Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Amace uvádí na trh svou první tiskárnu na 3D tisk kovů

Autor článku: Amace   
Sobota, 31 Červenec 2021 22:43

Tags: 3D tis­kár­ny | Ace Micro­ma­tic Group | ALM-400 | Amace | Ko­vo­vý 3D tisk

amace Solutions-ALM-400-2131Indická spo­leč­nost Amace, po­sky­to­va­tel­ka slu­žeb ko­vo­vé­ho 3D tisku, dce­ři­ná spo­leč­nost ban­ga­lor­ské firmy ob­rá­bě­cích stro­jů Ace Micro­ma­tic Group, ozná­mi­la uve­de­ní své první 3D tis­kár­ny ALM-400. SLM sys­tém na­vr­že­ný jak pro funkč­ní pro­to­ty­po­vá­ní, tak pro ko­neč­nou sé­ri­o­vou vý­ro­bu, na­bí­zí znač­ný sta­veb­ní objem o roz­mě­rech 410 × 410 × 450 mm a du­ál­ní 1kW laser.

Tímto uve­de­ním na trh se Amace za­mě­řu­je na me­zi­ná­rod­ní i míst­ní in­dic­ký trh, pro­to­že ten si zatím ko­vo­vý 3D tisk osvo­jil velmi málo. Firma to při­pi­su­je nízké pro­duk­ti­vi­tě, vy­so­kým ná­kla­dům na 3D tis­kár­nu a vý­ro­bu a vy­so­kým pro­sto­jům stro­jů během po­ruch, pro­to­že ser­vis­ních tech­ni­ků a ná­hrad­ních dílů je ne­do­sta­tek. Tis­kár­na ALM-400 je ur­če­na k ře­še­ní těch­to pro­blé­mů, po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům spo­leh­li­vost, vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu a vyšší ná­vrat­nost in­ves­tic.

ALM400-2131

3D tis­kár­na ALM-400 je kom­pa­ti­bil­ní s celou řadou ko­vo­vých sli­tin, včet­ně ne­re­zo­vých ocelí, s hli­ní­ko­vý­mi sli­ti­na­mi, vy­so­ko­pev­nost­ní­mi oce­le­mi, sli­ti­nou In­co­nel, ti­ta­no­vý­mi sli­ti­na­mi a dal­ší­mi. V zá­vis­los­ti na apli­ka­ci je sys­tém také scho­pen měnit výšku vrs­tev mezi 30 a 120 mi­k­ro­ny. Pro lepší přes­nost os a snad­nou údrž­bu jsou všech­ny osy stro­je ovlá­dá­ny ser­vo­mo­to­ry.

Více in­for­ma­cí a tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry na­jde­te na www.am-ace.com.


Mohlo by vás zajímat: