Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dva nové výkonné autonomní mobilní roboty MiR

Autor článku: Mobile Industrial Robots (MiR)   
Sobota, 14 Srpen 2021 23:36

Tags: Autonomní | Logistika | MiR | Mobilní | Optimalizace | Roboty

MiR600 a MiR1350-2133Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uved­la na trh své nej­vý­kon­něj­ší ro­bo­ty pro pře­pra­vu palet a těž­kých ná­kla­dů ve vý­rob­ních ha­lách, skla­dech a lo­gis­tic­kých cen­t­rech. Ro­bo­ty Mi­R600Mi­R1350, které zvlád­nou až 600kg, resp. 1350­kg ná­klad, jsou na­vr­že­ny tak, aby bez­peč­ně a efek­tiv­ně re­a­li­zo­va­ly úkoly pře­pra­vy ma­te­ri­á­lu v ná­roč­ných prů­mys­lo­vých pro­stře­dích.

První AMR ro­bo­ty s cer­ti­fi­ka­cí IP52 to­le­ru­jí­cí ty­pic­ké výzvy prů­mys­lo­vých pro­stře­dí

Prů­mys­lo­vé a ro­bust­ní ro­bo­ty Mi­R600 a Mi­R1350 jsou prv­ní­mi au­to­nomní­mi mo­bil­ní­mi ro­bo­ty na trhu s cer­ti­fi­ka­cí In­gress Pro­tecti­on52, což v praxi zna­me­ná, že je­jich sou­čás­ti jsou chrá­ně­ny a mohou při­jít do styku s pra­chem a kap­ka­mi vody.
AMR ro­bo­ty jsou stále více in­te­gro­vá­ny do těž­kých pro­vo­zů a je­jich pří­pad­né vý­pad­ky ne­mo­hou být to­le­ro­vá­ny. Nové AMR ro­bo­ty jsou prů­mys­lo­vé třídy a na­vr­že­ny pro dlou­ho­do­bou ži­vot­nost a snad­ný ser­vis, a to díky kom­po­nen­tům a ka­be­lům, které jsou cer­ti­fi­ko­vá­ny do prů­mys­lo­vých pro­stře­dí a snad­no pří­stup­né.

Nové AMR ro­bo­ty op­ti­ma­li­zu­jí veš­ke­rou lo­gis­ti­ku – pří­cho­zí, vý­rob­ní i od­cho­zí

Větší ro­bo­ty Mi­R600 a Mi­R1350 jsou ide­ál­ní pro au­to­nomní pře­pra­vu těž­kých ná­kla­dů ma­te­ri­á­lů a zboží:

  • na na­klá­da­cích ram­pách
  • ve vý­rob­ních a mon­táž­ních pro­sto­rách
  • ve skla­dech
  • v sek­to­rech do­dáv­ky ma­te­ri­á­lu

Stej­ně jako ostat­ní AMR ro­bo­ty od MiR (Mi­R100, Mi­R200, Mi­R250, Mi­R500 a Mi­R1000), také Mi­R600 a Mi­R1350 se bez­pro­blé­mo­vě a bez­peč­ně na­vi­gu­jí mezi lidmi a dal­ší­mi pře­prav­ní­mi za­ří­ze­ní­mi v dy­na­mic­kém pro­stře­dí. Sen­zo­ry, 3D ka­me­ry a nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní umožňují 360° pře­hled pro přes­nou a bez­peč­nou na­vi­ga­ci a pro­voz. Nové AMR ro­bo­ty jsou na­vr­že­ny tak, aby vy­ho­vo­va­ly nej­no­věj­ším bez­peč­nost­ním nor­mám v oboru, např. ISO 3691-4.
Mnoho spo­leč­nos­tí v sou­čas­né době in­te­gru­je mo­bil­ní ro­bo­ty MiR jako al­ter­na­ti­vu k vy­so­kozdviž­ným vo­zí­kům s po­sád­kou, které mohou pů­so­bit pra­cov­ní úrazy a být ne­bez­peč­né pro pro­voz. Zjed­no­du­še­ná pře­pra­va pro­střed­nic­tvím AMR ro­bo­tů umožňuje za­měst­nan­cům pro­vá­dět více pro­duk­tiv­něj­ších čin­nos­tí a pod­po­ro­vat pro­ce­sy ve vý­ro­bě, za­tím­co zvy­šu­je bez­peč­nost na pra­co­viš­ti.

Out-of-box ře­še­ní pro uspo­ko­je­ní po­ptáv­ky po šká­lo­va­tel­nos­ti a adap­ta­bi­li­ty

Lo­gis­tic­ká ře­še­ní pro bu­douc­nost musí bez­pro­blé­mo­vě za­pa­dat do sou­čas­ných pro­voz­ních pro­ce­sů a pruž­ně se při­způ­so­bo­vat novým pra­cov­ním tokům a pro­stře­dím. AMR ro­bo­ty od MiR jsou vy­so­ce fle­xi­bil­ní a lze je osa­dit po­mo­cí růz­ných nad­stav­bo­vých mo­du­lů dle kon­krét­ní zá­kaz­nic­ké apli­ka­ce.

Za­tím­co mnoho spo­leč­nos­tí po­ža­du­je adap­ta­bil­ní ro­bo­tic­ké plat­for­my, jiné mají zájem o ho­to­vá out-of-box ře­še­ní, která lze po­u­žít pro různé typy pra­cov­ních toků nebo v roz­lič­ných pro­sto­rách. Pro snad­něj­ší im­ple­men­ta­ci Mi­R600 a Mi­R1350 na­bí­zí MiR řadu nad­stav­bo­vých zdviží. Tyto mo­du­ly umožňují AMR ro­bo­tům na­lo­žit a vy­lo­žit pa­le­ty a vo­zí­ky a za­jis­tit snad­nou in­te­gra­ci a šká­lo­va­tel­nost v celém vý­rob­ním ře­těz­ci.
Video o MiR600 a MiR1350 www.youtube.com/watch?v=tcCwobduJeE


Mohlo by vás zajímat: