E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Sophos
ITmeets

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

EIZO pokračuje v úspěšném seriálu Colourclass

Autor článku: EIZO   

Tags: ColorEdge | Colourclass | CS2740 | Eizo | Namibia | Seriál

eizo-colourclassV pon­dě­lí 27. čer­ven­ce 2020 zve­řej­ni­lo EIZO na svém webu, na You­tu­be, Fa­ce­boo­kuIn­stagra­mu na­uč­ný se­ri­ál „Co­lourc­lass Na­mi­bia“. V je­de­nác­ti dí­lech se di­vá­ci dozví o zá­kla­dech mnoha fo­to­gra­fic­kých témat. Se­ri­ál se bude vě­no­vat také fil­mo­vá­ní s fo­to­a­pa­rá­tem a ná­zor­ně vy­svět­lí mimo jiné sprá­vu barev ve fo­to­a­pa­rá­tu, práci na mo­ni­to­ru s ka­lib­rač­ním soft­warem a úpra­vu fo­to­gra­fií před tis­kem. Firma EIZO spo­lu­pra­co­va­la při pří­pra­vě se­ri­á­lu „Co­lourc­lass Na­mi­bia“ s čet­ný­mi part­ne­ry z oboru fo­to­gra­fie.

Kromě toho měl tým k dis­po­zi­ci pro­to­typ no­vé­ho mo­ni­to­ru EIZO Co­lo­rEd­ge CS2740, jehož ro­bust­nost řádně pro­vě­řil na 2400 ki­lo­me­t­rech pře­váž­ně ka­me­ni­tých cest.


Mohlo by vás zajímat: