Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo design

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. ZF LIFETEC mění polohu airbagu řidiče na volantu
(Matching tags: Volant,Airbag,ZF LIFETEC,Automotive,Design)
Od za­ve­de­ní ai­r­bagů ři­di­če v 80. le­tech 20. sto­le­tí mají ai­r­bagy stálé místo upro­střed vo­lan­tu, v jeho stře­du. Od té doby je vo­lant více než jen roz­hra­ním mezi ři­di­čem a vozem ...
Pondělí, 10 Červen 2024
2. 3Dees řeší možnosti výroby obuvi 3D tiskem
(Matching tags: 3D tisk,Design,Výroba,Obuv,3Dees,UTB Zlín)
3Dees In­du­st­ries na­vá­za­la spo­lu­prá­ci s ate­li­é­rem De­sign obuvi, Fa­kul­ty mul­ti­me­di­ál­ních ko­mu­ni­ka­cí Uni­ver­zi­ty To­má­še Bati (UTB) ve Zlíně s cílem ino­vo­vat český obuv­nic­ký ...
Středa, 31 Leden 2024
3. Nové uživatelské rozhraní Sygicu odhaluje budoucí trendy
(Matching tags: Rozhraní,Sygic,iOS,Android,Design,GPS,Navigace,GIS)
Sygic ur­ču­je tren­dy v ob­las­ti GPS na­vi­ga­cí a teď při­ná­ší nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Ne­jed­ná se nicmé­ně o pou­hou změnu barev a kon­tras­tů. Sygic při­ná­ší lepší uspo­řá­dá­ní ...
Čtvrtek, 09 Listopad 2023
4. TD SYNNEX Datech rozšíří portfolio řešení pro design
(Matching tags: TD SYNNEX,Portfolio,dodavatelé,Datech,Design,Autodesk)
Da­tech, di­vi­ze TD SYN­NEX za­mě­ře­ná na dis­tri­buci soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro ar­chi­tek­ty, pro­jek­tan­ty, de­sig­né­ry či ná­vr­há­ře, vý­raz­ně po­sí­lí svoji na­bíd­ku. K port­fo­liu ...
Středa, 01 Listopad 2023
5. Red Dot: Best of the Best designéru Martinu Tvarůžkovi
(Matching tags: Recognoil 3W,Locust,Best of the Best,Essen,Martin Tvarůžek,Red Dot,Design)
V pon­dě­lí 19. 6. v pod­ve­čer byla v es­sen­ské opeře Aalto slav­nost­ně udí­le­na pres­tiž­ní oce­ně­ní svě­to­vým de­sig­né­rům z 51 ka­te­go­rií pro­duk­to­vé­ho de­sig­nu – Red ...
Čtvrtek, 22 Červen 2023
6. Italdesign využívá technologii Stratasys 3DFashion
(Matching tags: J850 TechStyle,Italdesign,Climb-E,Interiéry,Stratasys,Design,3D tisk)
Ital­design – sou­část kon­cer­nu Volks­wa­gen, který se za­bý­vá de­signem a in­že­nýr­stvím, vy­u­žil vy­spě­lou tech­no­lo­gii 3D­Fa­shi­on od Stra­ta­sy­su při vý­vo­ji svého ne­dáv­no před­sta­ve­né­ho ...
Čtvrtek, 11 Květen 2023
7. ADATA startuje soutěž v designu produktů
(Matching tags: Design,Soutěž,SSD,ADATA,Paměťové moduly)
ADATA Tech­no­lo­gy, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných mo­du­lů DRAM, pro­duk­tů NAND Flash, mo­bil­ní­ho pří­slu­šen­ství, her­ních pro­duk­tů, elek­tric­kých po­hon­ných jed­no­tek a prů­mys­lo­vých ...
Středa, 18 Leden 2023
8. Na Orgatecu dominovala židle Space od Rim CZ
(Matching tags: Nábytek,Design,Veletrh,Space,RIM CZ,Židle,Orgatec,Agility)
Velký úspěch na ve­le­tr­hu Or­ga­tec za­zna­me­na­la otoč­ná kan­ce­lář­ská židle Space od Rim CZ, která vznik­la ve spo­lu­prá­ci s brit­ským de­sig­né­rem Ro­bi­nem Plat­tem. Pre­zen­tu­je tři ...
Pondělí, 19 Prosinec 2022
9. Značka Kohler se představí Milánském týdnu designu
(Matching tags: Da­nie­l Ar­sha­m,Kohler,Interiéry,Koupelny,Kuchyně,Design,Stavebnictví)
Spo­leč­nost Ko­hler, glo­bál­ní li­festy­lo­vá znač­ka a lídr v ob­las­ti pro­duk­tů do ku­chy­ní a kou­pe­len, se vrací na Mi­lán­ský týden de­sig­nu, aby tam ve svě­to­vé pre­mi­é­ře ...
Čtvrtek, 05 Květen 2022
10. Nové barevné schéma Xencelabs Pen Tabletu
(Matching tags: ProGraphics,Bundle M,Nebula White,Pen Tablet,Xencelabs,Design,Hardware)
Do re­dakč­ní pošty nám pra­vi­del­ně při­chá­zí na­bíd­ky ně­mec­ké firmy Pro­Gra­phics, za­bý­va­jí­cí se pro­de­jem hard­wa­ru pro pro­fe­si­o­nál­ní 2D a 3D apli­ka­ce a ana­lý­zou pra­cov­ních ...
Úterý, 22 Únor 2022
11. LUMION 12 již dostupný
(Matching tags: Lumion,Verze 12,Vizualizace,Architektura,Design,Stavebnictví)
Krás­né vi­zu­a­li­za­ce, ob­ráz­ky, videa a vir­tu­ál­ní re­a­li­ta jsou nyní do­stup­né pro kaž­dé­ho ar­chi­tek­ta. Lu­mi­on 12 při­ná­ší ně­ko­li­ka­setná­sob­nou rych­lost ren­de­ru opro­ti kla­sic­kým ...
Pondělí, 15 Listopad 2021
12. Vylepšené lehké perforované myši Aerox
(Matching tags: Edice2022,Aerox 3,SteelSeries,Wireless,Myši,Design)
No­vin­ky pro hráče, ale i de­signo­vé nad­šen­ce, při­ná­ší spo­leč­nost Steel­Se­ries, vý­rob­ce her­ních, espor­to­vých a kon­zo­lo­vých pe­ri­fe­rií. Omla­zu­je mo­de­ly Aerox 3 a Aerox 3 Wi­re­less. ...
Středa, 03 Listopad 2021
13. Firma Kohler ve spolupráci s Danielem Arshamem
(Matching tags: Daniel Arsham,Kohler Co.,Umyvadla,3D tisk,Rock.01,Design)
Spo­leč­nost Ko­hler ozna­mu­je spo­lu­prá­ci s uměl­cem Da­nie­lem Ar­sha­mem. Ko­hler a Da­niel Ar­sham spo­ji­li kre­a­tiv­ní ino­va­ce a od­bor­né ře­me­sl­né zpra­co­vá­ní a na­vrh­li ...
Sobota, 30 Říjen 2021
14. Začíná digitální konference Autodesk University 2021
(Matching tags: University,Digitální,Konference,Design,Autodesk,CAM,BIM,CAD)
Od 5. října mají všich­ni zá­jem­ci šanci se zú­čast­nit bez­plat­né di­gi­tál­ní kon­fe­ren­ce Au­to­de­sk Uni­ver­si­ty 2021. Re­gi­o­nál­ní obsah je sou­stře­děn ve dnech 5. až 7. 10. na Ame­ri­ku, ...
Úterý, 05 Říjen 2021
15. Umělecká tapeta dotvořila atypický dům
(Matching tags: Colorado 1650,Tapety,velkoformátový tisk,Interiéry,Canon,Grafika,Design)
Dům ve Skal­sku ve střed­ních Če­chách dělá čest názvu obce, kde se na­chá­zí – všude zde na­ra­zí­te na kámen. In­te­ri­ér nově zdobí také uni­kát­ní vel­ko­for­má­to­vá ta­pe­ta, kte­rou si ma­ji­tel­ka ...
Pátek, 24 Září 2021
16. Navrhněte boty pro Kimiho Räikkönena a vyhrajte
(Matching tags: Závodní boty,Kimi Räikkönen,F1 Alfa Romeo,Acer,Soutěž,Design)
Spo­leč­nost Acer, která je part­ne­rem týmu F1 Alfa Romeo Ra­cing ORLEN, vy­hlá­si­la me­zi­ná­rod­ní sou­těž v de­sig­nu Kimi’s Cre­a­tor Challen­ge. Sou­těž je ote­vře­na kre­a­tiv­cům a vy­zý­vá ...
Neděle, 16 Květen 2021
17. AnyoneGo představuje koncepci lidských invalidních vozíků
(Matching tags: AnyoneGo,Invalidní vozíky,Koncepce,Patenty,Design,3D tisk)
Český startup Any­o­ne­Go znají zatím pře­de­vším mi­lov­ní­ci zví­řat, je­jich de­signo­vé a tech­no­lo­gic­ky vy­la­dě­né vo­zí­ky z 3D tis­ká­ren po­u­ží­va­jí v Če­chách a na Slo­ven­sku ...
Čtvrtek, 10 Prosinec 2020
18. Zynga a tým Liberty Walk zahajují designovou soutěž
(Matching tags: CSR Racing 2,Elite Tuners,Liberty Walk,Tuning,Zynga,Hry,Soutěž,Design)
Spo­leč­nost Zynga ozná­mi­la v sou­vis­los­ti se spuš­tě­ním Elite Tu­ners a sou­tě­že „De­sign A Wrap“ ve hře CSR Ra­cing 2 (CSR2) part­ner­ství s před­ním ja­pon­ským tu­ne­rem au­to­mo­bi­lů ...
Čtvrtek, 26 Listopad 2020
19. Funkční návrh budov
(Matching tags: Návrh,Budovy,Studentské projekty,Design,Vizualizace,BIM)
Kon­cep­ční zis­ko­vé ře­še­ní in­ves­tič­ních pro­jek­tů a ma­xi­mál­ní sna­ha vy­ho­vět zá­kaz­nic­kým před­sta­vám je hlav­ním cí­lem kaž­dé za­káz­ky. Jak spo­jit nej­mo­der­něj­ší pos­tu­py a soft­wa­ro­vé ...
Úterý, 27 Říjen 2020
20. BEKO E-CITY – koncept malého elektromobilu s možným dojezdem až 250 km
(Matching tags: BEKO E-CITY,Elektromobil,Koncept,Studie,3DEXPERIENCE,Design)
V pos­led­ních le­tech se poh­led na au­to­mo­bi­lo­vou dop­ra­vu vý­raz­ně pro­mě­ňu­je. Vlast­nic­tví au­to­mo­bi­lu již nez­na­me­ná pou­ze vý­ho­dy pře­pra­vy či pot­vr­ze­ní so­ci­ál­ní­ho sta­tu­su, ...
Středa, 14 Říjen 2020
21. SOFTconsult rozšířil nabídku podpory 3D technologií
(Matching tags: SimLab,Composer,SOFTconsult,Design,Výrobky,Web,Architektura,Interiéry)
SOFT­con­sult jako re­se­ler ná­stro­je SimLab Com­poser ozná­mil roz­ší­ře­ní na­bíd­ky pod­po­ry 3D tech­no­lo­gií. Pro soft­ware z ob­las­ti vi­zu­a­li­za­cí a CAD /CAM na­bí­zí ši­ro­ké spek­trum ...
Středa, 16 Září 2020
22. Novinky verze SimLab Composer 10
(Matching tags: Výrobky,Verze 10,SimLab,Web,Interiéry,SOFTconsult,Composer,Architektura,Design)
SimLab Com­poser je 3D vi­zu­a­li­zač­ní soft­ware ur­če­ný ar­chi­tek­tům, in­te­ri­é­ro­vým de­signe­rům, de­signe­rům vý­rob­ků, web de­sig­né­rům a vý­vo­já­řům. Od 15. čer­ven­ce 2020 je k dis­po­zi­ci ...
Čtvrtek, 23 Červenec 2020
23. Graitec vydal své stěžejní aplikace ve verzi 2021
(Matching tags: Opentree,Verze 2021,PowerPack,Advance,Graitec,Workshop,Software,Stavebnictví,Design,BIM)
Grai­tec ozná­mil uve­de­ní nové verze 2021 svých stě­žej­ních apli­ka­cí Advan­ce Power­Pack, Advan­ce De­sign, Advan­ce Workshop a Grai­tec Open­t­ree. Grai­tec jako BIM soft­wa­ro­vá spo­leč­nost ...
Pátek, 29 Květen 2020
24. On-line průvodce novými funkcemi Creo 7.0
(Matching tags: Navrhování,Verze 7.0,Creo,CAD,Design,PTC,AV Engineering)
O tom, že nová verze Creo spat­ří svět­lo světa v dubnu 2020 jste se mohli do­číst na webu AV En­gi­nee­rin­gu nebo také v ča­so­pi­se CAD 1/2020 v roz­ho­vo­ru s ob­chod­ním ře­di­te­lem ...
Pátek, 24 Duben 2020
25. Nový doplněk 2Shapes pro Rhino
(Matching tags: 2Shapes,Rafael del Molino,Pluginy,Design,Klenoty,Doplňky,RhinoGold,Rhino)
Za no­vým, kle­not­nic­kým plu­gi­nem stojí za­kla­da­tel a pro­duk­to­vý ma­na­žer Rhi­no­Gold, Ra­fa­el del Mo­li­no, a tým 2Sha­pes. Do­pl­něk, jenž je k dis­po­zi­ci zdar­ma, umož­ňu­je ...
Středa, 11 Prosinec 2019
26. Monitor AOC Q27T1 s designem od studia F. A. Porsche
(Matching tags: Monitory,Design,Hardware,AOC,Q27T1,Studio F. A. Porsche)
Nový mo­ni­tor AOC Q27T1, jehož de­sign je na­vr­žen svě­tozná­mým stu­di­em F. A. Por­sche, vstu­pu­je do ob­cho­dů. Tento 27” (68,6 cm) model s QHD roz­li­še­ním, IPS pa­ne­lem a ze tří stran ...
Úterý, 05 Listopad 2019
27. Aktualizace BIM 360 Design Collaboration
(Matching tags: Collaboration,Projekty,Revit,Stavebnictví,Autodesk,Design,BIM)
Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce se tý­ka­jí spo­lu­prá­ce in­ter­ních tý­mů, sta­vu pro­jek­tu, pod­po­ry všech sou­bo­rů Re­vi­tu, au­to­ma­ti­zo­va­né­ho vy­tvá­ře­ní tý­mů, e-mai­lo­vých upo­zor­ně­ní ...
Pátek, 30 Srpen 2019
28. 3D ske­ner po­moc­ní­kem vy­tvo­ře­ní ana­to­mic­ké ko­je­nec­ké láhve
(Matching tags: SMARTTECH,Kojenecké láhve,Beata Ni­ko­laj­c­zyk-Mi­ni­ak,Design)
Doplňky pro no­vo­ro­zen­ce a ko­jen­ce jsou dnes dy­na­mic­ky se roz­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ským od­vět­vím. Vý­rob­ci sou­tě­ží o vy­mýš­le­ní stále ra­fi­no­va­něj­ších a kre­a­tiv­něj­ších ...
Středa, 21 Srpen 2019
29. Color Sen­sor pro přes­né ur­če­ní barvy
(Matching tags: Architektura,Design,Stavebnictví,Color Sen­sor,Ur­če­ní barvy,AkzoNobel)
Malé di­gi­tál­ní pře­nos­né za­ří­ze­ní Co­lor Sen­sor od spo­leč­nos­ti Ak­zo­No­bel do­ve­de na­ske­no­vat a po­mo­cí apli­ka­ce se stej­ným ná­zvem ur­čit přes­nou barvu ja­ké­ho­ko­liv ob­jek­tu. ...
Čtvrtek, 08 Srpen 2019
30. Výstava nábytku a květinových vazeb v Lednici
(Matching tags: Lednice,Lesnická a dřevařská fakulta,Nábytek,Design,Výstavy,MENDELU)
... fakulty, oboru Design nábytku a Tvorba a výroba nábytku za poslední akademický rok. Vystavené práce jsou doplněny i o ukázky květinových vazeb, studentů Zahradnické fakulty.  ...
Pondělí, 15 Červenec 2019
31. Cadence nabídne Clarity 3D Solver
(Matching tags: System Analysis Group,Clarity 3D Solver,Cadence,Systems,Design)
Cadence Design Systems představila produkt nově vzniklé skupiny System Analysis Group, a to Cadence Clarity 3D Solver pro údajně desetkrát rychlejší simulace než technologie Legacy a s neomezenou ...
Pátek, 05 Duben 2019
32. FARO RevEng pro 3D navrhování
(Matching tags: 3D Modelování,Faro,Software,Design,ScanArm,FaroArm,RevEng)
Softwarová platforma FARO RevEng je určena pro systémy FARO Design ScanArm a FARO 8-Axis FaroArm a pro komplexní digitální navrhování a reverzní inženýrství. Umožňuje skenovat a zobrazit ...
Pátek, 22 Únor 2019
33. Monitor EIZO FlexScan EV2457
(Matching tags: DisplayPort,EV2457,FlexScan,IPS,Eizo,Hardware,Grafika,LCD,Monitory,Design)
EIZO nabízí nový monitor o úhlopříčce 24,1 palce s elegantním bezrámečkovým a zcela hladkým designem. Model FlexScan EV2457 nabízí možnost řetězovitého propojení rozhraní DisplayPort u více ...
Pondělí, 18 Únor 2019
34. CogniCAD 2.0 Topology Optimizer na CES 2019
(Matching tags: Konstrukce,CogniCAD 2.0,Topology Optimizer,CES 2019,Navrhování,Design,3D tisk)
Na CES 2019 představuje společnost ParaMatters po roce novou generaci svého cloudového softwaru CogniCAD 2.0 Topology Optimization. Po roce testování a ladění programu s předními firmami ...
Úterý, 08 Leden 2019
35. Nový monitor Philips 241B8QJEB pro profesionály
(Matching tags: Monitory,Design,Hardware,Grafika,241B8QJEB,MMD,Tabulky,Philips,Fotografie)
Společnost MMD představuje nový monitor Philips 241B8QJEB. Tento 24" LCD Full HD monitor nabízí profesionálům perfektní výkon a nástroje pro růst produktivity. Technologie jako SmartImage, IPS panel ...
Středa, 19 Prosinec 2018
36. IronCAD představuje 20. výroční edici svého produktu
(Matching tags: Velké sestavy,IronCAD,Design,CAD,2019,20. výroční edice,Souite,Collaboration)
Oficiální název této edice zní IronCAD Design Collaboration Suite 2019. Produkt je určen pro navrhování velkých sestav a pracovních postupů obvyklých mezi výrobci strojů. Toto nové vydání rozšiřuje ...
Úterý, 11 Prosinec 2018
37. Výsledky soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2018
(Matching tags: Design,Nábytek,Soutěž,Jindřich Halabala,Ceny,Studenti,Interiér)
„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice nebo jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu ...
Pátek, 09 Listopad 2018
38. CATIA V5 Studentská edice zdarma do 31. října 2018
(Matching tags: 3D CAD,Simulace,Design,CATIA,Analýza,Konstrukce,Výroba,Studenti)
Catia je světový inženýrský a přední konstrukční software pro dokonalý 3D CAD návrh produktu. Používá se k návrhu, simulaci, analýze a vý­ro­bě výrobků v různých odvětvích, včetně ...
Pátek, 26 Říjen 2018
39. Aktualizace BIM 360 Design Collaboration
(Matching tags: Aktualizace,Update,Autodesk,Design,BIM 360,Collaboration)
Nejnovější Design Collaboration Update nabízí novou funkci s názvem Hypermodeling, která dovoluje rychlý skok ze 2D po­hle­du na od­po­ví­da­jí­cí místo ve 3D modelu a ten si projít ...
Středa, 19 Září 2018
40. Stopařův průvodce PCB navrhováním
(Matching tags: Design,Stopařův průvodce,EMA Design Automation,PCB,Navrhování,Plošné spoje,ECAD)
Zajímavý nápad dostala společnost EMA Design Automation, nabízející řešení pro automatizaci elektronických návrhů. Na jejích stránkách lze nyní zdarma stáhnout e-book s názvem The Hitchhiker’s ...
Středa, 15 Srpen 2018
41. EMA aktualizuje Ultra Librarian pro Power Integrations
(Matching tags: MCAD,Design,Automation,EDA,Aktualizace,ECAD,EMA,Ultra Librarian,Power Integrations)
Společnost EMA Design Automation, nabízející inovační řešení pro oblast EDA (automatizace elektronického návrhu), uvolnila zdarma na ultralibrarian.com, power.com a digikey.com symboly, motivy ...
Pátek, 03 Srpen 2018
42. Enscape vychází ve verzi 2.3
(Matching tags: Design,Virtuální realita,Architektura,Enscape,Verze 2.3,Vykreslování,ArchiCAD)
Pro architekty a designéry je určen software Enscape, který nyní vychází ve verzi 2.3. Ta podporuje Archicad – lze nainstalovat Enscape pro Archicad a využít všechny známé funkce pro vykreslování ...
Úterý, 10 Červenec 2018
43. Monitor ASUS ProArt PA34V
(Matching tags: Grafika,Design,Hardware,Computex 2018,34palců,Asus,monitor)
ASUS ProArt PA34V je 34“ profesionální monitor s rozlišením UWQHD, což ocení zejména fotografové a grafičtí designéři. Jeho zakřivený IPS displej pokrývá 100 % barevného gamutu sRGB. Monitor ...
Pondělí, 11 Červen 2018
44. CAD Studio a A|W Graph se spojují
(Matching tags: CAD Studio,Maya,Akvizice,CAD/CAM,Design,3ds Max,A|W Graph,Média a zábava,AWG)
CAD Studio a A|W Graph (AWG), se dohodly na společné budoucnosti. CAD Studio přebírá veškeré aktivity A|W Graphu a posiluje tak pozici na trhu softwarových řešení Autodesku pro ...
Pátek, 08 Červen 2018
45. CNC Software aktualizuje Mastercam 2018 Design
(Matching tags: 2018,NURBS,Mastercam,Aktualizace,Design,Strojírenství,Obrábění)
Mastercam Design zjednodušuje geometrii modelování a editace, podporuje pokročilou tvorbu geometrie včetně modelování těles, hybridního obrábění, NURBS křivek a povrchů, 2D a 3D asociativní ...
Středa, 25 Duben 2018
46. Novinky, které byste si neměli nechat ujít
(Matching tags: Design,cre8,BuzzFelt,BuzziPleat,Framery,CSM)
... budou cítit jako doma. Pomoci k tomu mohou i produkty, které pro vás ze svého portfolia vybrala společnost cre8, jež se zabývá interiérovým designem pracovního prostředí.  ...
Pondělí, 23 Říjen 2017
47. Exocad představil PartialCAD pro Partial Framework Design
(Matching tags: framework,Exocad,Partial,PartialCAD,Zubní náhrady,Design)
Společnost Exocad nedávno oznámila dostupnost modulu Partial Framework Design pro návrh částečných zubních náhrad. PartialCAD poskytuje flexibilitu a svobodu navrhování díky své technologii na zá­kla­dě ...
Pátek, 13 Duben 2018
48. Alibre Design 2018 pro 3D produktové návrhy
(Matching tags: Design,Alibre,Navrhování,2018,Nástroje)
V nabídce společnosti Alibre se skoro po roce od opětovného převzetí do soukromého vlastnictví objeví další hlavní vydání Alibre Design. Jde o sadu pro profesionální produktové ...
Pátek, 13 Duben 2018
49. Soutěž Autodesk Academia Design 2018 a FabFest
(Matching tags: Soutěž,Design,Autodesk,3D tisk,Academia,FabFest,2018,Studenti,VUT Brno)
... využití digitálních výrobních technologií pro domácí použití, strojírenství i design.  ...
Úterý, 03 Duben 2018
50. EMA nabízí zdarma 14 milionů komponent
(Matching tags: Design,Automation,Plošné spoje,EMA,Navrhování,14 milionů komponent,PCB.Desky)
Společnost EMA Design Automation, která nabízí EDA řešení pro au­to­ma­ti­za­ci elektronických návrhů, uvolnila zdarma svou knihovnu 14 mi­li­ónů elektronických komponent a kolekcí ověřených symbolů, ...
Pondělí, 19 Březen 2018