na­vi­ga­ce Real View v roz­ší­ře­né re­a­li­tě nyní vy­u­ží­vá ze­le­né šipky, které po­má­ha­jí s na­vi­ga­cí v živém po­hle­du na sil­ni­ci z fo­to­a­pa­rá­tu smart­pho­nu. Tato funk­ce je podle všeho velmi uži­teč­ná z hle­dis­ka troj­roz­měr­né ori­en­ta­ce a patří k nej­ob­lí­be­něj­ším funk­cím mezi uži­va­te­li apli­ka­ce Sygic. Je také sou­čás­tí funk­ce Smart­Cam v rámci před­plat­né­ho Pre­mi­um+.

Noví uži­va­te­lé služ­by Sygic si nyní mohou před­pla­tit ba­lí­ček Pre­mi­um+ se spe­ci­ál­ní sle­vou 32 % (16,99 EUR) na rok a 7den­ní zku­šeb­ní verzí zdar­ma.

 


Mohlo by vás zajímat: