Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo aec

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. IMAGINiT nabízí řešení Bluebeam pro AEC a výrobu
(Matching tags: Výrobní průmysl,Inženýrství,IMAGINiT Technologies,Bluebeam,Architektura,Stavebnictví,AEC)
IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies nyní na­bí­zí špič­ko­vá ře­še­ní od Blue­bea­mu pro ar­chi­tek­tu­ru, in­že­nýr­ství, sta­veb­nic­tví (AEC) a vý­rob­ní prů­my­sl a po­sky­tu­je tak zá­kaz­ní­kům ...
Úterý, 02 Červenec 2024
2. Vectorworks Architect 2024 získal Architizer A+Product Awards
(Matching tags: Architizer A+Product Awards,Architect 2024,Vectorworks,Software,AEC,BIM)
... ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům a dal­ším pra­cov­ní­kům v oboru AEC/O ma­xi­ma­li­zo­vat je­jich kre­a­ti­vi­tu, efek­tiv­ně­ji vy­ko­ná­vat své ře­mes­lo a efek­tiv­ně řídit své pod­ni­ká­ní. ...
Pondělí, 10 Červen 2024
3. GRAITEC kupuje Ideate Software
(Matching tags: Zásuvné moduly,Ide­a­te Soft­wa­re,GRAI­TEC,Mfg,Revit,Akvizice,AEC,Autodesk,BIM)
Grai­tec, před­ní svě­to­vý vý­vo­jář soft­wa­ru spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na ob­last ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství, sta­veb­nic­tví (AEC) a vý­ro­by (MFG), ozná­mi­l akvi­zi­ci Ide­a­te Soft­wa­ru, ...
Pondělí, 08 Duben 2024
4. ALL­PLAN, SCIA a FRILO se spo­ju­jí
(Matching tags: FRILO,ALL­PLAN,Open BIM,Fúze,Scia,Stavebnictví,AEC,Nemetschek,BIM)
ALL­PLAN, glo­bál­ní po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC od­vět­ví, SCIA se síd­lem v bel­gic­kém Has­sel­tu a FRILO se síd­lem v ně­mec­kém Stutt­gar­tu spo­ju­jí své síly, aby po­sí­li­ly ...
Čtvrtek, 22 Únor 2024
5. KICT odhaluje špičkovou technologii skenování do BIM
(Matching tags: KICT,Digitální dvojčata,Umělá inteligence,3D vidění,Skenování,Stavebnictví,AEC,BIM)
Ko­rej­ský in­sti­tut sta­veb­ní­ho in­že­nýr­ství a sta­veb­ních tech­no­lo­gií (KICT) vy­tvo­řil tech­no­lo­gii Ske­no­vá­ní do BIM, za­lo­že­nou na re­verz­ním in­že­nýr­ství. Tuto tech­no­lo­gii ...
Úterý, 14 Listopad 2023
6. Allplan 2024 - produktivita, spolupráce i kvalita návrhu
(Matching tags: Verze 2024,Allplan,Architektura,Stavebnictví,AEC,BIM)
ALL­PLAN před­sta­vu­je svou nej­no­věj­ší verzi BIM soft­wa­ru, která urych­lu­je pro­ces od ná­vr­hu až po vý­stav­bu budov a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry. All­plan 2024 zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu, ...
Pátek, 13 Říjen 2023
7. ALLPLAN aktualizoval svou AEC platformu pro navrhování a výstavbu
(Matching tags: Allplan 2023-1,Výstavba,Allplan,Infrastruktura,Stavebnictví,AEC,BIM)
Ak­tu­a­li­za­ce verze All­plan 2023-1 na­bí­zí vy­lep­še­ní a řadu no­vi­nek pro na­vr­ho­vá­ní budov, in­frastruk­tur­ních sta­veb a vý­stav­bu. K no­vin­kám v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry ...
Pátek, 21 Duben 2023
8. Eagle Point spolupracuje se SOLIDWORKS
(Matching tags: e-learning,Eagle Point Software,Spolupráce,Pinnacle,Vzdělávání,AEC,SolidWorks)
Eagle Point Soft­ware, tvůr­ce e-lear­nin­go­vé­ho ře­še­ní Pin­nacle Se­ries, byla při­ja­ta do part­ner­ské­ho pro­gra­mu So­li­dworks, což zna­me­ná po­kra­ču­jí­cí růst or­ga­ni­za­ce ve vý­rob­ním ...
Čtvrtek, 02 Březen 2023
9. ALLPLAN přichází s BIM softwarem Allplan 2023
(Matching tags: Allplan 2023,Prefabrikáty,Solibri,Allplan,Infrastruktura,AEC,BIM)
Spo­leč­nost ALL­PLAN uvádí na trh novou verzi svého BIM soft­wa­ru All­plan 2023. Jako spo­jo­va­cí plat­for­ma pro me­zi­o­bo­ro­vou spo­lu­prá­ci mezi ar­chi­tek­ty, in­že­ný­ry, vý­rob­ci pre­fab­ri­ká­tů ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2022
10. Allplan Bridge 2023 pro lepší tvarování mostů
(Matching tags: Allplan Bridge,Mosty,Allplan,AEC,BIM)
Spo­leč­nost ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC prů­my­sl, před­sta­vu­je svůj BIM soft­ware pro pro­jek­to­vá­ní mostů All­plan Bridge 2023. Nová verze při­ná­ší nový pří­stup k vol­né­mu ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2022
11. GRAITEC vydal novou verzi Opentree 2023
(Matching tags: Graitec Open­t­ree 2023,GRAI­TEC,Soft­wa­re,Stavebnictví,AEC)
Graitec, me­zi­ná­rod­ní vý­vo­jář soft­wa­ru pro ob­last AEC, oz­na­mu­je vy­dá­ní nové verze Grai­tec Open­t­ree 2023 – pr­vo­tříd­ní­ho in­tu­i­tiv­ní­ho sys­té­mu pro sprá­vu vý­kre­sů a do­ku­men­tů, ...
Čtvrtek, 09 Červen 2022
12. Vydání Altair Simulation 2022
(Matching tags: V2X,V2V,ESD,ADAS,IoT,Advanced Engineering,Altair,Simulation,CFD,AEC,CAE)
Spo­leč­nost Al­tair ozna­mu­je vy­dá­ní svých nej­no­věj­ších si­mu­lač­ních ře­še­ní. Nej­ví­ce funkč­nos­tí při­by­lo nyní v ře­še­ních pro si­mu­la­ce ko­nek­ti­vi­ty, sta­vař­ské apli­ka­ce (AEC) ...
Pátek, 06 Květen 2022
13. GRAITEC převezme společnost Applied Software
(Matching tags: Applied Software,Graitec,Akvizice,Stavebnictví,AEC,Autodesk,BIM)
Spo­leč­nost GRAI­TEC, me­zi­ná­rod­ní vý­vo­jář soft­wa­ru pro BIM, vý­ro­bu a na­vr­ho­vá­ní v ob­las­ti AEC a pla­ti­no­vý part­ner spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk v Ev­ro­pě a zlatý ...
Čtvrtek, 17 Březen 2022
14. Nová verze Conveyor Rhino and Revit
(Matching tags: Rhino.Inside.Revit,Grasshopper,výměna dat,Revit,Architektura,AEC,BIM)
Con­veyor do­ká­že trans­for­mo­vat pra­cov­ní po­stu­py mezi Rhi­nem a Re­vi­tem po­mo­cí snad­no po­u­ži­tel­ných opa­ko­va­tel­ných stan­dar­dů. Con­veyor umožňuje pře­vá­dět ge­o­me­t­rii a data mezi ...
Čtvrtek, 17 Únor 2022
15. AGACAD se stává součástí ARKANCE
(Matching tags: Arkance,AGACAD,Revit,CAD Studio,Akvizice,Stavebnictví,Autodesk,BIM,AEC)
Spo­leč­nost Ar­kan­ce, dce­ři­ná spo­leč­nost fran­couz­ské Grou­pe Mon­noye­ur, ozna­mu­je akvi­zi­ci li­tev­ské­ho vý­vo­já­ře tech­no­lo­gií pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov Aga­cad, jehož soft­ware ...
Pondělí, 15 Únor 2021
16. Webinář živě: Znovuobjevení VR a spolupráce v roce 2020
(Matching tags: PNY,COVID-19,HTC,Webináře,Spolupráce,Nvidia,Virtuální realita,AEC)
Při­poj­te se k živě vy­sí­la­né­mu webi­ná­ři a po­dí­vej­te se, jak NVI­DIA Quadro RTX a HTC spo­ju­jí lidi pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR). Toto part­ner­ství umož­ňu­je ...
Čtvrtek, 25 Červen 2020
17. Výzva k předkládání přihlášek na AEC Excellence Awards 2020
(Matching tags: Excellence Awards,Soutěž,Architektura,Infrastruktura,AEC,Stavebnictví,Autodesk)
Sou­těž Au­to­de­sk AEC Ex­cel­len­ce Awards je pří­le­ži­tos­tí pro glo­bál­ní ko­mu­ni­tu ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­veb­nic­tví (AEC) k osla­vě lidí, pro­jek­tů a ino­va­cí ...
Úterý, 28 Duben 2020
18. The Wild – Spolupráce na BIM modelech jako nikdy předtím
(Matching tags: Modely,SketchUp,AEC,BIM,Revit,Cloud,BIM 360,The Wild)
Se třemi no­vý­mi ná­stro­ji na­vr­že­ný­mi pro pra­cov­ní po­stu­py AEC (sta­veb­ní pro­jek­ci a ar­chi­tek­to­nic­ké na­vr­ho­vá­ní) ne­by­la nikdy spo­lu­prá­ce s BIM mo­de­ly ve vir­tu­ál­ní ...
Pondělí, 03 Únor 2020
19. ASCON uvádí KOMPAS-3D V18
(Matching tags: v18,Ascon Group,AEC,PLM,CAD,KOMPAS-3D)
Ruský vý­vo­jář vy­so­ce vý­kon­ných CAD/AEC/PLM sys­té­mů Ascon Group ozná­mil vy­dá­ní soft­wa­ru Kom­pas-3D V18 v an­g­lic­kém ja­zy­ce. Tento po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­ný ná­vr­hář­ský pro­gram ...
Čtvrtek, 23 Leden 2020
20. Plugin ShapeDiver ve verzi 1.6
(Matching tags: Plugin,Rhino,AEC,Verze 1.6,GeometryGym,ShapeDiver,Grasshopper,glTF)
... novin­kou je in­te­gra­ce Ge­o­me­try­Gy­mu, ob­lí­be­né­ho doplň­ku pro ob­last AEC zjed­no­du­šu­jí­cí­ho vzá­jem­nou sou­čin­nost mezi Rhi­nem/ Grasshop­pe­rem a dal­ší­mi soft­wa­ro­vý­mi ba­líč­ky ...
Úterý, 03 Prosinec 2019
21. CADENAS vydává doplněk pro BricsCAD
(Matching tags: Bricscad,CADENAS,Plugin,AEC,3D CAD,TZB,HVAC,BIM,Doplněk)
Díky no­vé­mu plu­gi­nu Ca­denas pro CAD sys­tém Brics­CAD mají in­že­ný­ři, ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti přímý pří­stup k miliónům 3D CAD, BIM a také AEC mo­de­lů od mnoha zná­mých vý­rob­ců, ...
Pondělí, 11 Listopad 2019
22. Sanveo spouští cloudovou platformu AECInspire
(Matching tags: 3D modely,Sanveo,Cloudová platforma,AECInspire,BIM,Stavebnictví,AEC)
Spo­leč­nost Sa­n­veo, na­bí­ze­jí­cí ře­še­ní pro pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce AEC prů­mys­lu, spus­ti­la novou plat­for­mu pro sprá­vu ná­ku­pu a do­da­va­tel­ských ře­těz­ců. AE­CIn­spi­re ...
Neděle, 20 Říjen 2019
23. FARO představuje 3D řešení pro AEC průmysl
(Matching tags: Faro,AEC,3D řešení,As-built Modeler,Focus Laser Scanner,Průmysl,Sada)
Ino­va­tiv­ní sada 3D ře­še­ní, představená na výstavě Intergeo 2019 ve Stuttgartu, byla spe­ci­ál­ně vy­vi­nu­ta pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­vi­tel­ství. ...
Pátek, 20 Září 2019
24. Unity Reflect pro BIM
(Matching tags: Revit,Unity Reflect,AEC,BIM,Stavebnictví,Architektura)
Společnost Unity Technologies, která nabízí 3D vývojářskou platformu, oznámila Unity Reflect. Tento nový produkt umožňuje profesionálům v oboru AEC (architektura, inženýrství a stavby) snadnou ...
Neděle, 09 Červen 2019
25. ZWORLD – Celosvětové setkání společnosti ZWSOFT v Číně
(Matching tags: ZWSim,CAD/CAM,FEM,AEC,CAE,CADservis,ZWSOFT,ZW3D,ZWCAD)
... 20 lety byla firma jen jako AEC developer. Dnes však firma ZWSOFT působí po celém světě a posunula se od prodejce CAD k po­zi­ci jednoho z předních světových vývojových týmů ...
Úterý, 23 Duben 2019
26. Aktualizovaný skener FARO ScanPlan pro AEC
(Matching tags: ScanPlan,Focus M/S,Scan Assist,Present 4D VR Suite,AEC,Architektura,Stavebnictví,Faro)
Nová generace tohoto ručního skeneru je odlehčená a nabízí několik nových funkcí. Scan Assist dovoluje uživatelům vytvářet přesnější skenování, když automaticky vypočítává nejlepší pozici skeneru ...
Čtvrtek, 04 Duben 2019
27. Tech Soft 3D vydává HOOPS Exchange 2019 pro AEC
(Matching tags: Tech Soft 3D,HOOPS Exchange,2019,Stavebnictví,Architektura,AEC)
HOOPS Exchange 2019 nabízí opětovné využití CAD dat pro oblast AEC (stavební projekci a architektonické navrhování) a nově podporuje formát Autodesk Revitu u BIM aplikací. Dále pokračuje ...
Pátek, 01 Březen 2019
28. Hexagon kupuje Bricsys
(Matching tags: Bricsys,dwg,Bricscad,Hexagon,AEC,Akvizice,CAD,BIM,Stavebnictví)
Hexagon AB posiluje své portfolio pro AEC trh akvizicí společnosti Bricsys, předního vývojáře CAD softwaru, nabízejícího otevřená te­ch­no­lo­gi­c­ká stavební řešení s možností spolupráce již od roku ...
Pátek, 26 Říjen 2018
29. Bluebeam Revu 2018 s maximální efektivitou
(Matching tags: Stavebnictví,AEC,2018,Revu,Bluebeam,Studio Projects)
Revu 2018 nabízí nové rozhraní, vylepšenou předvídatelnost nebo rychlé sledování nových uživatelů. Pokud jde o rozhraní, nástrojová lišta nyní obsahuje nejpoužívanější nástroje podle toho, jak je ...
Čtvrtek, 12 Duben 2018
30. Tech Soft 3D vydává HOOPS Communicator 2018
(Matching tags: dwg,HOOPS,Tech Soft 3D,Communicator,AutoCAD,AEC,BIM,Stavebnictví,2018,IFC)
Vývojářský balíček (SDK) HOOPS Communicator umožňuje tvořit projektové aplikace pro využití na internetu. Nová verze 2018 pod­po­ru­je soubory DWG z AutoCADu a mračna bodů potřebná pro AEC ...
Pátek, 26 Leden 2018
31. Measure nabízí využití dronů pro oblast AEC
(Matching tags: Measure,Drony,Stavebnictví,AEC,Architektura)
Společnost Measure, jež nabízí možnosti využití dronů firemním zákazníkům, rozšiřuje svoje služby pro architektonický, inženýrský a stavební průmysl. Jednotlivé balíčky optimalizují práce na samotném ...
Sobota, 07 Říjen 2017
32. Stavební interaktivní prezentace na jedno kliknutí
(Matching tags: Interaktivní,Vykreslování,Stavebnictví,AEC,Prezentace,3D modely)
Společnost CL3VER spouští nový cloudový prezentační nástroj pro oblast AEC a projektantů výrobků, jenž podporuje nejkomplexnější 3D modely a vytváří interaktivní prezentace ve 3D prostředí ...
Pátek, 06 Říjen 2017
33. AMC Bridge předvedl VR-Architecture
(Matching tags: CAD,Stavebnictví,AEC,Android,dwg,AMC Bridge,Aplikace,VR-Architecture)
AMC Bridge představuje VR-Architecture, technologickou aplikaci pro Android, jež umožňuje uživatelům převést do DWG pomocí speciálního algoritmu a řešení Teigha Kernel rukou kreslené plány prostorového ...
Pátek, 25 Srpen 2017
34. Assemble Systems nabízí mobilní aplikaci pro iPady a iPhony
(Matching tags: iPad,Systems,mobilní aplikace,AEC,BIM,Stavebnictví,iPhone,Assemble)
Nová mobilní aplikace Assemble Systems, společnosti nabízející řešení pro správu dat o výstavbě, je určena pro Apple iPady a iPhony a byla představena na konferenci Advancing Field ...
Čtvrtek, 24 Srpen 2017
35. Aktualizace Assemble Insight pro AEC profesionály
(Matching tags: Autodesk,AEC,University,Systems,Aktualizace,Insight,Assemble)
Společnost Assemble Systems nabízí řešení pro správu konstrukčních dat a nyní také aktualizovanou verzi svého softwaru Assemble Insight. Hlavní novinkou je možnost přístupu ke 2D výkresům v Assemble ...
Úterý, 13 Prosinec 2016
36. Ostrá verze VisiSpecs pro AEC od Chalkline bude v červenci
(Matching tags: AEC,Stavebnictví,BIM,Architektura,VisiSpecs,Chalkline,Trial)
Po testovací beta fázi a více než dvouletém vývoji se konečně na AEC trh dostane v červenci ostrá verze vizuálního specifikačního systému VisiSpecs. Jde o sadu aplikací nové ...
Pondělí, 27 Červen 2016
37. Autodesk a Trimble partnery pro AEC
(Matching tags: Autodesk,AEC,Stavebnictví,IFC,Partner,COBie,Trimble)
Společnosti Trimble a Autodesk uzavřely vzájemnou dohodu o spolupráci, zaměřenou na snížení nákladů na projekty díky rozdílným technologiím. Průběh práce a technologické postupy lze tak ...
Středa, 15 Červen 2016
38. Vizerra oficiálně vydala Revizto ve verzi 4.0
(Matching tags: Viewer,Architektura,AEC,Stavebnictví,Inženýrství,Vizerra,Revizto,Spolupráce,Sdílení,4.0)
Revizto 4.0 je soubor utilit pro zobrazení a spolupráci v architektuře, inženýrství a stavebním průmyslu (AEC). Nová verze slučuje základní funkce do jednoho programu Revizto Viewer ...
Pondělí, 30 Květen 2016
39. Podpora Autodesk Inventoru 2016 v Pinnacle Series
(Matching tags: AEC,Autodesk,Software,Inventor,Stavebnictví,PacifiCAD,Series,Eagle,Point,Pinnacle)
Společnost Eagle Point Software Corporation, partner Autodesku v oblasti AEC průmyslu, přidává společně s firmou PacifiCAD do softwaru Pinnacle Series obsah Autodesk Inventoru 2016. PacifiCAD ...
Úterý, 26 Duben 2016
40. HP mění velkoformátový tisk pro stavebnictví
(Matching tags: Hardware,AEC,velkoformátové tiskárny,HP Designjet,MFP)
... oblasti architektury, strojírenství a stavebnictví (AEC) jednodušší a rychlejší práci – zjednodušují tisk, skenování a kopírování z kanceláře na stavbu. Profesionálové ve stavebních oborech se stávají ...
Pondělí, 09 Listopad 2015
41. PaperLight – interaktivní projektovací displej
(Matching tags: Hardware,Stavebnictví,AEC,Rollout,PaperLight)
Jako startupový projekt pro profesionály z oblasti AEC nabízí společnost Rollout novou alternativu plánům a výkresům na papíře. Podle firmy 90 % stavebních podnikatelů používá papír a jejich ...
Pondělí, 18 Duben 2016
42. Revu Mac od Bluebeam pro AEC
(Matching tags: Spolupráce,Bluebeam,PDF,Mac,AEC,Software,Stavebnictví,Architektura,Anotace,Revu)
... v AEC průmyslu (architektura, inženýrství a stavebnictví). Také Studio Platform se rozšiřuje o podporu Mac a dovoluje pracovat společně na stejných dokumentech v reálném ...
Čtvrtek, 14 Duben 2016
43. Ascon Group vydává Renga Architecture 2.3 pro Kompas-3D
(Matching tags: AEC,Stavebnictví,Renga,KOMPAS-3D,2.3,ASCON,Architecture,Group)
Renga Architecture ve verzi 2.3 přidává barvy, pracuje s tabulkovými daty, propojuje s Kompas-3D a nabízí další funkce. Doposud Renga Architecture zobrazoval grafiku jednobarevně, ale ...
Čtvrtek, 07 Duben 2016
44. CGS plus aktualizoval Civil 3D Tools 2016
(Matching tags: Nástroje,Civil 3D,Aktualizace,Tools 2016,CGS,CGS plus,Stavebnictví,AEC,AutoCAD)
Dlouholetý člen vývojářské sítě Autodesku v oblasti AEC a stavebního softwaru, firma CGS plus, představila novou aktualizaci nástrojů CGS Civil 3D Tools 2016. Jde o soubor profesionálních ...
Pondělí, 18 Leden 2016
45. Ascon vydává speciální aktualizaci Renga Architecture 2.2
(Matching tags: Renga,Emulace GPU,2.2,ASCON,Architecture,Group,Stavebnictví,AEC)
Pro AEC průmysl je určen 3D modelovací software Renga Architecture od Ascon Group, jenž nyní vychází ve verzi 2.2. Nová verze myslí na uživatele se starším hardwarem, protože Renga ...
Úterý, 24 Listopad 2015
46. HP mění velkoformátový tisk pro stavebnictví
(Matching tags: MFP,HP Designjet,T830,T730,T930,T1530,T2530,Velkoformáty,CAD,Tiskárny,AEC,Hardware,Stavebnictví)
... v oblasti architektury, strojírenství a stavebnictví (AEC) jednodušší a rychlejší práci - zjednodušují tisk, skenování a kopírování z kanceláře na stavbu. Profesionálové ve stavebních ...
Čtvrtek, 19 Listopad 2015
47. Renga Architecture ve verzi 2.1
(Matching tags: Software,AEC,Stavebnictví,Renga,2.1,Architecture,ASCON,3D Modelování,Group)
Vývojář a integrátor CAD/AEC/PLM softwarových systémů, společnost Ascon Group, vydává ve verzi 2.1 3D modelovací software pro AEC průmysl Renga Architecture. Nová aktualizace vychází před ohlášeným ...
Úterý, 20 Říjen 2015
48. Graitec nabízí BIM Connect pro Revit v Autodesk Store
(Matching tags: CAD,BIM,Stavebnictví,Autodesk,AEC,Connect,Graitec,App,Store,Revit,Exchange)
Společnost Graitec, mezinárodní vývojářská firma BIM a CAD softwaru pro AEC průmysl a platinový partner firmy Autodesk, zpřístupnila ke stažení zdarma svou aplikaci pro sdílení souborů a spolupráci ...
Čtvrtek, 08 Říjen 2015
49. Canon uvádí velkoformáty Océ ColorWave 810 a 910
(Matching tags: Hardware,GIS,CAD,AEC,Océ,Velkoformáty,Tiskárny,Canon,ColorWave,810,910,POS)
Společnost Canon Europe oznámila 7. října 2015 uvedení dvou nových tiskáren – Océ ColorWave 810 a 910. Následníci modelu Océ ColorWave 900 jsou na současném trhu nejrychlejšími digitálními velkoformátovými ...
Středa, 07 Říjen 2015
50. Graitec PowerPack pro Revit najdete v Autodesk Store
(Matching tags: Graitec,App,Store,Exchange,Advance,Autodesk,Stavebnictví,BIM,AEC,PowerPack)
Společnost Graitec, vývojová firma BIM a CAD softwaru pro AEC, a také platinový partner Autodesku, vydává Advance PowerPack pro Autodesk Revit 2016, jenž je nyní dostupný ke koupi v Autodesk ...
Pondělí, 28 Září 2015