Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo czbim

Celkem nalezeno výsledků : 21.

1. Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy
(Matching tags: bu­il­ding­SMART,Veřejná správa,Agentura ČAS,CzBIM,Semináře,Vzdělávání,BIM)
Pokud má mít vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM ve ve­řej­né sprá­vě oče­ká­va­né pří­no­sy, musí za­měst­nan­ci jed­not­li­vých ve­řej­ných or­ga­ni­za­cí dis­po­no­vat po­třeb­ný­mi zna­lost­mi a kom­pe­ten­ce­mi. ...
Pátek, 24 Listopad 2023
2. Ohlédnutí za seminářem Projektové dny 2023
(Matching tags: cad­con­sul­ting,Tech­no­dat,Projektové dny 2023,Se­mi­nář,Čas,Energetika,CzBIM,BIM)
... ale i zá­stup­ci České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) a Od­bor­né rady pro BIM (czBIM), jež tr­va­le na­po­má­há stan­dar­di­za­ci, di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů a roz­vo­je BIM v České ...
Středa, 25 Říjen 2023
3. Společně pro podporu BIM v České republice
(Matching tags: Agen­tu­ra ČAS,BIM DAY,CzBIM,Konference,Stavebnictví,BIM)
... Day 2023. Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) tuto kon­fe­ren­ci po­řá­dá již dva­nác­tým rokem. Letos se k ní ale při po­řá­dá­ní při­po­jí také Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci pro­střed­nic­tvím ...
Úterý, 25 Červenec 2023
4. 11. ročník konference BIM DAY 2022 13.–14. 10. v Praze
(Matching tags: BIMDAY 2022,CzBIM,Praha,Konference)
... plá­no­vá­ní. Svou vizi, jakým smě­rem by se pří­pra­vy měly ubí­rat, před­sta­ví czBIM, plány ČAS před­ne­se Zde­něk Ve­se­lý, ge­ne­rál­ní ře­di­tel České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci, a za ...
Pondělí, 26 Září 2022
5. Konference BIM DAY 2022
(Matching tags: Konference,BIM Market,BIM,buildingSMART,CzBIM,BIM DAY 2022)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY 2022. Kon­fe­ren­ce se koná 13.–14. října 2022 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Freyo­va 945/33, Praha ...
Středa, 03 Srpen 2022
6. Pozvánka na BIM semináře
(Matching tags: bu­il­dingSMART,CzBIM,Semináře,Vzdělávání,BIM)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na při­pra­vo­va­né vzdě­lá­va­cí BIM se­mi­ná­ře. V úterý 21. 6. to bude workshop BIM a sta­ti­ka, který se­zná­mí účast­ní­ky s ide­ál­ním ...
Pondělí, 13 Červen 2022
7. Vzdělávací BIM semináře
(Matching tags: CzBIM,buildingSMART,BIM,Semináře,Workshopy,BIM a FM,Statika)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na při­pra­vo­va­né vzdě­lá­va­cí BIM se­mi­ná­ře. V úterý 17. květ­na 2022 od 10:00 je na­plá­no­ván se­mi­nář BIM a FM: Jak BIM data po­má­ha­jí ...
Úterý, 26 Duben 2022
8. Pozvánka na konferenci BIM DAY 2021
(Matching tags: buildingSMART,BIM DAY,CzBIM,Konference,Stavebnictví)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY, který se koná 12. – 13. října 2021 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Freyo­va 945/33, Praha. Pro­gram ...
Čtvrtek, 30 Září 2021
9. Konference BIM DAY 2021
(Matching tags: BIM DAY 2021,CzBIM,Clarion,Konference,Stavebnictví,BIM)
Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) zve účast­ní­ky na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY. Kon­fe­ren­ce se koná 12. – 13. října 2021 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Praha. Kon­fe­ren­ce BIM DAY ...
Pondělí, 09 Srpen 2021
10. CDE softwary v Česku a přehled jejich vlastností
(Matching tags: Common Data Environment,Přehled vlastností,CDE,Webináře,CzBIM,Česko)
czBIM při­pra­vil na 10. lis­to­pa­du 2020 od 10:00 ho­di­no­vý vzdě­lá­va­cí on-line webi­nář – CDE soft­wa­ry v Česku a pře­hled je­jich vlast­nos­tí, ve kte­rém se do­zví­te více o CDE, ...
Pátek, 06 Listopad 2020
11. Konference BIM a energetické úspory 2019
(Matching tags: BIM a energetické úspory,Stavebnictví,Konference,BIM,CzBIM)
Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) zve na kon­fe­ren­ci BIM a ener­ge­tic­ké úspo­ry 2019, kte­rou při­pra­vi­la ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou radou pro še­tr­né bu­do­vy. Kon­fe­ren­ce se koná 3. pro­sin­ce ...
Pátek, 15 Listopad 2019
12. Od­bor­ná rada pro BIM zve na kon­fe­ren­ci BIM DAY 2019
(Matching tags: CzBIM,BIM,Konference,BIM DAY 2019,PVA Praha-Letňany,BIM Market)
Další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY se koná 8. října 2019 v PVA Praha Letňany. Kon­fe­ren­ce BIM DAY jsou klí­čo­vým mís­tem pro se­tká­vá­ní zá­jem­ců a od­bor­ní­ků vě­nu­jí­cích se nejen té­ma­tům ...
Úterý, 13 Srpen 2019
13. Konference BIM pro investory 29. ledna 2019 v Praze
(Matching tags: Konference,BIM,Stavebnictví,CzBIM,Investoři,Leden 2019)
Odborná rada pro BIM zve  na první ročník konference BIM pro investory. Cílem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebních projektů, jejich potřeb a požadavků na celý dodavatelský ...
Středa, 19 Prosinec 2018
14. ČR se zavázala k prosazování BIM nejen ve stavebnictví
(Matching tags: Digitální Česko,DTM,SNIM,CzBIM,Digitální dvojče,Stavebnictví,BIM)
BIM v posledních letech zaznamenává obrovský růst, nejedná se již jen o teoretické projekty, ale dochází k razantnímu posunu i v praxi. Tomu přispívá nejen osvěta, ale i podpora ...
Středa, 19 Prosinec 2018
15. Konference BIM DAY 2018 – 11. října 2018 v Praze
(Matching tags: Praha,NTK,Architektura,Stavebnictví,Konference,BIM DAY 2018,CzBIM)
Výroční konference Odborné rady pro BIM (czBIM) se nezadržitelně blí­ží. Rezervujte si své místo na konferenci s mezinárodní účastí BIM DAY 2018. Mezi letošními řečníky se objeví celá ...
Středa, 05 Září 2018
16. Blíží se termín konání BIM World Munich 2017
(Matching tags: Mnichov,BIM World,CzBIM,Veletrh,Konference,Výstava)
Jak upozorňuje web czbim.pr.co, ve dnech 28. a 29. listopadu 2017 se sejdou přední odborníci ze stavebnictví v Mnichově, aby si navzájem vyměnili zkušenosti z oblasti digitalizace ...
Pátek, 10 Listopad 2017
17. Konference BIM DAY 2017 12. října 2017 v Praze
(Matching tags: Stavebnictví,Konference,2017,BIM.DAY,CzBIM,Praha,NTK)
Jste připraveni na BIM revoluci? BIM revoluce je tady! Revoluce nebo evoluce? Stavebnictví 4.0. Takové proaktivní až provokativní byly podtituly předchozích výročních konferencí BIM DAY. Důvod ...
Čtvrtek, 21 Září 2017
18. Blíží se 2. ročník konference BIM ve stavebnictví
(Matching tags: CzBIM,Facility,Inovace,Management,Konference,Stavebnictví,BIM)
Již začátkem června se setkají odborníci ve stavebnictví, aby pokračovali v dlouhodobé diskuzi na téma zavádění inovací do českého stavebnictví. Cílem červnové konference BIM ve stavebnictví ...
Pátek, 06 Květen 2016
19. BIM DAY 2015 již příští týden
(Matching tags: BIM DAY,CzBIM,2015,Konference,BIM,Stavebnictví,NTK,Praha)
Výroční konference BIM DAY 2015 se uskuteční již ve čtvrtek 15. října 2015, tradičně v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Cílem říjnové výroční konference je roční ohlédnutí ...
Pátek, 09 Říjen 2015
20. Odborná rada pro BIM i v říjnu s novými členy
(Matching tags: Gefos,Jan Binter,Jaroslava Urbánková,CzBIM,CAD Studio,BIM)
Také v říjnu přivítala Odborná rada pro BIM nové členy, čímž konkrétně rozšířila svoji členskou základnu o společnosti CAD Studio a Gefos inženýring. Oba noví kolektivní členové svým rozhodnutím ...
Čtvrtek, 13 Listopad 2014
21. BIM Day 2013 se uskuteční 31. října 2013 v Praze
(Matching tags: CzBIM,Koncepce,NTK Praha,Konference,BIM,Stavebnictví)
Proč českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce? Proč je ve vyspělých zemích u veřejných zakázek BIM zaváděn povinně? Proč by se metodika informačního modelu budovy označovaná zkratkou ...
Pondělí, 21 Říjen 2013