Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cad

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Na simulace nově s Altair SimSolid Cloudem
(Matching tags: CAD,CAE,Simulace,Cloud,Altair,SIMSOLID)
Al­tair ozná­mil vy­dá­ní Al­tair Sim­So­lid Cloudu, ino­va­tiv­ní­ho clou­do­vé­ho soft­wa­ru pro si­mu­la­ci kon­struk­cí, který uži­va­te­lům umo­ž­ňu­je pří­stup k si­mu­lač­ní tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 27 Duben 2023
2. C3D Labs a Rubius rozšiřují své partnerství
(Matching tags: C3D Modeler,Rubius Tech,C3D Toolkit,C3D Labs,Partnerství,CAD)
Ru­bius Group a LO CNITI vy­vi­nu­ly v roce 2013 první CAD ře­še­ní třetí stra­ny za­lo­že­né na ge­o­me­t­ric­kém jádru od C3D Labs. Za tímto úče­lem za­kou­pi­ly li­cen­ci na kom­po­nen­tu ...
Úterý, 25 Duben 2023
3. Inovace a zvyšování kvality se SOLIDWORKS Simulation
(Matching tags: So­lid­Works,High Tech,e-book,Dassault Systemès,Software,Simulace,CAD)
Dassault Systèmes So­lid­Works na­bí­zí zá­jem­cům ke sta­že­ní e-book Si­mu­la­ting for In­no­va­tion in High Tech, který jim při­blí­ží, jak vývoj na zá­kla­dě si­mu­la­cí po­mů­že být o krok před ...
Čtvrtek, 06 Duben 2023
4. Přechod z AutoCADu na DraftSight
(Matching tags: e-book,DraftSight,AutoCAD,Software,CAD)
Spo­leč­nost Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works se snaží vklí­nit do ko­mu­ni­ty uži­va­te­lů Au­to­CA­Du a vy­da­la e-book s 13 tipy pro pře­chod z Au­to­CADu na Draft­Sight. Ten ob­sa­hu­je ...
Úterý, 04 Duben 2023
5. Autodesk uvádí produkty řady 2024
(Matching tags: Autodesk,řada 2024,AutoCAD,Inventor,Navisworks,CAD,CAM,BIM)
Od 28. břez­na 2023 se za­ča­la ob­je­vo­vat ozná­me­ní o no­vých ver­zích pro­duk­tů Au­to­de­s­ku řady 2024. Kon­krét­ně tedy jde o Au­to­CAD 2024, Au­to­CAD LT 2024, Au­to­CAD LT for Mac 2024, ...
Čtvrtek, 30 Březen 2023
6. 3Dconnexion představuje bezdrátový Numpad Pro
(Matching tags: 3D aplikace,Num­pad Pro,Kláves­ni­ce,3D­con­nexi­on,Bezdrátová,CAD)
... CAD a 3D apli­ka­cích a kan­ce­lář­ském soft­wa­ru.  ...
Pondělí, 20 Březen 2023
7. Zlepšení produktivity při přípravě výroby - DESIGNER 2022.4
(Matching tags: DESIGNER 2022.4,Hexagon MI,Příprava výroby,Produktivita,Webinar,CAM,CAD)
... se, jak mů­že­te do­sáh­nout téhož po­mo­cí hlav­ních vy­lep­še­ní v nej­no­věj­ší verzi DE­SIGNE­Ru, CAD apli­ka­ci od He­xa­go­nu pro chytřej­ší vý­ro­bu.  ...
Pondělí, 13 Únor 2023
8. Maximální zákaznické výhody z digitální transformace
(Matching tags: Digitální transformace,ECAD,Eplan,ERP,PDM,CAD,PLM)
Part­ner­ský pro­gram EPLAN Part­ner Ne­twork byl za­lo­žen před více než dvěma lety a v prů­bě­hu této doby se do pro­gra­mu za­po­ji­lo při­bliž­ně še­de­sát spo­leč­nos­tí. Stra­te­gič­tí part­ne­ři ...
Čtvrtek, 09 Únor 2023
9. Nová verze SURFCAM 2022.1
(Matching tags: NC Simul,2022.1,SURFCAM,3E Praha Engineering,CAM,CAD)
... ba­líč­ku je i CAD sys­tém De­signer a si­mu­lá­tor drah ná­stro­jů NC Simul Es­sen­tial. O no­vin­kách v této verzi se do­čte­te v tomto do­ku­men­tu. In­sta­lač­ní ba­lí­ček ...
Středa, 01 Únor 2023
10. AppOnFly se mění na streamovací platformu pro náročné
(Matching tags: Václav Svátek,AppOnFly,ČMIS,Streamování,Zetor,CAD)
... od­li­šit ne­kom­pro­mis­ním vý­ko­nem a kromě stre­a­me­rů cílí rov­něž na au­di­o­vi­zu­ál­ní tvůr­ce, kteří ren­de­ru­jí videa, nebo firmy stre­a­mu­jí­cí v CAD. Ta­ko­vou workstati­on pro ...
Pondělí, 30 Leden 2023
11. Festo představuje on-line 3D CAD konfigurátor
(Matching tags: Pohony,příslušenství,Konfigurátor,Festo,CAD)
Na konci zjed­no­du­še­né­ho pro­ce­su ná­vr­hu kon­fi­gu­rá­to­ru je při­pra­ven ke sta­že­ní 3D CAD sou­bor se­sta­vy po­ho­nu. Festo na­dá­le umožňuje vý­rob­cům ori­gi­nál­ní­ho vy­ba­ve­ní (OEM) sni­žo­vat ...
Úterý, 17 Leden 2023
12. BobCAD-CAM – Modulární špičková CAM technologie
(Matching tags: Bob­CAD-CAM,DataCAD,Rhinoceros,Obrábění,SolidWorks,CAM,CAD)
... + žádné další ná­kla­dy. Od roku 1985 vy­ví­jí Bob­CAD-CAM snad­no po­u­ži­tel­ný, pro­fe­si­o­nál­ní a ce­no­vě do­stup­ný CAD-CAM soft­ware a po­sky­tu­je CNC pro­gra­mo­va­cí ře­še­ní pro ...
Úterý, 10 Leden 2023
13. CATIA 3DEXPERIENCE Trial za 399 € včetně školení
(Matching tags: SI­MU­LIA,ENO­VIA,DEL­MIA,CA­TIA,3D­Ex­pe­ri­en­ce,Technodat,CAE,CAM,CAD,PLM)
Spo­leč­nost Tech­no­dat do­dá­vá zá­kaz­ní­kům pro­fe­si­o­nál­ní ná­stro­je z ob­las­tí CAD, CAM, CAE a PLM od Das­sault Sys­tè­mes už řadu let. Ty nej­no­věj­ší jsou nyní k dis­po­zi­ci ...
Úterý, 03 Leden 2023
14. Keyboard Pro s Numpadem v češtině a další novinky
(Matching tags: Klávessnice,Numpad Pro,Keyboard Pro,3DxWare,3Dconnexion,CAD)
Ve 3D­con­nexi­on vědí, jak dů­le­ži­té je pro české uži­va­te­le roz­lo­že­ní čes­kých pís­men na klá­ves­ni­ci, a proto uvádí na český trh klá­ves­ni­ci Key­bo­ard Pro with Num­pad s čes­ký­mi ...
Pondělí, 19 Prosinec 2022
15. Zjistěte více o Document3D Suite 2023
(Matching tags: Do­cu­men­t3D Suite 2023,Quad­riSpa­ce,Dokumenty,CAD)
... Do­cu­men­t3D Suite ob­sa­hu­je Pages3D pro tech­nic­kou do­ku­men­ta­ci a Pu­b­lisher3D pro tech­nic­ké ilu­stra­ce. Po­mo­cí to­ho­to soft­wa­ru mů­že­te znovu po­u­žít stá­va­jí­cí 3D CAD sou­bo­ry ...
Pondělí, 19 Prosinec 2022
16. Vydán VariCAD 2023-1.0
(Matching tags: Schránka ve 3D,Stromová struktura,Druhé okno,2023-1.0,Měření,VariCAD,CAD)
V po­sled­ním lis­to­pa­do­vém dni byla spuš­tě­na nová verze Va­ri­CAD 2023-1.0. Verze umožňuje ot­ví­rat sou­čas­ně dru­hou in­stan­ci pro práci v pro­gra­mu Va­ri­CAD (druhé okno Va­ri­CAD), ...
Pátek, 02 Prosinec 2022
17. Kousek metaverse pro každou společnost
(Matching tags: Virtuální a rozšířená realita,Metaverse,CAD Schröer,Data,CAD)
Pokud jde o vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (VR a AR), kon­cept me­ta­ver­se lze apli­ko­vat jak na vir­tu­ál­ní, tak na re­ál­ný svět. Tech­no­lo­gie, jako je vir­tu­ál­ní nebo ...
Středa, 30 Listopad 2022
18. Automatizované generování izometrických plánů potrubí
(Matching tags: Creo Piping,M4 Plant,M4 ISO,Potrubí,Izometrie,CAD Schröer,PTC,CAD)
Chce­te-li rych­le a snad­no vy­rá­bět po­tru­bí, po­u­žij­te izo­me­t­rii po­tru­bí. Tyto spe­ci­a­li­zo­va­né prů­mys­lo­vé vý­kre­sy ob­sa­hu­jí všech­ny in­for­ma­ce po­třeb­né k do­ku­men­ta­ci ...
Úterý, 08 Listopad 2022
19. Tajemství digitálních dvojčat
(Matching tags: VR/AR,CAD,Leo Kil­foy,John Prit­chard,Digitální dvojčata,Rockwell Automation)
Jak mohou různé typy di­gi­tál­ních dvoj­čat a ná­stro­jů vy­tvo­řit nové mož­nos­ti pro vý­ro­bu? Celý pro­ces vy­svět­lu­je John Prit­chard, ve­dou­cí od­dě­le­ní di­gi­tál­ní­ho in­že­nýr­ství, ...
Čtvrtek, 03 Listopad 2022
20. ZEISS ScanBox řady 5: automatizovaný, modulární, řízený zákazníkem
(Matching tags: GOM Inspect Pro,ATOS 5,Řada 5,ZEISS,ScanBox,3D měření,CAD)
ZEISS In­dustrial Qua­li­ty So­lu­ti­ons roz­ši­řu­je svou řadu op­tic­kých 3D mě­ři­cích stro­jů o novou mo­de­lo­vou řadu ZEISS Scan­Box Se­ries 5. Osvěd­če­ná tech­no­lo­gic­ká kon­cep­ce au­to­ma­ti­zo­va­ných ...
Pátek, 14 Říjen 2022
21. Chladírenské firmy navrhují s M4 PLANT
(Matching tags: Chladicí zařízení,M4 Plant,CAD Schröer,BIM,CAD)
Chla­di­cí tech­no­lo­gie nám každý den za­jiš­ťu­jí, že si mů­že­me kou­pit čer­stvé po­tra­vi­ny. Je to proto, že chla­di­cí ře­tě­zec je přes­ně na­vr­žen spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi spo­leč­nost­mi a při­způ­so­ben ...
Pátek, 23 Září 2022
22. Výuka metody BIM na SPŠ stavebních startuje naplno
(Matching tags: DiMS,IFC,Střední školy,SPŠ,Facility management,Stavebnictví,BIM,CAD)
Se za­čát­kem le­toš­ní­ho škol­ní­ho roku končí pře­chod­né ob­do­bí, které měly střed­ní od­bor­né školy sta­veb­ní­ho za­mě­ře­ní na za­řa­ze­ní me­to­dy BIM do škol­ních vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů. ...
Pátek, 26 Srpen 2022
23. Představuje se AutoCAD Web
(Matching tags: CAD,Autodesk,AutoCAD,Web,Předplatné,Navrhování,Kreslení)
... se způ­sobů, ja­ký­mi zá­kaz­ní­ci pra­cu­jí, uvedl Au­to­de­sk na trh Au­to­CAD Web – novou na­bíd­ku, která usnadňuje práci kdy­ko­li, kde­ko­li a na ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní.  ...
Středa, 17 Srpen 2022
24. EuroBLECH 2022 – brána do chytřejší budoucnosti
(Matching tags: Zpracování,CIM,Plechy,EuroBLECH,Hannover,Veletrh,Technologie,CAM,CAD)
Po čtyřech le­tech ko­mu­ni­ta zpra­co­va­te­lů ple­chu ne­tr­pě­li­vě oče­ká­vá své hlav­ní místo pro se­tká­ní v oboru. Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ...
Středa, 13 Červenec 2022
25. Nová verze softwaru VariCAD 2022-2.0
(Matching tags: CAD,VariCAD,Kótování,2D výkresy,2022-2.0)
Novou verzi Va­ri­CAD 2022-2.0 ozná­mi­li vý­vo­já­ři 7. čer­ven­ce. Na­bí­zí pře­de­vším nové mož­nos­ti u kóto­vá­ní – jedná se o chyt­ré kóto­vá­ní. Tato funk­ce umožňuje vy­tvo­řit kóty v celém ...
Úterý, 12 Červenec 2022
26. Hexagon kupuje TST Tooling Software Technology
(Matching tags: CAD,CAM,Hexagon,VISI,PEPS)
Spo­leč­nost He­xa­gon AB ozná­mi­la 30. červ­na akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti TST Too­ling Soft­ware Tech­no­lo­gy LLC. Spo­leč­nost TST je hlav­ním dis­tri­bu­to­rem VISI, spe­ci­a­li­zo­va­né­ho CAD CAM ...
Sobota, 09 Červenec 2022
27. Špičková zařízení od 3Dconnexion s dárkem do 31. 7.
(Matching tags: CAD,3Dconnexion,Keyboard Pro,Numpad Pro,CadMouse Pro Wireless)
3D­con­nexi­on Key­bo­ard Pro with Num­pad je nová, pro­fe­si­o­nál­ní a er­go­no­mic­ká klá­ves­ni­ce pro in­že­ný­ry, pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty a další pro­fe­si­o­ná­ly, kteří si cení po­hod­lí, ...
Úterý, 28 Červen 2022
28. Maplesoft vydává MapleSim 2022
(Matching tags: Verze 2022,MapleSim,Modelování,Maplesoft,Simulace,CAE,CAD)
Ma­ple­soft ozná­mil novou verzi soft­wa­ru Ma­ple­Sim, která in­že­ný­rům ještě více usnadňuje na­vr­ho­vá­ní stro­jů, které ob­sa­hu­jí prvky z více tech­nic­kých ob­las­tí. Ma­ple­Sim je po­kro­či­lý ...
Úterý, 14 Červen 2022
29. Nejnovější verze softwaru SOLIDWORKS na zkoušku
(Matching tags: MySolidWorks,Visualize,Simulation,SolidWorks,CAM,CAD)
Vy­zkou­šet So­lid­works on-line si mů­že­te ještě dnes na webu My­So­lid­Works. Jste-li zá­kaz­ní­kem So­lid­works nebo zva­žu­je­te-li ře­še­ní So­lid­works jako svůj pri­már­ní kon­strukč­ní ...
Úterý, 07 Červen 2022
30. Hexagon AB kupuje Vero Solutions
(Matching tags: Vero Solutions,Hexagon AB,VISI,Akvizice,CAM,CAD)
He­xa­gon AB ozná­mil 23. květ­na akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Vero So­lu­ti­ons, ital­ské­ho dis­tri­bu­to­ra VISI CAD CAM soft­wa­ru od He­xa­go­nu pro prů­my­sl forem a zá­pus­tek. VISI je spe­ci­a­li­zo­va­né ...
Středa, 01 Červen 2022
31. 30. výročí společnosti DYTRON
(Matching tags: Dassault Systemès,Výročí,Dytron,CATIA,Společnost,CAD)
... zejmé­na CAD sys­tém CATIA. Tímto za­po­ča­la spo­lu­prá­ce a stra­te­gic­ké part­ner­ství s glo­bál­ní tech­no­lo­gic­kou fir­mou Dassault Systèmes.  ...
Středa, 04 Květen 2022
32. On-line konference Autodesk LIVE 2023
(Matching tags: LIVE 2023,Arkance Systems,on-line,Konference,PDM,Autodesk,CAM,BIM,CAD,GIS)
... apli­ka­ce a doplňky z vlast­ní­ho vý­vo­jo­vé­ho od­dě­le­ní. Díky to­mu­to ži­vé­mu in­ter­ne­to­vé­mu vy­sí­lá­ní se mů­že­te se­zná­mit s no­vin­ka­mi CAD, CAM, PDM, BIM a GIS pro­duk­tů ...
Pátek, 22 Duben 2022
33. Výstavy a webináře s účastí společnosti Pimpel
(Matching tags: Teximp,PIMPEL,Tajmac-ZPS,Hexagon,ESPRIT,CAM,CAD)
Spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor pro­duk­tů ESPRIT, zve své zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry na nej­bliž­ší dny ote­vře­ných dveří u svých part­ne­rů a ke sle­do­vá­ní webi­ná­ře o di­gi­tál­ní ...
Středa, 20 Duben 2022
34. Webinář Zlobí vás import do CAD?
(Matching tags: Import dat,Word,AXIOM,Excel,Microstation,AutoCAD,Webinar,CAD)
... dá se chá­pat. Boj s for­má­to­vá­ním je sku­teč­ný a Axiom na­bí­zí ře­še­ní. Eiren Smith, pro­duk­to­vý ex­pert spo­leč­nos­ti Axiom a ve­te­rán v ob­las­ti pod­po­ry soft­wa­ru CAD/BIM, ...
Čtvrtek, 24 Březen 2022
35. Více CAD softwaru může stát méně – M4 PERSONAL
(Matching tags: Bez­plat­ný,M4 PERSONAL,Soft­ware,Verze 7.1,Výkon,Integrace,CAD Schröer,CAD)
Bez­plat­ný CAD soft­ware M4 Per­so­nal na­bí­zí ve verzi 7.1 lepší in­te­gra­ci a vyšší výkon. M4 Per­so­nal je snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware CAD. Často ho po­u­ží­va­jí hobbys­té pro své osob­ní ...
Středa, 16 Únor 2022
36. Byl vydán IronCAD Mechanical 2022
(Matching tags: Strojní konstrukce,2022,IronCAD,Mechanical,Software,CAD)
Tvůr­ci soft­wa­ru Iron­CAD z At­lan­ty v USA ofi­ci­ál­ně ozná­mi­li vy­dá­ní pro­du­ktu Iron­CAD Me­cha­ni­cal 2022, vý­kon­né­ho doplňku me­cha­nic­kých ná­stro­jů pro sadu Iron­CAD De­sign ...
Úterý, 15 Únor 2022
37. PTC Creators pro začínající podniky
(Matching tags: Startupy,AV Engineering,Creo,CAE,CAM,CAD)
Jak in­for­mu­je na svých webových stránkách spo­leč­nost AV En­gi­nee­ring, pro­gram PTC Cre­a­tors byl vy­vi­nut spe­ci­ál­ně pro za­čí­na­jí­cí pod­ni­ky, po­má­há mla­dým spo­leč­nos­tem vstou­pit ...
Úterý, 11 Leden 2022
38. CAD ESPRIT DESIGNER pro všechny
(Matching tags: PIMPEL,Designer,Hexagon,ESPRIT,CAM,CAD)
... De­signe­ru zdar­ma. Stej­ně tak si mohou CAD Esprit De­signer po­ří­dit všich­ni noví zá­kaz­ní­ci a zá­kaz­ní­ci s plá­no­va­nou plat­bou údrž­by (SMA) a do­pl­nit tak li­cen­ci CAM o pro­fe­si­o­nál­ní ...
Středa, 05 Leden 2022
39. Akvizice Prota Altaru společností Arkance
(Matching tags: Prota Altar,Gou­pe Mon­noye­ur,Ar­kan­ce,Akvizice,BIM,CAD)
... prů­mys­lu v Tu­rec­ku. Doplňuje tak své port­fo­lio ře­še­ní a po­si­lu­je svou ve­dou­cí po­zi­ci v ob­las­ti dis­tri­buce CAD a BIM tech­no­lo­gií v Ev­ro­pě a Tu­rec­ku. ...
Sobota, 11 Prosinec 2021
40. BIM A CAD SOFTWARE PRO VAŠE PROJEKTY
(Matching tags: Building,Engineering,Architecture,Allplan,BIM,CAD)
Neváhejte a využijte mimořádnou nabídku BIM a CAD SOFTWARE PRO VAŠE PROJEKTY  ...
Úterý, 23 Listopad 2021
41. Shining3D vydává Geomagic Essentials V2
(Matching tags: Shi­ning 3D,Ge­o­ma­gic Es­sen­ti­als,3D skenování,CAD)
Software Ge­o­ma­gic Es­sen­ti­als při­ná­ší ná­stro­je pro po­u­ži­tí CAD sys­té­mu jako sou­čás­ti pra­cov­ní­ho po­stu­pu mo­de­lo­vá­ní za­lo­že­né­ho na ske­no­vá­ní. Pře­vod 3D skenů do CADu nebyl ...
Úterý, 16 Listopad 2021
42. MSV 2021 a CAD/CAM/CAE/PLM a 3D tisk
(Matching tags: Velletrhy,Automatizuace,MSV 2021,OnRobot,Expozice,3D tisk,CAM,CAD)
V pon­dě­lí 8. lis­to­pa­du za­čí­ná 62. Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně. Hlav­ním té­ma­tem je di­gi­ta­li­za­ce prů­mys­lu, která bude zvý­raz­ně­na ve spe­ci­ál­ní ex­po­zi­ci ...
Pondělí, 08 Listopad 2021
43. SOLIDWORKS 2022 urychluje vývoj produktů
(Matching tags: Solidworks 2022,3DEXPERIENCE,CAD,Works,Dassault)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la nej­no­věj­ší verzi svého port­fo­lia 3D ná­vr­hář­ských a in­že­nýr­ských apli­ka­cí So­lid­works 2022, které po­u­ží­va­jí mi­li­o­ny uži­va­te­lů po ...
Pátek, 29 Říjen 2021
44. Česká lokalizace Fusion 360 nyní s Generative Design
(Matching tags: Au­to­de­sk,Ar­kan­ce Sys­tems,Fusi­on 360,PCB,Lokalizace,CAM,CAD)
Zprá­va z říj­no­vé­ho CAD-NEWS bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio) uvádí, že po­pu­lár­ní nad­stav­bo­vá česká lo­ka­li­za­ce pro CAD/CAM/PCB apli­ka­ci Au­to­de­sk Fusi­on 360 nyní ...
Úterý, 19 Říjen 2021
45. Siemens představuje Solid Edge 2022
(Matching tags: Verze 2022,Solid Edge,Siemens,Software,CAD)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware vydal soft­ware Solid Edge 2022 se za­čle­ně­ním au­to­ma­ti­za­cí za­lo­že­ných na pra­vi­dlech, s větší mož­nos­tí pra­co­vat s mrač­ny bodů, sí­tě­mi ...
Pondělí, 18 Říjen 2021
46. Nové propojené nástroje v 3DEXPERIENCE Solidworks
(Matching tags: Works,3DEXPERIENCE,Cloud,SolidWorks,CAD)
Plat­for­ma 3DEx­pe­ri­en­ce So­lid­works umožňuje bez­pro­blé­mo­vý a bez­peč­ný pří­stup k vý­kon­ným clou­do­vým ná­stro­jům. Mi­li­o­ny kon­struk­té­rů dů­vě­řu­jí CAD soft­wa­ru So­lid­works ...
Čtvrtek, 14 Říjen 2021
47. Začíná digitální konference Autodesk University 2021
(Matching tags: University,Digitální,Konference,Design,Autodesk,CAM,BIM,CAD)
Od 5. října mají všich­ni zá­jem­ci šanci se zú­čast­nit bez­plat­né di­gi­tál­ní kon­fe­ren­ce Au­to­de­sk Uni­ver­si­ty 2021. Re­gi­o­nál­ní obsah je sou­stře­děn ve dnech 5. až 7. 10. na Ame­ri­ku, ...
Úterý, 05 Říjen 2021
48. Setkání s CADservisem
(Matching tags: ZWCAD,Setkání,CADservis,ZW3D,Uživatelé,CAM,CAD)
CAD­ser­vis s kon­sta­to­vá­ním, že se dlou­ho ne­mohl se­tkat osob­ně s uži­va­te­li a rád by to na­pra­vil, při­pra­vu­je Se­tká­ní s CAD­ser­vi­sem, a to ve dnech 7.–8. října ...
Středa, 08 Září 2021
49. K dispozici je verze 2021.3 převodníku souborů Datakit
(Matching tags: V2021.3,Konverze dat,Převody,Datakit,CAD)
Spe­ci­a­lis­ta na pře­nos dat mezi CAD sys­témy – Da­ta­kit – ozna­mu­je do­stup­nost verze 2021.3 svého soft­wa­ru. Při­dá­vá pod­po­ru pro nej­no­věj­ší verze ACIS, In­ven­tor, Creo Pa­ra­met­ric, Revit, ...
Pondělí, 02 Srpen 2021
50. Datakit představil nástroje pro čtení formátu SMG
(Matching tags: SMG,Konverze dat,Datakit,3DVIA,CATIA,SolidWorks,CAD)
Fran­couz­ský spe­ci­a­lis­ta na pře­nos dat mezi CAD sys­témy do­pl­nil svou na­bíd­ku o ná­stro­je pro čtení sou­bo­rů ve for­má­tu SMG. Ten je ši­ro­ce uží­ván pro vy­tvá­ře­ní tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce ...
Středa, 28 Červenec 2021