Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Bim.Point

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podklady mapových portálů v ČR

Tags: Google | Mapy

02-google-04Google mapy versus Mapy.cz

Asi většina uživatelů internetu si dnes již zvykla využívat portály s mapami České republiky. Hledají obecné prostorové informace, vyhledávají adresy, plánují trasy. K číslu popisnému odpovídá v mapě konkrétní objekt i s dodatečnou informací o subjektu na dané adrese sídlícím. Trasy jsou plánovány nejen automobilem, ale také na kole i pěšky, nejkratší, nejrychlejší či po vybraných cestách. Nad mapou jsou zobrazovány další přidané informace.

Mezi nejznámější a nejpoužívanější mapové portály lze jednoznačně zařadit Google (maps.google.cz) a Seznam.cz (www.mapy.cz). Funkčností si zajisté odpovídají. Je tomu avšak i v případě mapových podkladů? Zaměřili jsme pozornost na obsah základních map obou uvedených portálů a uvádíme jejich porovnání.

02-google-02

 

02-google-01Mapové podklady portálu Google mapy (dodavatel Tele Atlas, www.teleatlas.com) a Mapy.cz (dodavatel PLANstudio, www.planstudio.cz) zobrazují na první pohled totožný obsah a liší se jen v jeho barevném provedení. Zobrazeny jsou dálnice a silnice všech tříd, veškeré obce a města s jejich názvy včetně jednotlivých ulic, lesy a parky, hlavní toky a důležité vodní plochy. Přejde-li však uživatel do podrobnějších měřítek, začne objevovat odlišnosti.

Podklady obou mapových portálů jdou do podrobnosti jednotlivých budov, ale pouze portál Mapy.cz poskytuje spojité pokrytí celého rozsahu České republiky včetně nejmenších obcí a extravilánu. Právě informace v největších měřítkách malých obcí jsou nedostatkem Google map. Kde jsou v podkladech portálu Mapy.cz na území všech obcí zobrazeny jednotlivé budovy, rozlišeno využití ploch na privát, průmysl nebo zemědělství, zobrazeny hřbitovy, kostely, hřiště, školy či úřady, na mapách Google vidí uživatel pouze jednolitou plochu vymezující zastavenou plochu obce. V tomto ohledu nabízí pouze jakýsi síťový model komunikací bez jakýchkoli dalších informací o dané obci. V nejpodrobnějších měřítkách dokonce chybí i samotný název obce.

Za zmínku také stojí rozdílnost zákresu náměstí a jiných ploch většího rozměru určených například pro parkování, autobusová nádraží apod. Značení komunikací a s nimi spojených ploch je na mapách Google řešeno zmíněným síťovým modelem, který neodlišuje veškeré druhy komunikací a větší plochy řeší průchodem komunikace či jejich křížením. Tak dochází k úplné ztrátě informací. Tato samá situace je v podkladech Mapy.cz řešena zakreslením reálného rozsahu náměstí či jiné účelové plochy, která je navíc označena textem nebo ikonou.

Uživatel si dále povšimne i rozdílností v podrobnosti zakreslení vodních toků, menších vodních ploch či mokřadů, které spolu s letišti nebo hranicemi chráněných územních celků v mapách Google chybí.

Podrobná mapa v měřítku 1:10 000

Stěžejním mapovým dílem společnosti PLANstudio je Podrobná mapa v měřítku 1:10 000, jejíž rozsah byl nedávno rozšířen kromě České republiky i na celé území Slovenska. Tato mapa je nejpodrobnějším nestátním mapovým dílem. Mezi její přednosti patří spojitý rozsah celého území ČR a SR, aktuálnost, přesná lokalizace, precizní kartografické zpracování nebo široký záběr obsahu mapy.

Podrobná mapa byla vytvořena na základě ortofoto map a obsahuje veškeré budovy v rámci obcí i mimo ně v celém rozsahu mapy, rozlišení využití ploch v rámci obcí, všechny komunikace schematicky a barevně odlišené spolu s vyznačením jednosměrného provozu nebo pěších zón, správní hranice, hranice vojenských prostorů či chráněných krajinných celků, lesy, vodstvo a další prvky. Polohová přesnost mapy je do pěti metrů.

Součástí údržby mapových děl včetně Podrobné mapy je aktualizace, které je věnována velká pozornost. Nové informace jsou sbírány nejen kartografickými specialisty v redakci i přímo v terénu, ale také samotnými uživateli mapových produktů společnosti PLANstudio. Mapové podklady jsou aktualizovány zpravidla jednou ročně a o aktualizaci jsou informováni všichni uživatelé.

Podrobná mapa ČR a SR je vhodná jako mapový podklad do aplikací geografických informačních systémů. Může být využita jako detailní mapová vrstva, nad kterou jsou zakresleny další body, linie a plochy dle požadavků. Lze v ní zobrazit a lokalizovat jakýkoli bod zájmu. Podrobnou mapu lze využít také jako mapový podklad pro tisk v podobě reklamních map a letáků, nástěnných map, informačních tabulí a mnoha dalších.

02-google-03

Všechny mapové podklady jsou přesně georeferencovány a dodávány v systémech UTM, S-JTSK, WGS84 nebo S-42. Rastrová data jsou ve formátu GeoTiff, jehož součástí je georeferenční soubor TFW. Data lze také dodat pro mapová API třetích stran v potřebném systému dlaždic (např. Google).

Z Podrobné mapy lze vytvořit jakýkoli mapový výřez, který lze dodat vcelku nebo po jednotlivých bezešvých mapových dlaždicích.

Autorka pracuje ve společnosti PLANstudio, s. r. o.


Mohlo by vás zajímat: