Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo fem

Celkem nalezeno výsledků : 34.

1. Projekt elektro formule AF­‑23
(Matching tags: AF-23,Žďár nad Sá­za­vou,VOŠ a SPŠ,Formule,Projekty,Elektro,FEM,PLM)
Ve výuce na­jde­me řadu za­jí­ma­vých témat, ale ně­kte­rá jsou svým roz­sa­hem nad rámec běž­ných roč­ní­ko­vých a ma­tu­rit­ních pro­jek­tů. V našem člán­ku se po­dí­vej­me blíže na ak­ti­vi­tu, ...
Neděle, 08 Říjen 2023
2. Digitalizace průmyslu ve výuce (3. díl)
(Matching tags: PLM,FEM,CAE,Virtuální realita,3D vizualizace,VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sá­za­vou)
V mi­nu­lém dílu na­še­ho se­ri­á­lu o pro­ble­ma­ti­ce práce s di­gi­tál­ní­mi PLM daty v prů­mys­lo­vé praxi jsme si uká­za­li cestu od vy­tvo­ře­ní pr­vot­ních kon­cep­cí a kon­strukč­ních ...
Úterý, 19 Červenec 2022
3. Digitalizace průmyslu ve výuce (2. díl)
(Matching tags: PLM,FEM,CAE,3D vizualizace,VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sá­za­vou,Virtuální realita)
V prv­ním dílu na­še­ho člán­ku jsme se po­dí­va­li blíže na hlav­ní po­stu­py ře­še­ní kon­struk­ce s vy­u­ži­tím CAD/CAE a FEM apli­ka­cí z řady PLM. Na ně­ko­li­ka ukáz­kách jsme ...
Pondělí, 11 Červenec 2022
4. Digitalizace průmyslu ve výuce (1. díl)
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sá­za­vou,PLM,CAE,FEM,3D vizualizace)
Pojmy di­gi­ta­li­za­ce v prů­mys­lu, di­gi­ta­li­za­ce vý­ro­by, di­gi­tal fac­to­ry jsou v po­sled­ní době vy­u­ží­vá­ny v celé řadě tech­nic­kých ob­las­tí. Pro naše čte­ná­ře jsme při­pra­vi­li ...
Pondělí, 27 Červen 2022
5. Bentley Systems oznámila akvizici společnosti ADINA
(Matching tags: ADINA,iTwin,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Simulace,FEM)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. dubna, že kou­pi­la spo­leč­nost ADINA R & D se síd­lem ve Wa­ter­tow­nu ve státě Massa­chusetts, před­ní­ho vý­vo­já­ře soft­wa­ro­vých apli­ka­cí pro ...
Sobota, 09 Duben 2022
6. Konstrukce, výroba a analýzy malého čtyřrotorového dronu
(Matching tags: Žďár nad Sá­za­vou,VOŠ a SPŠ,Drony,Výuka,3D tisk,FEM)
Sou­čás­tí le­toš­ní, ne pří­liš tra­dič­ní výuky, bylo také hle­dá­ní za­jí­ma­vých témat pro pro­jek­to­vou on-line výuku. Je­jich cílem bylo nejen vy­svět­lit od­bor­nou pro­ble­ma­ti­ku, ale také ná­zor­ně ...
Středa, 30 Červen 2021
7. Pracujeme v on-line výuce na PLM projektech
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Microsoft Teams,Žďár nad Sázavou,EDU,Inventor,Autodesk,CAE,FEM,CAD,PLM)
Ak­tu­ál­ní si­tu­a­ce ne­dá­vá ani ve škole pří­liš mož­nos­tí se se­tká­vat s na­ši­mi stu­den­ty. Jak ucho­pit řadu tech­nic­kých pro­blé­mů, jak je před­sta­vit našim mla­dým tech­ni­kům? Po­dí­vej­me ...
Čtvrtek, 21 Leden 2021
8. Soft­ware GOM s funk­ce­mi pro kon­t­ro­lu a ana­lý­zu po­hy­bu
(Matching tags: MKP,FEM,Soft­ware,Kon­t­ro­la,Ana­lý­zy po­hy­bu,GOM,Měření,Automatizace)
GOM soft­ware umož­ňu­je zís­ká­vat pro­fe­si­o­nál­ní vý­sled­ky mě­ře­ní při op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. No­vá ver­ze – GOM Soft­ware 2019 – vznik­la ve spo­lu­prá­ci se zá­kaz­ní­ky a na­bí­zí ...
Pátek, 23 Srpen 2019
9. ZWORLD – Celosvětové setkání společnosti ZWSOFT v Číně
(Matching tags: ZWSim,CAD/CAM,FEM,AEC,CAE,CADservis,ZWSOFT,ZW3D,ZWCAD)
Ve dnech 28. – 29. 3. 2019 proběhlo v Guangzhou (Čína) setkání part­ne­rů a významných zákazníků ZWCAD a ZW3D. Setkání se zúčastnilo více než 300 účastníků. Mezi nimi byli partneři ...
Úterý, 23 Duben 2019
10. Free Field Technologies vydává Actran 19
(Matching tags: MKP,FEM,Akustika,Sea,MSC Software,Free Field Technologies,Actran 19)
Společnost Free Field Technologies (FFT), součást firmy MSC Soft­wa­re, vydává Actran 19. Tato nová verze se věnuje především akustice v návrhu. Zcela nový modul Actran SEA je založen na principech ana­lý­zy ...
Středa, 28 Listopad 2018
11. FEATool Multiphysics ve verzi 1.8
(Matching tags: Verze 1.8,PDE,FEATool,OpenFOAM,CFD,Multiphysics,MATLAB,FEM,Simulace)
Produkty FEATool Multiphysics PDE a FEM Simulation Toolbox fir­my Precise Simulation jsou určeny pro Matlab a GNU Octave a vy­chá­ze­jí ve verzi 1.8. Mezi novými funkcemi a vylepšeními ...
Pondělí, 21 Květen 2018
12. Proto Labs nabídne prototypy 3D tištěných nosičů kol
(Matching tags: Proto Labs,Prototypy,CAD,FEM,MKP,3D tisk,Nosiče.Kola,Auxtail)
Firma Auxtail je výrobcem zařízení pro jednoduché připevnění bicyklů na auta. Nově začala spolupracovat s Proto Labs, aby společně nabídli 3D tiskem vyrobený nosič kol pro auta. Na rozdíl ...
Pondělí, 28 Srpen 2017
13. Zvyšování funkčnosti simulačních nástrojů v logistice pomocí doplňkového programování
(Matching tags: ExtendSim,Tecnomatix Plant Simulation,Simul,Logistika,CAM,CAD,FEM)
Řešení různých typů inženýrských úloh klade v současnosti zvýšené požadavky na efektivní využívání dostupných softwarových nástrojů s cílem přinášet co nejrychlejší a nejpřesnější řešení. Náročnost a rozmanitost ...
Pátek, 25 Listopad 2016
14. Simulace s MSC Adams 2017
(Matching tags: FEA,FEM,Simulace,Adams,FMI,2017,MSC Software,FE Part)
... Gears – uživatelé mohou definovat geometrii a vlastnosti materiálů dílů soukolí a zubů, z nichž se vytváří model pro rozbor formou konečných prvků (FEM) a řeší se na pozadí pro definici ...
Úterý, 29 Listopad 2016
15. Multi-fyzikální simulace bočního zrcátka automobilu v ANSYS AIM
(Matching tags: AIM,SVS FEM,Fyzika,Ohřev,FEM,Simulace,ANSYS,Analýzy)
Sdružené multi-fyzikální úlohy jsou v současnosti běžně řešenou problematikou v automobilovém průmyslu. Do této oblasti spadá i návrh bočního zrcátka automobilu. V rámci jednotného ...
Pondělí, 14 Listopad 2016
16. Konstrukce a výpočty multirotorových létajících strojů
(Matching tags: Optimalizace,Konstrukce,Výpočty,CAD,FEM)
Dlouhé chvíle především v letních měsících trávíme s leteckými nadšenci a piloty na několika letištích v prostředí Českomoravské vrchoviny. Je jistě příjemné právě v takové komunitě techniků hledat nové ...
Pondělí, 09 Listopad 2015
17. FEATool Multiphysics ve verzi 1.4
(Matching tags: Precise,FEATool,Octave,1.4,FEM,Analýza,MATLAB,Nástroje,Simulation)
Precise Simulation nabízí FEATool, sadu nástrojů pro analýzu pomocí konečných prvků v Matlabu a Octave, ve verzi 1.4. Novinkami jsou možnosti importu, exportu a konverze mezi formáty ...
Středa, 24 Únor 2016
18. Pevnostní analýzy v SOLIDWORKS Simulation
(Matching tags: Simulace,MKP,FEM,SolidWorks,pevnostní analýza)
Pevnostní analýzy v SOLIDWORKS jsou založeny na numerické metodě konečných prvků (MKP, FEM). Řešení napětí ve strojních součástech je jednou z mála specifikací, kde se tato metoda používá. Uplatnění našla ...
Pátek, 10 Červenec 2015
Systémy pro ohřev užitkové vody pomocí solární energie zaznamenávají v posledních letech rostoucí oblibu. V průběhu této doby si postupně nacházejí cestu mezi stále větší počet uživatelů. Už dávno neplatí, ...
Středa, 08 Červenec 2015
20. Altair vydává SimLab ve verzi 14.0
(Matching tags: HyperWorks,SimLab,Modelování,Altair,MKP,FEM,Simulace,14.0)
Společnost Altair vydává SimLab 14.0, určený pro zjednodušené modelování pomocí konečných prvků a řešení nejčastějších komplexních problémů. Umožňuje rychlé nastavení simulací a automatizuje ...
Neděle, 01 Listopad 2015
21. CD-adapco vydává STAR-CCM+ ve verzi 10.06
(Matching tags: CD-adapco,STAR-CCM+,10.06,Rheology,FSC,IdeaStorm,Simulace,FEM)
Společnost CD-adapco vydává ve verzi 10.06 svůj simulační software STAR-CCM+, kde najdeme nový inženýrský obor výpočetní reologii, nebo inovace v MDX. Výpočetní reologie navazuje na všeoborový ...
Pátek, 30 Říjen 2015
22. Digimat ve verzi 5.1.1
(Matching tags: e-Xstream,Digimat,5.1.1,RVE,Tepex,Lanxess,FEM,Software,MSC,FEA)
Pro modelování plastů a kompozitních materiálů vyvinuly společnosti MSC Software Corp. a e-Xstream řešení Digimat, jež nyní vychází ve verzi 5.1.1. Nabízí analýzy metodou konečných prvků, technologii ...
Úterý, 23 Září 2014
23. IDIADA pořádá seminář o FEM analýze
(Matching tags: Analýza,SIMULIA,fe-safe,Idiada,Seminář,Vzdělávání,FEM)
Akciová společnost IDIADA CZ zve na třetí část semináře „FEM analýzy v praxi 3“. Akce se koná 18. září 2014 (čtvrtek) od 12:00 hod v Impact Hubu Praha, Drtinova 10, Praha 5. Mezi tématy najdete ...
Pátek, 12 Září 2014
24. Využití FEM pro analýzu procesu frézování
(Matching tags: Frézování,CAM,Simulace,MKP,FEM,Analýzy)
Frézování patří mezi základní technologické operace ve strojírenství. Pomocí této metody se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se nástrojem s více řeznými hranami – frézou. Při frézování ...
Sobota, 16 Listopad 2013
25. CAE systémy a karosérie plechového autíčka
(Matching tags: Technologie,CAD,FEM,CAE)
V článku „CAD systémy a plechové autíčko" byl v minulém čísle představen projekt autíčka z plechu, které je vyráběno v jednom z exponátů akce Steelpark – kreativní fabrika [1]. ...
Úterý, 10 Prosinec 2013
26. Scia Engineer vydán ve verzi 14
(Matching tags: Scia,Engineer,Analýzy,MKP,FEM,BIM,Nemetschek,Výpočty,Verze 14)
Společnost Nemetschek Scia, která vyvíjí software pro stavební inženýrství a výrobu, vydal Scia Engineer ve verzi 14. Nová verze se zaměřuje na tři klíčové oblasti: otevřený design, BIM součinnost ...
Středa, 28 Květen 2014
27. CAE Fidesys dostupný v Autodesk Exchange Apps
(Matching tags: Fidesys,Amalýza,SEM,CAE,Autodesk,Inventor,FEM,Apps)
... FEM-solveru, kalkulaci modelu a výsledné vizuální zobrazení. Nová verze CAE Fidesys 1.4 umožňuje lineární i nelineární statickou a dynamickou analýzu odolnosti 2D a 3D pevných těles, ...
Středa, 19 Únor 2014
28. Seminář Abaqus pro výpočty nelineárních materiálů
(Matching tags: Abaqus,Anylýza,Plasty,Seminář,FEM,Vzdělávání,Idiada,Guma)
... Ve čtvrtek 27. února 2014 se bude hovořit o nelineárních materiálech – zejména o využití FEM analýz při výpočtech s gumou a plasty. Seminář se zaměří na popis chování těchto ...
Čtvrtek, 06 Únor 2014
Pod pojmem „self contact" rozumíme v oblasti tvorby výpočetních modelů pro nejrůznější analýzy pomocí metody konečných prvků (MKP) takový typ úlohy, kdy je nezbytné definovat kontakt, který vzniká v důsledku ...
Neděle, 11 Listopad 2012
30. Analýza ocelových lan pomocí metody konečných prvků
(Matching tags: FEM,MKP,lana,Abaqus,Analýzy)
Ocelová lana nacházejí své uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích zejména z toho důvodu, že mají všestranné využití. Podle účelu použití se při výrobě ocelových lan využívají různé technologické postupy. ...
Pondělí, 08 Duben 2013
Analýza pomocí metody konečných prvků (MKP) se využívá při řešení široké škály problémů v různých vědních oborech. Nezbytným předpokladem pro získání relevantních výsledků s dobrou vypovídací hodnotou ...
Středa, 21 Listopad 2012
32. Nejnovější verze Femapu – lepší simulace ve vývoji produktů
(Matching tags: Femap,FEA,MKP,Siemens,Software,PLM,FEM)
Siemens PLM Software představil 13. října 2011 nejnovější verzi softwaru Femap, světového pre- a post-procesoru pro modelování metodou konečných prvků (FEA) v operačním systému Windows. Rozšířená verze ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2011
33. Dvojciferný růst Simulie ve 2. čtvrtletí
(Matching tags: FEM,Dassault,Simulace)
Společnost Dassault Systèmes oznámila dvojciferný růst příjmů za 2. čtvrtletí 2009 ve své dceřiné společnosti Simulia zabývající se vývojem softwaru pro virtuální testování, zatímco mateřské společnosti ...
Pátek, 31 Červenec 2009
34. Solid Edge po dvacáté
(Matching tags: FEM)
Jubilejní dvacátá verze oblíbeného systému Solid Edge z nabídky společnosti UGS, která se před nedávnem začlenila do struktury Siemens jako její samostatná divize UGS PLM Software, přináší další významné ...
Čtvrtek, 20 Září 2007