Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo bentley

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Bentley Systems oznamuje jmenování vedoucích pracovníků
(Matching tags: #YII2023,Jmenování,Vedoucí pracovníci,Bentley)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 11. října jme­no­vá­ní ve­dou­cích pra­cov­ní­ků. Kris­tin Fallo­no­vá na­stu­pu­je do Bent­ley jako mar­ke­tingo­vá ře­di­tel­ka se síd­lem v An­na­po­li­su ve státě ...
Středa, 11 Říjen 2023
2. Digital Design Delivery by ProjectWise detailně (2)
(Matching tags: Bentley,Webinar,ProjectWise,Tomáš Staněk,Digital Design Delivery)
Druhá část webi­ná­ře „De­tail­ní se­zná­me­ní s Di­gi­tal De­sign De­li­ve­ry by Pro­jectWi­se“ se usku­teč­ní ve čtvr­tek 14. září 2023 ve spo­lu­prá­ci s pra­cov­ní­ky Di­gi­tál­ní Aka­de­mie ...
Pátek, 01 Září 2023
3. Geoprofesionálové jsou připraveni přijmout cloudové služby
(Matching tags: Seequent,Report,Stavebnictví,Bentley)
Seequent, The Bent­ley Sub­sur­fa­ce Com­pa­ny, ozná­mil vý­sled­ky své nej­no­věj­ší zprá­vy o sprá­vě dat ge­o­pro­fe­si­o­ná­lů, která se za­bý­vá tren­dy, vý­zva­mi a pří­le­ži­tost­mi v ob­las­ti ...
Středa, 19 Červenec 2023
4. Seequent představuje SLOPE3D
(Matching tags: SLOPE3D,GeoStudio,Se­equen­t,Le­a­pfrog,Svahy,Stabilita,Analýza,Bentley)
Se­equent ozná­mi­l 4. dubna vy­dá­ní zdo­ko­na­le­né­ho ná­stro­je pro ana­lý­zu sta­bi­li­ty svahů SLO­PE3D, který umožňuje ge­o­tech­ni­kům a in­že­nýr­ským ge­o­lo­gům na­vr­ho­vat bez­peč­něj­ší ...
Pondělí, 10 Duben 2023
5. Bentley a Worldsensing uzavírají strategickou dohodu
(Matching tags: iTwin IoT,Strategická dohoda,sen­se­me­t­rics,World­sen­sing,THREAD,Bentley)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la, že uza­vře­la ne­vý­hrad­ní ob­chod­ní do­ho­du o stra­te­gic­kém urych­le­ní za­vá­dě­ní in­ter­ne­tu věcí v in­frastruk­tu­ře, která dále uvol­ní hod­no­tu pro ...
Čtvrtek, 23 Březen 2023
6. Unicorn BIM Day 2022 – seminář v Praze
(Matching tags: OpenRail,Unicorn,OpenRoads,Microstation,Seminář,Bentley,BIM)
Spo­leč­nost Uni­corn zve na svůj se­mi­nář BIM Day 2022, který se koná v úterý 8. pro­sin­ce 2022 od 9:00 do 14:00 hodin. Akce se bude konat v Praze (bu­do­va SUDOP), ale také zá­ro­veň bude ...
Pondělí, 21 Listopad 2022
7. Bentley Systems oznamuje Bentley Infrastructure Cloud
(Matching tags: iTwin,IoT,Capture,Experience,Infrastructure,Cloud,ProjectWise,Bentley)
Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud za­hr­nu­je Pro­ject­Wi­se pro re­a­li­za­ci pro­jektů, SYNCH­RO pro vý­stav­bu a As­set­Wi­se pro pro­voz ma­jet­ku. Tyto pod­ni­ko­vé sys­té­my nyní vy­uží­va­jí tech­no­lo­gie ...
Úterý, 15 Listopad 2022
8. Hodnocení životního cyklu pro Bentley iTwin
(Matching tags: Dekarbonizace,LCA,One Click,iTwin,Integrace,Infrastruktura,Bentley)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 8. břez­na 2022 do­stup­nost in­te­gro­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů pro hod­no­ce­ní ži­vot­ní­ho cyklu (LCA) a vý­po­čet za­čle­ně­né­ho uh­lí­ku v plat­for­mě ...
Středa, 09 Březen 2022
9. Bentley Systems vyhlašuje nový program Bentley Education
(Matching tags: Future Infrastructure Star,Education,Infrastruktura,Bentley)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 3. květ­na 2021 spuš­tě­ní pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, který pod­po­ru­je roz­voj bu­dou­cích pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry usi­lu­jí­cích ...
Neděle, 16 Květen 2021
10. Webinář Bentley: Přizpůsobení iTwin Vieweru
(Matching tags: Webináře,Bentley,iTwin,Viewer,Digitální dvojčata)
Vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních apli­ka­cí pro dvoj­ča­ta je slo­ži­té a ča­so­vě ná­roč­né. Plat­for­ma iTwin po­sky­tu­je star­to­va­cí ša­b­lo­nu iTwin Viewer a umož­ňu­je uži­va­tel­ské na­sta­ve­ní ...
Čtvrtek, 13 Květen 2021
11. Bentley Acceleration získává Nadhi
(Matching tags: Nadh,Acceleration Initiatives,Řízení projektů,Akvizice,Stavebnictví,Bentley)
Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves ozná­mi­la 27. dubna 2021 akvi­zi­ci in­dic­ké Nadhi In­for­mati­on Tech­no­lo­gies, spe­ci­a­lis­tu na ří­ze­ní pro­jek­tů, ana­ly­ti­ku a pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní ...
Středa, 28 Duben 2021
12. Řešení OpenTower iQ pro telekomunikační věže
(Matching tags: 5G věže,Open­Tower iQ,Fond,iTwin,Infrastruktura,Bentley)
Fond Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves ozná­mil 26. břez­na 2021 do­stup­nost Open­Tower iQ, ře­še­ní pro te­le­ko­mu­ni­kač­ní věže ve formě di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te vy­u­ží­va­jí­cí iTwin, ...
Pondělí, 29 Březen 2021
13. Shell Deepwater realizuje projekty s iTwin od Bentley
(Matching tags: iTwin,Deepwater,Digitální dvojčata,Shell,Projekty,Bentley)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 20. října 2020, že De­e­pwa­ter spo­leč­nos­ti Shell volí stra­te­gii di­gi­tál­ních dvoj­čat spo­leč­nos­ti Bent­ley pro ze­fek­tiv­ně­ní svého pro­ce­su in­ves­tič­ních ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2020
14. Akcelerační fond Bentley Systems oznamuje vznik Virtuosity
(Matching tags: Virtuoso Subscriptions,Virtuosity,Odborníci,Infrastruktura,Bentley)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 9. čer­ven­ce 2020, že její Ak­ce­le­rač­ní fond in­ves­to­val do vzni­ku Bent­ley spo­leč­nos­ti Vir­tu­o­si­ty. Vir­tu­o­si­ty ex­klu­ziv­ně na­bí­zí Vir­tu­o­so ...
Pátek, 10 Červenec 2020
15. Bentley vydává open source knihovnu iModel.js
(Matching tags: Knihovny,Bentley,Systems,Open Source,Keith,iModel.js,iTwin Services)
Společnost Bentley Systems oznámila prostřednictvím Keitha Bentley­ho ve středečních keynotes na konferenci Year in Infrastructure 2018 prvotní vydání své otevřené knihovny iModel.js, určené ke zle­p­še­ní ...
Čtvrtek, 18 Říjen 2018
16. Siemens a Bentley spolupracují na Process Industry Academy
(Matching tags: Šanghaj,Process Industry Academy,Karlsruhe,Houston,Siemens,Bentley)
Divize společnosti Siemens Process Industries and Drives a Digital Factories se spojily s Bentley Institutem s cílem založit Process Industries Academy, která bude podporovat vize obou ...
Čtvrtek, 14 Červen 2018
17. Vítězné projekty soutěže Bentley Be Inspired 2017
(Matching tags: BIM,Bentley,Stavebnictví)
Společnost Bentley Systems na závěr své konference The Year in Infrastructure 2017 v Singapuru ve čtvrtek 12. října oznámila vítěze ocenění 2017 Be Inspired Awards. Každoroční program předávání ocenění ...
Středa, 18 Říjen 2017
18. Konference Rok v infrastruktuře se vrací do Londýna
(Matching tags: Konference,Bentley,Year in Infrastructure,Londýn,YII 2018)
Bentley Institute připravuje na dny 15. až 18. října 2018 konferenci „Rok v infrastruktuře“, která je globálně uznávaná jako přední fórum pro profesionály z řad výkonných pracovníků. ...
Čtvrtek, 19 Duben 2018
19. Bentley vyhlašuje finalisty soutěže Be Inspired 2017
(Matching tags: BIM,Bentley,Singapore)
Bentley Systems vyhlásila projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired. Ceny jsou každoročně udělovány za výjimečnou práci uživatelů služeb společnosti Bentley, kteří dosáhnou pokroku v oblastech ...
Čtvrtek, 10 Srpen 2017
20. Spolupráce Bentley a Topconu na Constructioneering Academy
(Matching tags: Topcon,Spolupráce,BIM,Vzdělávání,Bentley,Constructioneering,ContextCapture,Academy)
Společnosti Topcon Positioning Group a Bentley Systems oznámily na konferenci Year in Infrastructure v Singapuru, že spojily své úsilí, aby poskytli příležitosti odborníkům ve stavebnictví ...
Úterý, 12 Prosinec 2017
21. Řešení modelování reality Bentley nyní s cloudovými službami
(Matching tags: ContextCapture,ContextShare,Bentley,Cloud,ProjectWise)
Společnost Bentley Systems oznámila obecný přístup k modelování reality pomocí cloudových služeb, služby cloudového zpracování ContextCapture a ProjectWise ContextShare. UAV společnosti, geode­tické ...
Pátek, 01 Prosinec 2017
22. Konference Bentley Year in Infrastructure 2017
(Matching tags: Be Inspired 2017,Year in Infrastructure,Bentley,Konference,Projekty)
Zatímco u nás je v plném proudu Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, tak ve vzdáleném Singapuru začala v úterý konference společnosti Bentley s názvem Year i Infrastructure 2017. Účastníci jsou ...
Středa, 11 Říjen 2017
23. Personal Mobility – druhá část třídílné série webinářů Bentley
(Matching tags: ProjectWise,Služby,Webinar,Vzdělávání,Bentley,SELECT CONNECT,Bentley Learn)
Z hlediska návštěvnosti poněkud nešťastný termín pro pokračování webinářů představujících edici Select Connect, nejvýznamnější vylepšení programu Select společnosti Bentley od jeho vzniku, byl ...
Čtvrtek, 28 Září 2017
24. Webinář Služby adaptivního učení zaměřený na Select Connect
(Matching tags: Služby,Bentley,Webinar,Vzdělávání,SELECT CONNECT,Bentley Learn,Project Wise)
Edice Select Connect je nejvýznamnějším vylepšením programu Select společnosti Bentley od jeho vzniku. Bentley rozšiřuje poskytované výhody s cílem pomoci organizacím svých uživatelů na jejich ...
Středa, 20 Září 2017
25. Finalisté programu 2017 Be Inspired Awards
(Matching tags: Bentley,Stavebnictví,Konference,Infrastuktura,Finalisté,Awards,Be Inspired,Systems)
Bentley Systems oznámila 10. srpna finalisty programu 2017 Be Inspired Awards. Každoroční ocenění vyznamenávají mimořádné práce uživatelů Bentley, kteří zlepšují infrastrukturní návrhy, konstrukci a stavby ...
Úterý, 15 Srpen 2017
26. Společnost HSI je platinovým partnerem Bentley Systems
(Matching tags: Společnost,Bentley,Platinový partner,HSI,Systems)
Společnost HSI, člen skupiny Unicorn, dosáhla nejvyšší možné kategorie partnerského programu společnosti Bentley Systems a stala se jejím jediným platinovým partnerem pro Českou republiku. Potvrzuje ...
Pátek, 02 Červen 2017
27. Bentley Systems přijímá přihlášky do Be Inspired 2017
(Matching tags: Systems,Přihlášky,Be Inspired 2017,Year in Infrastructure,Stavebnictví,Infrastruktura,Bentley,BIM)
Společnost Bentley Systems, poskytující komplexní softwarová řešení pro modernizaci infrastruktury, vydala výzvu k zasílání přihlášek do soutěže Be Inspired 2017. Tato ocenění, o kterých ...
Pondělí, 20 Březen 2017
28. Nasazení Bentley Geo Web Publisheru pro společnosti skupiny Unipetrol
(Matching tags: Bentley,GIS,Unipetrol,GWP,AMI)
... dostupných produktů na trhu technologie společnosti Bentley Systems, konkrétně produkt Geo Web Publisher.  ...
Středa, 28 Září 2016
29. Integrace SITEOPS s ContextCapture pro modelování reality
(Matching tags: Virtuální realita,Bentley,ContextCapture,Siteops,Analýza stavby,LumenRT)
Společnost Bentley oznamuje dostupnost nového pracovního postupu v rámci SITEOPS pro vytváření optimalizovaných návrhů stavebních lokalit při využití reálných sítí vytvořených pomocí ContextCapture ...
Pátek, 27 Leden 2017
30. Pozvánka na webinář Reality Modeling in MicroStation
(Matching tags: Bentley,Webinar,Systems,Reality,Pozvánka,Modeling,Microstation)
Bentley Systems pořádá webinář o modelování reálného světa, na kterém zjistíte, jak v prostředí produktu MicroStation Connect Edition efektivně pořizovat a využívat data. Budete seznámeni ...
Pondělí, 12 Prosinec 2016
31. Bentley zve na seminář OpenRoads v Hustopečích
(Matching tags: Centro,OpenRoads,Hustopeče,Liniové stavby,Seminář,Vzdělávání,Bentley)
Na výroční Bentley konferenci Year in Infrastructure 2016 byla nedávno v Londýně představena kompletní nová řada produktů OpenRoads pro projektování liniových staveb, se kterou se můžete ...
Pátek, 25 Listopad 2016
32. Siemens a Bentley prohlubují strategické spojenectví
(Matching tags: Systems,Strategické spojenectví,Společné investice,Společnost,Siemens,Bentley)
Společnosti Siemens a Bentley Systems oznámily 10. listopadu 2016, že podepsaly dohodu o strategickém spojenectví s cílem vytvářet novou obchodní hodnotu zrychlováním digitalizace, ...
Pátek, 18 Listopad 2016
33. Bentley zlepší řízení stavebních projektů Shellu
(Matching tags: ProjectWise,Shell,Bentley,Stavebnictví)
Společnost Bentley Systems oznámila 30. června novou globální rámcovou dohodu se společností Shell. Smyslem této smlouvy je snaha společnosti Shell zlepšit řízení svých stavebních projektů prostřednictvím ...
Sobota, 07 Květen 2016
34. ČD - Telematika sjednotila geografická data
(Matching tags: ČD - Telematika,Vyjadřování,Komunikace,Projekt,Portal,HSI,GIS,Sítě,Bentley,Infrastruktura)
ČD - Telematika dokončila na konci léta projekt „GIS (Geografický informační systém) a portál vyjadřování“ a v září úspěšně spustila jeho ostrý provoz. ČD - Telematika tímto projektem ...
Pondělí, 24 Říjen 2016
35. Bentley Systems aktualizuje své produkty pro kanalizaci
(Matching tags: SewerGEMS,SewerCAD,CivilStorm,StormCAD,CONNECT Edition,Systems,Aktualizace,Bentley)
Jak CivilStorm a StormCAD Connect Edition, tak aplikace SewerGEMS a SewerCAD Connect Edition se dočkaly aktualizací. První z produktů je určen pro analýzu a návrh sítí dešťových ...
Čtvrtek, 20 Říjen 2016
36. Bentley vyhlašuje finalisty soutěže Be Inspired 2016
(Matching tags: YII,2016,Year,Systems,Be Inspired,BIM,Infrastruktura,Konference,Bentley)
Společnost Bentley Systems vyhlásila projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2016. Výroční ceny jsou udělovány za výjimečnou práci uživatelů služeb společnosti Bentley, kteří ...
Středa, 05 Říjen 2016
37. Rychlé vytváření koncepčních návrhů silnic
(Matching tags: GIS,Bentley,Systems,Liniové stavby,Silnice,Mosty,ConceptStation,OpenRoads)
Společnost Bentley Systems oznámila aplikaci pro koncepční modely, OpenRoads ConceptStation, jež umožňuje rychlou tvorbu koncepčních modelů silnic a mostů během pár hodin. Ke zpracování využívá ...
Středa, 14 Září 2016
38. ContextCapture vylepšuje kvalitu modelování reality
(Matching tags: Modely,BIM,Bentley,Center,Systems,ContextCapture,Geoprostor,Realita)
Společnost Bentley Systems oznámila nejnovější verzi programů ContextCapture a ContextCapture Center. Modely reality mohou být využity v BIM a geoprostorových pracovních postupech. Mezi ...
Pondělí, 25 Červenec 2016
39. Bentley nabízí aktualizace licencí k produktům Autodesku
(Matching tags: Autodesk,Bentley,Systems,Aktualizace,Licence,Evergreen)
Společnost Bentley Systems oznámila 12. července prostřednictvím PR agentury Business Wire svůj program aktualizace licencí k produktům Autodesku. Vlastníkům trvalých licencí k produktům Autodesk, ...
Čtvrtek, 14 Červenec 2016
40. Bentley a Shell uzavřely globální rámcovou smlouvu
(Matching tags: Systems,ProjectWise,Shell,4D/5D,ConstructSim,AWP,Dohoda,Bentley,Stavebnictví)
Společnost Bentley Systems oznámila 30. června novou globální rámcovou dohodu se společností Shell. Smyslem této smlouvy je snaha společnosti Shell zlepšit řízení svých stavebních projektů řešením firmy ...
Pátek, 01 Červenec 2016
41. Bentley přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2016
(Matching tags: Infrastruktura,Konference,BIM,Bentley,Soutěž,YII,2016,Year,Systems,Be Inspired)
Bentley Systems vydala výzvu k zasílání přihlášek do soutěže Be Inspired 2016. Lhůta pro podávání přihlášek končí 30. května 2016. Soutěž, jejíž výherce vybírají nezávislé poroty odborníků z oboru, ...
Úterý, 17 Květen 2016
42. Webinář CONNECT Edition: Společné prostředí produktivity
(Matching tags: Postupy,Produktivita,Webinar,Bentley,Data,Edition,Sdílení,Connect)
V pátek 16. října 2015 od 10:00 pořádá Bentley další webový seminář, tentokrát o společném prostředí produktivity, které přináší na trh nová verze produktů Bentley – CONNECT Edition, ...
Pondělí, 12 Říjen 2015
43. CONNECT Edition: Společné prostředí správy dat
(Matching tags: Edition,Projekt,Správa,Connect,Bentley,Data,Webinar)
... s průběžně měnícími se daty? Zúčastněte se webináře Bentley 6. října 2015 v 10:00, kde se dozvíte, jak vám společné prostředí správy dat pomůže omezit rizika špatného rozhodování v důsledku ...
Středa, 30 Září 2015
44. Webinář CONNECT Edition: Společné prostředí tvorby dat
(Matching tags: 18. září,10 hodin,Edition,Connect,Bentley,Webinar,Vzdělávání)
Společnost Bentley pořádá v pátek 18. září od 10 hodin webový seminář, který předvede, jak pomocí nové verze Bentley CONNECT Edition a nástroji produktů MicroStation a Navigator vytvořit ...
Čtvrtek, 17 Září 2015
45. AutoCAD Civil 3D 2016 Productivity Pack 1
(Matching tags: 2016,Pack 1,Geopak,Productivity,Civil 3D,Translator,Autodesk,Bentley,AutoCAD,Data)
... 3D pro použití v Bentley Geopaku a Bentley InRoads, a rovněž lze zpětně překládat soubory Geopak a InRoads do souborů pro použití v AutoCADu Civil 3D. Díky modulům Rail Turnouts ...
Středa, 16 Září 2015
46. Nová generace „Softwaru ve vašich službách"
(Matching tags: Edition,Microstation,Connect,Infrastruktura,Konference,Bentley)
... 100 novinářů z celého světa, představila společnost Bentley Systems novou generaci svého softwaru pro udržitelnou infrastrukturu. Nástupce stávající generace V8i dostal název CONNECT Edition ...
Čtvrtek, 29 Leden 2015
47. Bentley Introductory Access pro CONNECT Edition
(Matching tags: Edition,Connection,Connect,Bentley,Introductory,Access,ADDS,LumenRT)
Společnost Bentley Systems již dříve oznámila, že v rámci série „Connection“ konferencí představí nové programy řady Connect Edition. Connect Edition nabízí první společné prostředí pro realizaci ...
Pondělí, 10 Srpen 2015
48. Civil OpenRoads – V8i SELECTseries 4 údržbové vydání 1
(Matching tags: Bentley,SELECTseries 4,SUDA,StormCAD,OpenRoads,Civil,V8i)
Společnost Bentley uvolnila komerční vydání svých produktů Civil OpenRoads – V8i SELECTseries 4 Maintenance Release 1. Tato nejnovější verze nabízí integraci funkce StormCAD (SUDA), a také vylepšení ...
Neděle, 09 Srpen 2015
49. Příjem přihlášek do Be Inspired 2015 zahájen
(Matching tags: 2015,Soutěž,Uživatelé,BIM,Bentley,Be Inspired,Systems)
Společnost Bentley Systems vyzvala k podání přihlášek do soutěže 2015 Be Inspired. Lhůta pro podávání přihlášek končí 31. května 2015. Soutěž, jejíž výherce vybírají nezávislé poroty odborníků z oboru, ...
Pondělí, 11 Květen 2015
50. 3D Systems a Bentley kupují další firmy
(Matching tags: Byznys,Acute3D,3D Systems,Bentley,Cimatron,Akvizice)
... světě. Společnost Bentley pak oznámila akvizici francouzské společnosti Acute3D, která nabízí software Smart3DCapture pro modelování reality.  ...
Středa, 11 Únor 2015