Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ruční výměny snímacích hlav pro mostové a portálové SMS

Autor článku: Hexagon MI   
Pátek, 27 Březen 2020 12:57

Tags: Kontrola | Kvalita | Měření | RMV | Ruční výměny | SMS | Snímací hlavy

Hexagon-Manual Application Changer Hero-2013Di­vi­ze He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce ozná­mi­la uve­de­ní re­duk­ce pro ma­nu­ál­ní vý­mě­nu sní­ma­cí hlavy (RMV), která uži­va­te­lům umož­ňu­je rych­lou a snad­nou volbu mezi in­de­xo­va­tel­nou (HH-A-2.5/5.0/7.5) a pev­nou sní­ma­cí hla­vou (HP-S-X5 a HP-S-X5 HD) na mos­to­vých a por­­tá­lo­vých sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jích (SMS). RMV po­sky­tu­je uži­va­te­lům SMS, kteří vy­ža­du­jí méně časté vý­mě­ny sní­ma­cí hlavy, ce­no­vě vý­hod­nou al­ter­na­ti­vu k au­to­ma­tic­ké vý­mě­ně sní­ma­cí hlavy. Snad­ná ma­nu­ál­ní vý­mě­na mezi vy­so­ce přes­ný­mi pev­ný­mi sní­ma­cí­mi hla­va­mi a uni­ver­zál­ní­mi otoč­ný­mi sní­ma­cí­mi hla­va­mi umož­ňu­je vý­rob­cům udr­žet pro­duk­ti­vi­tu a fle­xi­bi­li­tu zá­ro­veň a zá­ro­veň vy­ho­ví mě­ní­cím se apli­kač­ním po­tře­bám.

Mnoho vý­rob­ců čelí zná­mé vý­zvě – sni­žo­vá­ní ná­kla­dů a zvy­šo­vá­ní fle­xi­bi­li­ty při pl­ně­ní růz­ných po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků. To zna­me­ná, že tý­my pro za­jiš­tě­ní kva­li­ty mají v pří­pa­dě po­tře­by ten správ­ný sní­mač SMS a sní­ma­cí hla­vu. Pro ně­kte­ré zá­kaz­ní­ky však au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní vý­mě­ny hlav v sou­čas­né době ne­za­jiš­ťu­jí ná­vrat­nost in­ves­tic vzhle­dem k po­ři­zo­va­cí ceně. RMV tuto me­ze­ru vyplňuje pro ty zá­kaz­ní­ky, kteří hle­da­jí fle­xi­bi­li­tu mě­ře­ní při udr­že­ní niž­ších ná­kla­dů.
RVM je k dis­po­zi­ci na kom­pa­ti­bil­ních mos­to­vých SMS Glo­bal, por­tá­lo­vých SMS DEA Delta Slant a DEA Alpha. Na zvlášt­ní žá­dost je re­duk­ce pro ma­nu­ál­ní vý­mě­nu sní­ma­cích v hlav k dis­po­zi­ci také jako do­da­teč­ná in­sta­la­ce SMS. RMV je nyní k dis­po­zi­ci po ce­lém světě.


Mohlo by vás zajímat: