Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dell

Celkem nalezeno výsledků : 29.

1. Nové monitory řady P a S od Dell Technologies
(Matching tags: Řada P,Řada S,Dell,Monitory,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nové mo­ni­to­ry řady P a S, které vy­ho­ví po­tře­bám ši­ro­ké­ho spek­tra uži­va­te­lů v růz­ných ce­no­vých hla­di­nách. Mo­ni­to­ry řady P jsou ur­če­né ...
Pondělí, 01 Duben 2024
2. Nové monitory Dell UltraSharp komfortem pro oči
(Matching tags: U3425WE,U4025QW,UltraSharp,Dell,Monitory,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je první 40­pal­co­vý mo­ni­tor s roz­li­še­ním 5K Ul­tra­Sharp 40 Cur­ved Thurn­der­bolt Hub (U4025QW). Nový mo­ni­tor zís­kal pětihvěz­dič­ko­vou cer­ti­fi­ka­ci ...
Pátek, 05 Leden 2024
3. Dell Precision s výkonem k provozu generativní AI
(Matching tags: AMD,Dell,Precision,Pracovní stanice,Ryzen,Threadripper PRO,Generativní AI,7875)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový model Pre­ci­si­on 7875 v pro­ve­de­ní tower s pro­ce­so­rem AMD Ryzen Thread­rip­per PRO 4. ge­ne­ra­ce. Jedná se o nej­vý­kon­něj­ší pra­cov­ní ...
Pondělí, 23 Říjen 2023
4. Nový 24palcový monitor Dell pro hybridní práci
(Matching tags: P2424HT,Monitzory,Dotykové,Dell,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový mo­ni­tor Dell P2424HT. Jde o první 23,8“ do­ty­ko­vý mo­ni­tor na světě s ether­ne­to­vým při­po­je­ním. Na­bí­zí FHD roz­li­še­ní, kon­zis­tent­ní po­kry­tí ...
Pondělí, 21 Srpen 2023
5. Nové monitory a PC periferie od Dellu
(Matching tags: UltraSharp,Klávesnice,Myš,Dell,Monitory)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 32 6K za­lo­že­ný na tech­no­lo­gii IPS Black. Vedle roz­li­še­ní 6K na­bíd­ne vyšší kon­trast, sy­těj­ší čer­nou a věrné zob­ra­ze­ní ...
Pondělí, 09 Leden 2023
6. Dell Precision s AMD Ryzen Threadripper PRO
(Matching tags: 7865 Tower,Threadripper PRO,AMD Ryzen,Pracovní stanice,Precision,Dell,Hardware)
Dell před­sta­vu­je nový model Pre­ci­si­on 7865 Tower, první stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ci Pre­ci­si­on za­lo­že­nou na pro­ce­so­rech AMD a první sys­tém Pre­ci­si­on s pro­ce­so­ry AMD Ryzen ...
Pondělí, 13 Červen 2022
7. Nové notebooky a mobilní pracovní stanice Dell
(Matching tags: Pre­ci­si­on,Mobilní pracovní stanice,La­ti­tu­de,Dell,Notebooky,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies roz­ši­řu­je své pro­duk­to­vé řady La­ti­tu­de a Pre­ci­si­on o nový no­te­book La­ti­tu­de 9330 a mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7670 a 7770. Svými ...
Pondělí, 02 Květen 2022
8. Nové monitory Dell s technologií IPS Black
(Matching tags: IPS Black,Ul­tra­Sharp,Dell,Grafika,Monitory,Hardware)
V rámci jar­ní­ho před­sta­ve­ní ino­vo­va­né­ho port­fo­lia pro­duk­tů Dell Tech­no­lo­gies uvádí na trh nové mo­ni­to­ry Dell Ul­tra­Sharp 32 a 27 4K USB-C Hub, které ocení zejmé­na kre­a­tiv­ní ...
Čtvrtek, 31 Březen 2022
9. Nové serverové pracoviště pro rozvoj odborné výuky
(Matching tags: Cisco,Serverovna,VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Dell,Microsoft)
VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou v prů­bě­hu za­čát­ku škol­ní­ho roku spus­ti­la do pro­vo­zu nové ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě spo­lu­pra­cu­jí­cí s me­zi­ná­rod­ní­mi tech­no­lo­gic­ký­mi ...
Pátek, 03 Prosinec 2021
10. Dell XPS – elegantní design a spolehlivý výkon
(Matching tags: XPS,Desktop,Dell,Hardware)
Dell Tech­no­lo­gies při­chá­zí na trh s novým mo­de­lem stol­ní­ho po­čí­ta­če řady XPS. Bude vy­ba­ven 12. ge­ne­ra­cí pro­ce­so­rů Intel, lep­ším sys­té­mem chla­ze­ní a vý­kon­ný­mi gra­fic­ký­mi ...
Sobota, 13 Listopad 2021
11. Nové extrémní notebooky Dell Latitude Rugged
(Matching tags: 7330 Ru­g­ged Ex­tre­me,5430 Ru­g­ged,La­ti­tu­de,Dell,Notebooky,Hardware)
... odol­ných no­te­boo­ků Dell La­ti­tu­de 5430 Ru­g­ged a La­ti­tu­de 7330 Rug­ged Ex­tre­me pro ná­roč­né.  ...
Středa, 20 Říjen 2021
12. Nová rodina notebooků Dell Inspiron
(Matching tags: Inspiron,Dell,Notebooky,Hardware)
Dell před­sta­vu­je nové no­te­boo­ky In­spi­ron, které jsou po­sta­ve­né od zá­kla­du zcela nově a jsou vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jaké jsou k dis­po­zi­ci. Zá­ro­veň se ...
Sobota, 01 Květen 2021
13. Nové monitory Dell pro pohodlnou práci
(Matching tags: Videokonference,UltraSharp,Dell,Monitory,Hardware)
... co nej­e­fek­tiv­ně­ji. A přes­ně k tomu slou­ží nová řada fi­rem­ních mo­ni­to­rů Dell, ke zlep­še­ní kom­for­tu práce a zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty za­měst­nan­ců.  ...
Pondělí, 11 Leden 2021
14. Distribuční dohoda HTC a Dellu a aktualizace Vive Focus Plus
(Matching tags: Firemní použití,Vive Focus Plus,Distribuční dohoda,Headsety,Vive,HTC,Nové funkce,Dell)
Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 27. lis­to­pa­du no­vin­ky, které ocení pře­de­vším fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci. Díky nové do­ho­dě se spo­leč­nos­tí Dell zís­ka­jí pří­stup k ře­še­ní pra­cov­ních sta­nic ...
Pondělí, 30 Listopad 2020
15. Pandemie urychluje digitální transformaci podniků
(Matching tags: DT Index,Digitální transformace,Studie,Dell,Technologie)
... stu­die spo­leč­nos­ti Dell Tech­no­lo­gies. Podle ní letos 75 % pod­ni­ků v Ev­ro­pě a 80 % ce­lo­svě­to­vě urych­li­lo ně­kte­ré pro­gra­my di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce. Pořád se ale na­jdou ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2020
16. Nové monitory Dell UltraSharp
(Matching tags: U3431WE,U2421E,SB521A,Soun­dbar,UP3221Q,UltraSharp,Dell,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost Dell před­sta­vu­je no­vin­ky v port­fo­liu Ul­tra­Sharp mo­ni­to­rů. Podle vý­zku­mu spo­leč­nos­ti IDC je 81 % za­měst­nan­ců pře­svěd­če­no, že mo­ni­to­ry s vyš­ším roz­li­še­ním, ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
17. Malá výkonná pracovní stanice Dell Precision 3240 Compact
(Matching tags: 3240,Compact,Pracovní stanice,Precision,Dell,Hardware)
... Spo­leč­nost Dell re­a­gu­je na nové po­tře­by zá­kaz­ní­ků a před­sta­vu­je ultra kom­pakt­ní pra­cov­ní sta­ni­ci Dell Pre­ci­si­on 3240 Com­pact. Dell Pre­ci­si­on 3240 Com­pact je kom­pakt­ní ...
Pondělí, 28 Září 2020
18. Dell představil XPS Desktop
(Matching tags: S-Series,XPS,Stolní PC,Desktop,Nvidia,Dell,Monitory)
Po květ­no­vém před­sta­ve­ní nej­no­věj­ších no­te­boo­ků XPS nyní Dell na­bí­zí stej­ný výkon a styl také ve stol­ním pro­ve­de­ní. Ro­di­na XPS se roz­růs­tá o nový model XPS Desktop. Spolu ...
Pondělí, 20 Červenec 2020
19. Dell, Microsoft a VMware společně pro internet věcí
(Matching tags: VMware,Internet věcí,IoT,Dell,Microsoft)
Společnosti Dell, Microsoft a VMware budou spolupracovat na vývoji řešení pro internet věcí (IoT) a zjednodušení řešení pro jejich vlastní zákazníky. Microsoft se bude podílet svou ...
Středa, 16 Květen 2018
20. Průzkum Dell Technologies o budoucím soužití lidí a strojů
(Matching tags: Roboty,Stroje,Technologies,Partnerství,Lidé,Dell)
... průzkum společnosti Dell Technologies, jejich očekávání od bu­dou­cno­sti jsou velmi rozdílné a jejich postoje se dělí téměř na po­lo­vi­ny. Kupříkladu 48 procent si myslí, že čím ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018
21. Benchmark SPECwpc ve verzi 1.2
(Matching tags: SPECwpc,GUI,Micron,VMware,Testy,Paměť,Fujitsu,Intel,Nvidia,Lenovo,Dell,Grafika,AMD)
... stanic. Měří všechny aspekty výkonu pracovních stanic na rozličných profesionálních aplikacích. Členy projektové skupiny SPECwpc jsou AMD, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Lenovo, Micron, Nvidia a VMware. ...
Pondělí, 08 Červen 2015
22. Notebooky s možností 3D skenování
(Matching tags: 3D tisk,3DMe,RealSence,3D kamera,Sense,Dell,3D Systems,Intel,Acer)
... superhrdinu nebo sportovní hvězdu či postavu z filmu. Aplikaci 3DMe najdeme na vybraných počítačích Acer a Dell PCs, včetně série notebooků Acer V 17 Nitro, Dell Inspiron 15 5000 a Dell ...
Středa, 01 Duben 2015
23. Z nabídky Alzy
(Matching tags: Recenze,Alza,Venue,Nextbook,LG Optimus,Dell,Asus,Tablet)
V tomto čísle se věnujeme recenzím produktů, které nám na testy zapůjčuje společnost Alza. Výrobky se dostávají k více uživatelům v našem vydavatelství a shrnutí jejich poznatků je podkladem ...
Středa, 04 Červen 2014
24. Michael Dell dal za Dell 25 miliard dolarů
(Matching tags: Akcie,Podnikání,Dell)
Už od února tohoto roku se mluví o tom, že noví majitelé chtějí Dell zpět do soukromých rukou. Akcie byly tehdy dokonce na čas staženy z burzy. Dne 30. října 2013 byla koupě dokončena. Zakladatel ...
Čtvrtek, 31 Říjen 2013
25. 23palcový monitor pro náročnější uživatele za dostupnou cenu
(Matching tags: Recenze,Monitory,IPS,U2312HM,Dell)
... HD LCD monitor Dell U2312HM poskytuje vysoce kvalitní obraz s parametry, jimiž jistě s velkou rezervou vyhoví nárokům většiny uživatelů v kancelářích i domácnostech, stejně jako těch pracovníků na CA.. ...
Středa, 21 Listopad 2012
26. Nová řada mobilních pracovních stanic Dell Precision
(Matching tags: Pracovní stanice,Dell,Hardware)
Společnost Dell představila novou generaci mobilních pracovních stanic Dell Precision pro profesionály. Modely Dell Precision M4700 a M6700 v konfiguraci s 15", resp. 17 palcovým displejem, jsou určeny ...
Středa, 08 Srpen 2012
27. Dell M4600 - výkonný elegán se smyslem pro preciznost
(Matching tags: Dell,Notebooky,Recenze)
Mobilní pracovní stanice Dell M4600 V současné obrovské a rozmanité nabídce notebooků, z valné většiny pyšnících se nejnovějšími technologiemi, moderním stylovým designem a samozřejmě i vysokým výkonem, ...
Čtvrtek, 12 Leden 2012
28. Nová řada 24palcových monitorů Dell UltraSharp U2412M
(Matching tags: Hardware,Monitory,LCD,Dell)
Dell zahájil prodej 24palcových monitorů UltraSharp U2412M v České republice. Nová řada je vybavena kvalitním IPS panelem s přirozeným podáním barev a úsporným LED podsvícením. Displej díky poměru stran ...
Čtvrtek, 22 Září 2011
29. Nové nejvýkonnější mobilní pracovní stanice Dell Precision
(Matching tags: Hardware,Dell,Precision,M6600)
Dell v ČR rozšiřuje nabídku mobilních pracovních stanic pro grafiky, inženýry a architekty o modely Precision M4600 (15,6") a M6600 (17,3"). Hlavní předností mobilních novinek je druhá generace procesorové ...
Úterý, 10 Květen 2011