Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo epson

Celkem nalezeno výsledků : 44.

1. Epson na veletrhu Automatica 2022 – noví roboti a software
(Matching tags: GX8,GX4,Roboti,Automatica 2022,SCARA,Veletrhy,Epson)
Spo­leč­nost Epson je před­ním svě­to­vým vý­rob­cem ro­bo­tů SCARA a na ve­letr­hu Au­to­ma­ti­ca 2022 v Mni­cho­vě před­sta­ví svojí novou řadu s ná­zvem GX-SCARA. Nová řada ro­bo­tů Epson ...
Středa, 15 Červen 2022
2. Průmyslová 3D tiskárna Epson pro běžné materiály
(Matching tags: Běžné materiály,Malosériová výroba,Epson,3D tiskárna)
Spo­leč­nost Seiko Epson Cor­po­rati­on (Epson) vy­vi­nu­la prů­mys­lo­vou 3D tis­kár­nu, která do­ká­že po­u­ží­vat běžně do­stup­né ma­te­ri­á­ly tře­tích stran k vý­ro­bě sil­ných a přes­ných ...
Pátek, 11 Březen 2022
3. Epson uvádí na trh firemní A3 tiskárny EcoTank
(Matching tags: Formát A3,M15180,L15180,EcoTank,Epson,Tiskárny,Hardware)
Epson roz­ší­řil řadu fi­rem­ních tis­ká­ren Eco­Tank a uvedl na trh první mul­ti­funkč­ní tis­kár­ny Eco­Tank for­má­tu A3, které na­bí­ze­jí ba­rev­ný i čer­no­bí­lý tisk for­má­tu A3 – tis­kár­nu ...
Čtvrtek, 29 Červenec 2021
4. Epson představil tiskárnu SureColor SC-V7000
(Matching tags: Tis­kár­ny,Sig­nage,Igepa,Showro­o­m,SC-V7000,Su­re­Co­lor,UV LED,Flatbed,Epson)
Na konci červ­na se v pro­sto­rách showro­o­mu spo­leč­nos­ti Igepa usku­teč­ni­lo ne­for­mál­ní se­tká­ní, v jehož rámci spo­leč­nost Epson po­pr­vé v České re­pub­li­ce před­sta­vi­la ...
Středa, 30 Červen 2021
5. Nové 44" fotografické a technické tiskárny Epson
(Matching tags: Technické,Fotografické,44palcové,Epson,Velkoformáty,Tiskárny,Hardware)
Glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ká firma Epson před­sta­vi­la novou řadu tis­ká­ren, která za­hr­nu­je dvě nové 44­pal­co­vé tis­kár­ny – SC-T7700D pro tech­nic­ké / AEC a POS trhy a SC-P8500D pro ...
Úterý, 22 Červen 2021
6. Epson rozšiřuje svou řadu 76" sublimačních tiskáren
(Matching tags: SC-F10000H,Epson,Velkoformáty,Tiskárny)
Po úspěš­ném uve­de­ní své první 76" prů­mys­lo­vé tis­kár­ny na tex­til v roce 2020 ozná­mil Epson 13. květ­na 2021 roz­ší­ře­ní této řady o tis­kár­nu SC-F10000H. Tis­kár­na na tex­til SC-F10000H ...
Pondělí, 17 Květen 2021
7. Epson s novou generací technologie chytrých brýlí Moverio
(Matching tags: BT-40S,BT-40,Chytré brýle,Moverio,Rozšířená realita,Epson,Virtuální realita,Hardware)
Firma Epson uvádí na trh svou nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci tech­no­lo­gie roz­ší­ře­né re­a­li­ty (AR) v po­do­bě chyt­rých brýlí Mo­ve­rio. Deset let po před­sta­ve­ní svých zcela prv­ních chyt­rých ...
Pondělí, 14 Prosinec 2020
8. Epson uvádí na trh tiskárny SureColor SC-T3100M a SC-T5100M
(Matching tags: SC-T5100M,SC-T3100M,SureColor,Epson,Velkoformáty,Tiskárny,Hardware)
Spo­leč­nost Epson uvádí na trh tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-T3100M a SC-T5100M 3v1 pro firmy, které po­tře­bu­jí mul­ti­funkč­ní vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny, ale je­jich pra­cov­ní pro­stor je ome­ze­ný. ...
Neděle, 22 Listopad 2020
9. Epson představil dvě nové velkoformátové tiskárny
(Matching tags: Velkoformáty,SC-V7000,SC-R5000,Resin,SureColor,Epson,Tiskárny)
SC-R5000 je prv­ní vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na Ep­son s Re­sin in­kous­ty na bá­zi vo­dy a or­ga­nic­ké pry­sky­ři­ce s šíř­kou tis­ku 64 pal­ců, kte­rá na­bí­zí přes­né a rych­le­schnou­cí vý­tis­ky ...
Čtvrtek, 12 Listopad 2020
10. Epson oznamuje cloudové řešení PORT
(Matching tags: Production Monitor,Cloud Solution,PORT,Monitoring,Epson,Velkoformáty)
Pro zá­kaz­ní­ky, kteří chtě­jí zvý­šit svou pro­duk­ti­vi­tu, zlep­šit plá­no­vá­ní i ná­kla­dy na svou tis­ko­vou pro­duk­ci, ozna­mu­je Epson za­ve­de­ní Cloud So­lu­ti­on PORT. Tato plat­for­ma ...
Středa, 30 Září 2020
11. Epson představil dvě nové velkoformátové tiskárny
(Matching tags: SC-V7000,SC-R5000,Su­re­Co­lor,Epson,Velkoformáty,Tiskárny,Hardware)
Su­re­Co­lor SC-R5000 je první vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na Epson s Resin in­kous­ty na bázi vody a or­ga­nic­ké prys­ky­ři­ce s šíř­kou tisku 64 palců, která na­bí­zí přes­né a rych­leschnou­cí ...
Pondělí, 21 Září 2020
12. Inkousty UltraChrome DG získaly biotextilní certifikaci GOTS
(Matching tags: GOTS,Ultrachrome DG,SC-F3000,Bio,Inkousty,Epson,Certifikace)
Spo­leč­nost Epson ozná­mila, že její in­kous­ty Ul­tra­chro­me DG a ka­pa­li­na pro pří­pra­vu ba­vl­ny (cot­ton pre-tre­at­ment liquid) zís­ka­ly bi­o­tex­til­ní cer­ti­fi­ka­ci Glo­bal Or­ga­nic ...
Pondělí, 14 Září 2020
13. Epson oznámil novou průmyslovou sublimační tiskárnu
(Matching tags: SC-F10000,Sublimační,Průmysl,SureColor,Epson,Velkoformáty,Tiskárny)
Spo­leč­nost Epson ozná­mi­la uve­de­ní své his­to­ric­ky první 76" vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny. Su­re­Co­lor SC-F10000 je so­fis­ti­ko­va­ná sub­li­mač­ní tis­kár­na vy­vi­nu­tá pro po­tře­by vý­ro­by ...
Pátek, 24 Červenec 2020
14. Epson EcoTank L3156 pro domácí kancelář
(Matching tags: iPrint,Inkoustové,Wi-Fi,Kanceláře,Kopírování,Epson,Skenování,Hardware,Tiskárny)
Tis­kár­nou Eco­Tank L3156 od Ep­so­nu v de­signo­vém bílém pro­ve­de­ní na­bí­zí bo­ha­tou na­bíd­ku funk­cí a vy­zna­ču­je se níz­ký­mi ná­kla­dy na tisk jedné stra­ny. Tato tis­kár­na 3 v 1 ...
Úterý, 07 Červenec 2020
15. Nejmenší a finančně dostupná velkoformátová tiskárna EPSON
(Matching tags: ShureColor,T2100,Hardware,Tiskárny,Velkoformáty,Epson)
Spo­leč­nost Epson před­sta­vi­la svoji fi­nanč­ně nej­do­stup­něj­ší a nej­men­­ší pře­nos­nou vel­ko­for­má­to­vou 24­pal­co­vou tis­kár­nu, která patří do port­fo­lia pro­fe­si­o­nál­ních tis­ká­ren ...
Pátek, 15 Květen 2020
16. Tiskárna Epson SC-F3000 pro přímý potisk textilu
(Matching tags: Tiskárny,Velkoformáty,ShureColor,SC-F3000,Potisk textilu,Epson)
Epson ozná­mil uve­de­ní tis­kár­ny pro přímý po­tisk tex­ti­lu (DTG), která na­bí­zí nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví. Tis­kár­na je ur­če­na pro střed­ní a velké firmy vy­rá­bě­jí­cí oděvy ...
Pátek, 13 Březen 2020
17. První 24‘‘ sub­li­mač­ní tis­kár­na Su­re­Co­lor SC-F500 od Ep­so­nu
(Matching tags: 24palcová,Sublimační,SC-F500,Epson,SureColor,Hardware,Tiskárny)
Spo­leč­nost Epson před­sta­vi­la svou novou 24­pal­co­vou sub­li­mač­ní tis­kár­nu SC-F500. Tato tis­kár­na byla na­vr­že­na tak, aby umož­ni­la re­klam­ním agen­tu­rám, fo­to­gra­fic­kým la­bo­ra­to­řím, ...
Pondělí, 12 Srpen 2019
18. Epson Europe vyhlásil vítěze soutěže „Vyhraj robota“
(Matching tags: Vítězové,Vyhraj robota,Soutěž,Europe,Epson)
Z celé Evropy bylo roboty Epson oceněno šest inovativních aka­de­mi­c­kých projektů, což svědčí o světlé budoucnosti evropských podniků a automatických technologií v oblasti kolaborativní ...
Pondělí, 13 Květen 2019
19. Rozhovor se Slávkem Grossem o tiskárnách Epson SureColor
(Matching tags: Epson,Rozhovory,Velkoformáty,Tiskárny,Hardware)
V souvislosti s uvedením dvou nových velkoformátových tiskáren Epson, o kterých jsme krátce informovali v CAD 4/2018, jsem požádal zástupce Epsonu Slávka Grosse, zodpovědného za portfolio ...
Pondělí, 10 Prosinec 2018
20. Historicky první Technologické dny Epson
(Matching tags: Projektory,Epson,Bratislava,Praha,Olomouc,Technologické dny,Firemní tisk,Domácí tisk)
... tisku a nechyběly ani produkty z oblasti projekční techniky. Zástupci společnosti Epson zde nastínili témata, jako jsou technologické novinky měnící běžné standardy, vize firemního tisku i obchodní ...
Pondělí, 08 Říjen 2018
21. Epson nabízí nové velkoformátové tiskárny řady T
(Matching tags: SC-T5100,SureColor SC-T Series,SureColor T,Epson,Hardware,GIS,CAD,Velkoformáty)
Společnost Epson oznámila už 10. července uvedení dvou nových vy­so­ko­rych­lost­ních velkoformátových tiskáren s jednoduchou obsluhou – 24" stolní tiskárnu SureColor T3100 a 36" samostatně stojící ...
Pátek, 17 Srpen 2018
22. Epson představuje výkonnější tiskárnu SureColor SC-F2100
(Matching tags: SureColor,Epson,Hardware,Tiskárny,SC-F2100,Garment Creator,DTG)
Společnost Epson uvádí na trh novou DTG tiskárnu, která umožňuje tisk vysoce kvalitních barevných výtisků na širokou škálu bavlněných podkladů, jako jsou trička, mikiny, trička s límečkem ...
Pátek, 19 Leden 2018
23. Epson získal za brýle Moverio BT-300 ocenění Red Dot Award
(Matching tags: Design,Hardware,Chytré brýle,BT-30,0Ocenění,Red Dot Award,Moverio,Epson)
... Moverio BT-300 jsou vybaveny Si-OLED displeji vyvinutým přímo společností Epson. Jsou kompaktní a lehké, přesto nabízejí úžasný jas, kontrast, rozlišení i kvalitu obrazu.  ...
Pondělí, 10 Duben 2017
24. Epson SureColor SC-P5000 s přesnou reprodukcí barev
(Matching tags: SC-P5000,Nátisky,17“,Velkoformát,Hardware,Grafika,Tiskárna,Epson,Fotografie,SureColor)
Společnost Epson oznámila zahájení prodeje 17“ tiskárny SureColor SC-P5000. Nová tiskárna je určena pro tvorbu digitálních nátisků a tisk uměleckých děl a fotografií. K dispozici je se sadou ...
Úterý, 03 Leden 2017
25. Chytré brýle Epson Moverio BT-300 pro pilotování dronů
(Matching tags: Brýle,Moverio,BT-300,DJI,Osmo,Si-OLED,DJI GO,Dron,Hardware,Epson)
Společnost Epson oznámila 22. prosince, že její chytré brýle BT-300, které získaly prestižní ocenění a zároveň jsou v současnosti nejlehčími průhlednými chytrými brýlemi s rozšířenou ...
Čtvrtek, 22 Prosinec 2016
26. Tiskárna SureColor SC-S80610 s Pantone certifikací
(Matching tags: 10barevná,SC-S80610,PANTONE,Matching System,Hardware,Tiskárna,SureColor,Epson)
Epson oznámil, že 10barevná tiskárna SureColor SC-S80610 dokáže reprodukovat 98,2 % vzorníku Pantone Solid Coated Colours podle systému Pantone Matching System na základě hodnocení a certifikace ...
Pondělí, 21 Listopad 2016
27. Epson SureColor SC-P20000 vyhrává cenu EDP
(Matching tags: Tisk,Epson,SureColor,Ocenění,Grafika,Hardware,Drupa,Düsseldorf,SC-P20000,EDP)
Na veletrhu drupa v Düsseldorfu získala nová tiskárna Epson SureColor SC-P20000 ocenění Evropské asociace digitálního tisku (EDP) jako „Nejlepší fotografická tiskárna“. Ceny EDP jsou každoročně ...
Úterý, 14 Červen 2016
28. Světově nejlehčí binokulární OLED brýle Moverio BT-300
(Matching tags: Brýle,Moverio,Congress,BT-300,Rozšířená,Realita,Mobile,Epson,World,Hardware)
Společnost Epson představila 22. února 2016 na výstavě Mobile World Congress v Barceloně třetí generaci chytrých brýlí Moverio pro rozšířenou realitu. Brýle Moverio BT-300, které budou dostupné ...
Pondělí, 22 Únor 2016
29. Nejnovější řada velkoformátových tiskáren Epson
(Matching tags: Reklama,Epson,Velkoformáty,Hardware,Tiskárny,Grafika,SC-S,Signage,Plakáty)
Společnost Epson pokračuje v představení kolekce technologií poodhalených na veletrhu Viscom a uvádí svoji nejnovější řadu velkoformátových profesionálních tiskáren. Nová řada SC-S aplikuje poznatky získané rozsáhlým ...
Úterý, 05 Leden 2016
30. Bude se designérům hodit nový projektor Epson EB-1430Wi?
(Matching tags: EB-19xx,EB-14x0,Navrhování,Byznys,Hardware,Projektory,Epson)
Společnost Epson uvádí na trh dvě nové produktové řady, v rámci kterých představuje šest nových 3LCD projektorů s řadou jedinečných a inovativních funkcí, které jsou u business projektorů ...
Pátek, 11 Červenec 2014
31. Tiskárny Epson A3+ s inkoustovými nádržkami
(Matching tags: L1300,L1800,ITS,A3+,Epson,Hardware,Tiskárny)
Řadu tiskáren Epson s inkoustovým tankovým systémem (ITS) rozšiřují dva nové modely L1300 a L1800 umožňující tisk formátu A3+. Tiskárna L1300 je čtyřbarevná tiskárna, která je navržená tak, aby kancelářím ...
Úterý, 17 Červen 2014
32. Epson uvádí na trh nové velkoformátové tiskárny
(Matching tags: Velkoformáty,Grafika,Hardware,GIS,CAD,Tiskárny,SureColor,SC-T,Epson)
Společnost Epson oznamuje uvedení nové řady rychlých, čtyřbarevných velkoformátových tiskáren SureColor SC-T navržených pro grafické aplikace, CAD a GIS, které se využívají především v designérských ...
Čtvrtek, 29 Květen 2014
33. Brýle Epson Moverio BT-200 na Droidcon Berlin
(Matching tags: Epson,Rozšířená realita,Android,Moverio,BT-200,Druidcon)
Na konferenci Droidcon Berlin, která se konala ve dnech 8. – 10. května 2014 v Berlíně, představila společnost Epson evropským vývojářům chytré brýle Moverio BT-200 s operačním systémem Android. ...
Středa, 21 Květen 2014
34. Epson na veletrhu Reklama - Polygraf 2014
(Matching tags: Tiskárny,Velkoformáty,Epson,Reklama,Polygraf,SureColor)
... Epson. Stejně jako v loňském roce představí Epson návštěvníkům produktové novinky ve své vlastní expozici, která bude umístěna v hale číslo 4A na stánku č. 456. Kromě velkoformátového a fotografického ...
Středa, 07 Květen 2014
35. Epson na FESPA 2014 předvede tiskárny SureColor
(Matching tags: Veletrh,Tiskárny,Velkoformáty,Epson,Výstava,SureColor,FESPA)
Epson na veletrhu FESPA 2014, který se bude konat ve dnech 20. - 23. května v bavorském Mnichově, představí ve své expozici nejnovější velkoformátové tiskárny s inkousty na bázi vody, ale také všestrannost ...
Středa, 30 Duben 2014
36. Rozšířená realita s chytrými brýlemi Epson Moverio BT-200
(Matching tags: Hardware,Epson,Rozšířená realita,Brýle,Moverio,BT-200)
Společnost Epson představuje brýle s rozšířenou realitou - Moverio BT-200, které přináší nový způsob nahlížení na svět ať už doma nebo na cestách. Tyto binokulární průhledné chytré brýle druhé generace ...
Úterý, 07 Leden 2014
37. Nová sublimační tiskárna Epson pro potisk textilu z role na roli
(Matching tags: Velkoformát,Sublimace,Textil,SC-F7100,Epson,Tiskárna,SureColor)
Společnost Epson uvádí na trh produkt SureColor SC-F7100, vysoce produktivní, spolehlivou a flexibilní 64palcovou sublimační tiskárnu. Po úspěchu SC-F7000 zareagovala společnost Epson na názory zákazníků, ...
Pátek, 22 Listopad 2013
38. Epson poprvé ve vlastní expozici na Reklama - Polygraf 2013
(Matching tags: Veletrh,Epson,SC-T,Reklama-polygraf,SC-F,StylusPro,SureLab)
Produkty Epson byly vždy součástí prestižního veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů v Praze. V rámci letošního jubilejního 20. ročníku se však Epson představí návštěvníkům ve svém vlastním stánku. ...
Úterý, 07 Květen 2013
39. Rychlý a ekonomický provoz čtyřbarevných tiskáren Epson
(Matching tags: Velkoformáty,Hardware,Tiskárny,Epson,SureColor,SC-T)
Společnost Epson rozšířila portfolio širokoformátových tiskáren SureColor o trojici cenově výhodných, vysokorychlostních, čtyřbarevných tiskáren pro aplikace CAD, GIS a POS. Modely Epson SureColor SC-T7000, ...
Středa, 22 Srpen 2012
40. Superrychlá 64palcová inkoustová tiskárna Epson
(Matching tags: Grafika,Tiskárny,Hardware,Velkoformáty,SureColor,Signmaking,Epson)
Epson rozšiřuje svou novou řadu velkoformátových tiskáren SureColor pro signmaking a aplikace POS o vysokorychlostní SureColor SC-S50610. S šířkou tisku 64 palců (162,6 cm), 4 nebo 5 barvami (CMYK /CMYK ...
Čtvrtek, 16 Srpen 2012
41. 64palcový Epson SC-S30610 pro ekonomický tisk poutačů
(Matching tags: Tiskárny,Hardware,Velkoformáty,Epson,Inkousty)
Velmi příznivý poměr ceny a výkonu nabídne nová velkoformátová tiskárna Epson SureColor SC-S30610. Tento 64palcový (162,6 cm) čtyřbarevný (CMYK) stroj s funkcí podávání papíru v rolích byl vyvinut s cílem ...
Úterý, 21 Únor 2012
42. První multifunkční tiskárny formátu A3+ od Epsonu
(Matching tags: Tiskárny,Epson,Multifunkce,A3+)
Poprvé ve své historii vstupuje společnost Epson se svými inkoustovými tiskárnami na trh s multifunkčními zařízeními formátu A3+. Nové modely Workforce WF-7525 (9174 Kč) a WF-7515 (6815 Kč), které doplňuje ...
Čtvrtek, 15 Prosinec 2011
43. Premiéra řešení bezokrajového tisku pro 64" tiskárny Epson
(Matching tags: Tiskárny,Velkoformáty,Hardware,Epson)
Uživatelům tiskáren Epson Stylus Pro GS6000 s podáváním papíru v rolích dává nyní výrobce k dispozici adaptační sadu pro bezokrajový tisk. Jde o první řešení v kategorii ekosolventních širokoformátových ...
Úterý, 01 Listopad 2011
... produktů, které jsou schopny vyhovět i náročnějším uživatelům a přitom nemusejí příliš zatížit firemní rozpočet, je praktický přenosný Epson EB-W10.  ...
Čtvrtek, 04 Srpen 2011