Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Všestranný UltiMaker PET Carbon Fiber

Středa, 28 Červen 2023 19:12

Tags: 3D tis­kár­ny | Kompozit.PET CF | Ma­te­ri­á­ly | PET Car­bon Fiber | Řada S | Ul­ti­ma­ker

PET CF colors-2326Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 27. červ­na, že do svého port­fo­lia vy­so­ce vý­kon­ných ma­te­ri­á­lů pro 3D tis­kár­ny řady S při­dá­vá PET Car­bon Fiber (CF), snad­no po­u­ži­tel­ný a uni­ver­zál­ní kom­po­zit­ní ma­te­ri­ál. Ul­ti­Ma­ker PET CF na­bí­zí vy­ni­ka­jí­cí pev­nost, vy­so­kou te­pel­nou odol­nost a vy­so­kou che­mic­kou odol­nost pro silné vy­so­ce vý­kon­né ter­mo­plas­tic­ké apli­ka­ce pro ši­ro­kou škálu prů­mys­lo­vých od­vět­ví.

Díky svým vý­ji­meč­ným me­cha­nic­kým vlast­nos­tem umožňuje Ul­ti­Ma­ker PET CF kon­struk­té­rům vy­rá­bět pev­něj­ší a přes­něj­ší díly pro řadu apli­ka­cí, jako jsou vý­rob­ní ná­stro­je, vo­di­cí pří­prav­ky a pří­slu­šen­ství a díly pro ko­neč­né po­u­ži­tí. Vý­ho­dy PET CF mohou in­že­ný­ři vy­u­žít také pro své kon­strukč­ní pro­to­ty­py, které umožňují snad­né a roz­sáh­lé tes­to­vá­ní tech­nic­kých kon­cep­tů a funk­cí. Kromě toho PET CF na­bí­zí spo­leh­li­vé ře­še­ní pro ná­hra­du roz­bi­tých nebo ob­tíž­ně do­stup­ných vý­rob­ních dílů. Díky vy­u­ži­tí jeho sil­ných me­cha­nic­kých a te­pel­ných vlast­nos­tí mohou vý­rob­ci rych­le vy­tisk­nout ná­hrad­ní sou­čás­ti, čímž od­pa­dá nut­nost ná­klad­ných od­stá­vek vý­rob­ních linek. Díky vy­ni­ka­jí­cí pev­nos­ti a tu­hos­ti je tento ma­te­ri­ál ide­ál­ní pro vy­so­ce vý­kon­né apli­ka­ce a po­sky­tu­je lepší vý­kon­nost dílů i v ná­roč­ných pod­mín­kách.

Jed­nou z vý­znač­ných vlast­nos­tí PET CF je schop­nost do­sáh­nout ještě vyšší pev­nos­ti, tu­hos­ti a tep­lot­ní odol­nos­ti ží­há­ním. Ží­há­ním tiš­tě­ných dílů mohou kon­struk­té­ři do­sáh­nout tep­lot­ní odol­nos­ti až 181 °C a zvý­šit pev­nost až o 30 % a tu­host až o 10 %, což vede k dílům, které vy­ni­ka­jí v ná­roč­ných pod­mín­kách.

V po­rov­ná­ní s ji­ný­mi ma­te­ri­á­ly z uh­lí­ko­vých vlá­ken je PET CF málo cit­li­vý na vlh­kost a vy­ža­du­je jen ome­ze­né su­še­ní. Při skla­do­vá­ní v ma­te­ri­á­lo­vé sta­ni­ci Ul­ti­Ma­ker zů­stá­vá dobře kli­ma­ti­zo­va­ný, což umožňuje spo­leh­li­vý tisk a tr­va­le kva­lit­ní vý­tis­ky. PET CF je kom­pa­ti­bil­ní se spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi pod­půr­ný­mi ma­te­ri­á­ly, jako jsou Ul­ti­Ma­ker PVA a Bre­aka­way, což uži­va­te­lům na­bí­zí plnou svo­bo­du při na­vr­ho­vá­ní a umožňuje vy­tvá­řet slo­ži­té kom­po­zit­ní díly bez ome­ze­ní.

Ul­ti­Ma­ker také na­bí­zí PET CF v ně­ko­li­ka bar­vách, včet­ně černé, šedé a modré. Tato je­di­neč­ná funk­ce umožňuje uži­va­te­lům ba­rev­ně od­li­šit vý­tis­ky z uh­lí­ko­vých vlá­ken a vy­ho­vět tak spe­ci­fic­kým pří­pa­dům po­u­ži­tí nebo es­te­tic­kým po­ža­dav­kům. Ma­te­ri­ál je plně in­te­gro­ván do plat­for­my Ul­ti­Ma­ker pro­střed­nic­tvím cívek vy­ba­ve­ných tech­no­lo­gií NFC a na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vé pro­stře­dí, které vy­u­ží­vá roz­po­zná­vá­ní ma­te­ri­á­lu NFC, vy­hra­ze­né tis­ko­vé jádro CC, kom­pa­ti­bi­li­tu pod­půr­ných ma­te­ri­á­lů a pro­fi­ly zá­mě­rů.

Pro uži­va­te­le, kteří chtě­jí kom­plet­ní ře­še­ní kom­po­zit­ní­ho tisku, bude PET CF k dis­po­zi­ci také jako sou­část roz­ši­řu­jí­cí sady Ul­ti­Ma­ker PET CF. Roz­ši­řu­jí­cí sada ob­sa­hu­je dvě cívky PET CF v černé barvě a po jedné cívce v modré a šedé barvě. Dále ob­sa­hu­je jedno tis­ko­vé jádro CC o tloušť­ce 0,4 mm a jedno tis­ko­vé jádro CC o tloušť­ce 0,6 mm.

Sada Ul­ti­Ma­ker PET CF a roz­ši­řu­jí­cí sada Ul­ti­Ma­ker PET CF Ex­pan­si­on Kit by měly být k dis­po­zi­ci do konce červ­na. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ultimaker.com/materials/s­‑series­‑pet­‑carbon­‑fiber.Mohlo by vás zajímat: