Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo gis

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Digitalizace hřbitovů – I zesnulí potřebují pořádek
(Matching tags: Hřbitovy,TopGis,pasporty,Digitalizace,GIS)
Dle zá­ko­na o po­hřeb­nic­tví je každá obec po­vin­na za­jis­tit řád­nou sprá­vu svého pi­et­ní­ho místa. Pří­stu­py rad­nic k dané pro­ble­ma­ti­ce se však na­příč Čes­kem liší. Ně­kte­ré sa­mo­sprá­vy ...
Pondělí, 03 Červen 2024
2. Přihlaste se na Konferenci GIS Esri v ČR 2024
(Matching tags: Kongresové centrum Praha,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Ar­c­da­ta Praha spus­ti­la 2. květ­na při­hla­šo­vá­ní na Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR, která se bude konat 6. a 7. lis­to­pa­du 2024 v Kon­gre­so­vém cen­t­ru Praha. Nyní se tedy mů­že­te začít při­hla­šo­vat ...
Čtvrtek, 02 Květen 2024
3. Pozvánka na Uživatelskou konferenci Leica Geosystem
(Matching tags: GIS,Gefos,Hotel Tři Věžičky,Leica Geosystems,Uživatelská konference)
Tým pro­de­je ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů a 3D ske­ne­rů, GEFOS, za­stou­pe­ní Leica Geo­sys­tems pro ČR, zve na Uži­va­tel­skou kon­fe­ren­ci Leica Geo­sys­tems do kon­gre­so­vé­ho ho­te­lu Tři ...
Úterý, 23 Duben 2024
4. Pozvánka na Konferenci GIS Esri v ČR 2024
(Matching tags: Arcdata Praha,Pozvánka,ESRI,Konference,GIS)
Or­ga­ni­zač­ní tým Arc­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, který se bude konat 6. a 7. lis­to­pa­du 2024, opět v Kon­gre­so­vém cen­t­ru Praha. Osob­ní účas­tí ...
Pondělí, 08 Duben 2024
5. SXblue GLOBE – řešení pro GIS a terénní průzkumy
(Matching tags: Ur­čo­vá­ní po­lo­hy,Ino­va­ce,SXblue GLOBE,Geneq Inc,GNSS,GIS,Hardware)
Geneq Inc před­sta­vu­je SXblue GLOBE, vr­chol ino­va­ce v ob­las­ti tech­no­lo­gie ur­čo­vá­ní po­lo­hy po­mo­cí GNSS a GIS. SXblue GLOBE je na­vr­žen tak, aby vy­ni­kal i v těch nej­ná­roč­něj­ších ...
Úterý, 02 Duben 2024
6. Mapy jsou pro každého 2024 – 10. ročník konference
(Matching tags: 10. ročník,TopGis,Pozvánka,Konference,Mapy,GIS)
Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá při­pra­vu­jí již 10. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho a k zvou zá­jem­ce k účas­ti. Udá­lost se bude konat 24. a 25. ...
Středa, 27 Březen 2024
7. Ness pro podporu a rozvoj informačních systémů ČÚZK
(Matching tags: ČÚZK,RÚIAN,Státní správa,Rozvoj,Ness,Informační systémy,Podpora,GIS)
Český úřad ze­měmě­řic­ký a ka­ta­strál­ní (ČÚZK) si pro roz­voj a pod­po­ru tří in­for­mač­ních sys­té­mů do roku 2027 vy­bral Ness Czech. Jedná se o in­for­mač­ní sys­tém RÚIAN (Re­gis­tr ...
Pondělí, 26 Únor 2024
8. Pozvánka na Leica Tour 2024
(Matching tags: GIS,Gefos,GNSS,3D skenery,Leica Tour,GeoCloud,SmartNet)
Gefos zve na le­toš­ní tra­dič­ní Leica Tour, kde se bude ho­vo­řit o dal­ším vý­vo­ji ge­o­de­tic­ké­ho sys­té­mu Leica Cap­ti­va­te, zejmé­na o aspek­tech vy­u­ži­tí iner­ci­ál­ní­ho sklo­no­mě­ru ...
Čtvrtek, 25 Leden 2024
9. GIS portál pro úsek VRT Velká Bíteš – Brno
(Matching tags: Velká Bíteš,Speáva železnic,VRT,Portal,Liniové stavby,Brno,GIS)
V rámci in­ten­ziv­něj­ší ko­mu­ni­ka­ce s ve­řej­nos­tí spus­ti­la Sprá­va že­lez­nic ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém (GIS) pro úsek Velká Bíteš – Brno, který pře­hled­ně uka­zu­je před­po­klá­da­nou ...
Středa, 17 Leden 2024
10. GeoPas.cz – nejen katastrální mapy
(Matching tags: GIS,GeoPas.cz,Sbírka map ČR,Mapové vrstvy)
Webo­vá apli­ka­ce Geo­Pas.cz je v pro­vo­zu ne­ce­lý rok a za tu dobu se na jed­nom místě po­ved­lo zkom­ple­to­vat sbír­ku map České re­pub­li­ky s růz­ným způ­so­bem vy­u­ži­tí. Nad zá­klad­ní­mi ...
Čtvrtek, 30 Listopad 2023
11. Ohlédnutí za Konferencí GIS Esri v ČR
(Matching tags: Arcdata Praha,ESRI,Konference,GIS)
Ne­chci ná­sle­du­jí­cí zprá­vu z Kon­fe­ren­ce GIS Esri roz­hod­ně vy­dá­vat za svou. Jed­nak jsem v době ko­ná­ní kon­fe­ren­ce byl na ve­letr­hu Form­next a navíc bych po­dob­nou zprá­vu ...
Pondělí, 27 Listopad 2023
12. Nové uživatelské rozhraní Sygicu odhaluje budoucí trendy
(Matching tags: Rozhraní,Sygic,iOS,Android,Design,GPS,Navigace,GIS)
Sygic ur­ču­je tren­dy v ob­las­ti GPS na­vi­ga­cí a teď při­ná­ší nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Ne­jed­ná se nicmé­ně o pou­hou změnu barev a kon­tras­tů. Sygic při­ná­ší lepší uspo­řá­dá­ní ...
Čtvrtek, 09 Listopad 2023
13. Dostupný je Spatial Manager 9 pro GstarCAD 2024
(Matching tags: GstarCAD 2024,Spatial Manager,Gstarsoft,GIS)
Nová hlav­ní verze Spa­tial Ma­nage­ru, vý­kon­né­ho zá­suv­né­ho mo­du­lu pro sprá­vu pro­sto­ro­vých dat, ob­sa­hu­je mnoho no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní. Nej­no­věj­ší verze ob­sa­hu­je mnoho ...
Pondělí, 30 Říjen 2023
14. Program konference GIS Esri v ČR
(Matching tags: GIS,ESRI,Kon­fe­ren­ce,Ar­c­da­ta Praha,Pro­gram)
V úterý 17. října uve­řej­ni­la Ar­c­da­ta Praha pro­gram le­toš­ní Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se vrací 8.–9. lis­to­pa­du 2023 do Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra Praha. Pro účast­ní­ky se ...
Úterý, 17 Říjen 2023
15. Seznamte se s hlavními řečníky Konference GIS Esri
(Matching tags: Řečníci,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (8.–9. 11.), a proto Arc­da­ta Praha při­ná­ší první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Na webo­vých strán­kách kon­fe­ren­ce se ...
Čtvrtek, 14 Září 2023
16. Trimble Terra Office přináší integraci s Esri ArcGIS Pro
(Matching tags: GIS,ESRI,Trimble,Sběr dat,Integrace,ArcGIS Pro,TerraFlex,Terra Office)
Trim­ble ozná­mi­la vy­dá­ní doplňku Trim­ble Terra Of­fi­ce pro Esri Ar­c­GIS Pro. Tento do­pl­něk je novým pro­duk­tem v sadě desk­to­po­vých ře­še­ní Trim­ble Terra Of­fi­ce pro in­te­gra­ci soft­wa­ru ...
Pátek, 14 Červenec 2023
17. MapFactor Navigator nyní funguje i na Windows 11
(Matching tags: GIS,GPS,Windows 11,Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor,Ama­zon Ap­pS­to­re)
Velký prů­lom při­chá­zí! Jedna z nej­lé­pe hod­no­ce­ných bez­plat­ných of­fli­ne GPS na­vi­gač­ních apli­ka­cí pro An­dro­id, Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor, nyní spus­tí­te i na Win­dows 11. Přes­to­že ...
Středa, 21 Červen 2023
18. T‑MAPY zvou na 25. Setkání uživatelů produktů a služeb
(Matching tags: GIS,T-Mapy,Setkání uživatelů,Seč,Jezerka)
T‑Mapy zvou zá­kaz­ní­ky, ob­chod­ní part­ne­ry a přá­te­le na 25. Se­tká­ní uži­va­te­lů pro­duk­tů a slu­žeb. Letos se usku­teč­ní 18. – 19. září 2023 v Kon­gres ho­te­lu Je­zer­ka v Ústup­kách ...
Pondělí, 19 Červen 2023
19. Pozvánka na konferenci Mapy jsou pro každého 2023
(Matching tags: Hotel Luna,Geoinformace,Konference,Mapy,GIS)
Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá zvou na 9. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho, která se usku­teč­ní ve dnech 12. – 13. září 2023 opět v Ho­te­lu Luna na Vy­so­či­ně. Pro­gram ...
Středa, 31 Květen 2023
20. Za dobitím elektromobilu s MapFactor Navigatorem
(Matching tags: GIS,Navigace,GPS,Android,MapFactor,Verze 7.3,Dobíjení elektromobilů)
S po­sled­ní ak­tu­a­li­za­cí apli­ka­ce (verze 7.3) a ma­po­vých pod­kla­dů při­by­ly v ob­lí­be­né české of­fli­ne na­vi­gač­ní apli­ka­ci Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor nové ka­te­go­rie POI ...
Pondělí, 24 Duben 2023
21. Traktory jsou dnes i chytrá a moderní kancelář
(Matching tags: Fendt,FendtONE,Agromex,kancelář,Traktory,GIS)
Ze­mě­děl­ství není ši­ro­kou ve­řej­nos­tí vní­má­no jako mo­der­ní tech­no­lo­gic­ký obor. Mnoho lidí vnímá trak­to­ry jako vý­kon­né stro­je do těž­ké­ho te­ré­nu, ale prav­dě­po­dob­ně ne­tu­ší, že ...
Středa, 19 Duben 2023
22. Jarní webináře s aplikacemi ArcGIS
(Matching tags: Arcade,Webináře,Excel,ArcGIS,Arcdata,ESRI,GIS)
... Ar­c­GIS. Po­drob­ný obsah jed­not­li­vých se­mi­ná­řů na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách, odkud se na ně mů­že­te i re­gis­tro­vat. Účast na webi­ná­řích je zdar­ma, stačí se na každý zvlášť za­re­gis­tro­vat. ...
Čtvrtek, 13 Duben 2023
23. Služba EagleView Cloud s možností snímkování
(Matching tags: GSD,EagleView,Cloud,Snímkování,GIS)
Eagle­View Tech­no­lo­gies, ame­ric­ký po­sky­to­va­tel le­tec­ké­ho sním­ko­vá­ní, soft­wa­ru a ana­ly­ti­ky, vy­lep­šu­je Eagle­View Cloud pro stát­ní zá­kaz­ní­ky. Cha­rak­te­ris­tic­ká služ­ba ...
Pátek, 27 Leden 2023
24. TopGis letos snímkoval fjordy i severskou krajinu
(Matching tags: Gi­sOn­li­ne.cz,Mobilní mapování,Chytrémapy.cz,Norsko,TopGis,Mapy.cz,GIS)
Le­ta­dla br­něn­ské spo­leč­nos­ti To­p­Gis, tu­zem­ské­ho spe­ci­a­lis­ty na le­tec­ké sním­ko­vá­ní, kři­žo­va­la letos v létě nebe nad Nor­skem. Během čtyř mě­sí­ců po­ři­zo­va­la firma pro tamní ...
Středa, 14 Prosinec 2022
25. Podrobná zpráva o Konferenci GIS Esri v ČR 2022
(Matching tags: GIS,Konference,ESRI,Geoinformatika,ArcGIS,Arcdata Praha)
Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se ko­na­la ve dnech 1. a 2. lis­to­pa­du 2022 v Cubex Cen­t­ru Praha. Změna místa ko­ná­ní z tra­dič­ní­ho praž­ské­ho Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra měla sou­vis­lost ...
Pondělí, 12 Prosinec 2022
26. Konference GIS Esri v ČR 2022 – organizační informace
(Matching tags: Organizační informace,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Jako me­di­ál­ní part­ner Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR upo­zor­ňu­je­me účast­ní­ky, že akce se letos koná v Cubex Cen­t­ru Praha ve dnech 1. a 2. lis­to­pa­du 2022. Na webo­vých strán­kách ...
Úterý, 25 Říjen 2022
27. Podrobný program Konference GIS Esri v ČR 2022
(Matching tags: Program,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Hlav­ní řeč­ní­ci kon­fe­ren­ce už byli před­sta­veni. Tuto in­for­ma­ci nyní roz­ši­řu­je­me o pře­hled všech před­ná­šek a je­jich abs­trak­tů. V pro­gra­mu kon­fe­ren­ce opět na­lez­ne­te ...
Středa, 05 Říjen 2022
28. Mobilní mapování TopGisu až v rychlosti 90 km/h
(Matching tags: ICT­sys­tem,ATE­sys­tem,Gi­sOn­li­ne.cz,Mobilní mapování,TopGis,GIS)
... z něj vy­u­ží­va­jí při paspor­tech ko­mu­ni­ka­cí, do­prav­ní­ho zna­če­ní či mo­bi­li­á­řů. Br­něn­ská spo­leč­nost To­p­Gis po­u­ží­vá sys­tém kamer umožňující mo­bil­ní ma­po­vá­ní v rych­los­ti ...
Čtvrtek, 06 Říjen 2022
29. Trimble TerraFlex Premium Edition pro GIS
(Matching tags: TerraFlex,Premium Edition,Sběr dat,Trimble,GIS)
Spo­leč­nost Trim­ble vy­da­la Trim­ble Terra­Flex Pre­mi­um edi­ti­on, novou řadu svého soft­wa­ru pro sběr dat ge­o­gra­fic­ké­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu (GIS). Tato edice po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům ...
Pátek, 23 Září 2022
30. Konference GIS Esri v ČR 2022 – informace o programu
(Matching tags: Řečníci,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (1.–2. 11.), při­ná­ší­me proto první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Sa­mo­zřej­mou sou­čás­tí pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu kon­fe­ren­ce ...
Pondělí, 19 Září 2022
31. Studentské a školní licence Autodesku a Arkance zdarma
(Matching tags: Free download,Arkance Systems,Školy,Studenti,CAD/CAM,Software,Autodesk,BIM,GIS)
Podle in­for­ma­ce ze zá­ři­jo­vé­ho bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems CAD-NEWS se stu­den­ti střed­ních nebo vy­so­kých škol se mohou při­pra­vit na škol­ní rok sta­že­ním bez­plat­né li­cen­ce ja­ké­ho­ko­liv ...
Pondělí, 19 Září 2022
32. Navigator 22 s nejnovějšími mapami
(Matching tags: GIS,Navigace,Mapy,GPS,Notebooky,Truck,Kamiony,Navigator 22,PDA)
Nové vy­dá­ní Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru při­ná­ší díky nej­no­věj­ším of­fli­ne mapám přes­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší vý­po­čet trasy a na­vi­ga­ci, a to, jak je už zvy­kem, zcela bez ...
Pátek, 22 Červenec 2022
33. Navigace Sygic bojuje proti rozptylování za jízdy
(Matching tags: Car­Play,Na­vi­ga­ce,An­dro­id Auto,Sygic,GPS,GIS)
Vý­vo­jář of­fli­ne GPS na­vi­ga­cí Sygic vy­rá­ží do léta s vy­la­dě­ný­mi funk­ce­mi pro bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a no­vý­mi funk­ce­mi GPS na­vi­ga­ce pro po­u­ži­tí s Car­Play ...
Středa, 29 Červen 2022
34. Nabídka aktivní účasti na Konferenci GIS Esri v ČR
(Matching tags: GIS,Konference,ESRI,Arcdata,Cubex Centrum)
Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR 2022 se po­ma­lu blíží, a re­a­li­zač­ní tým bude velmi rád, když s ním bu­de­te sdí­let své za­jí­ma­vé pro­jek­ty, které se mohou stát in­spi­ra­cí ostat­ním. ...
Pondělí, 20 Červen 2022
35. T-MAPY slaví 30 let na trhu
(Matching tags: GIS,T-Mapy,Výročí,30 let)
... di­gi­ti­zér for­má­tu A1. Pro­ces di­gi­ta­li­za­ce začal „od zá­kla­du“, tedy po­ři­zo­vá­ním ge­o­gra­fic­kých dat. Druhá po­lo­vi­na de­va­de­sá­tých let byla ve zna­me­ní tvor­by GIS apli­ka­cí, nej­pr­ve ...
Čtvrtek, 16 Červen 2022
36. Sygic GPS Navigation ve vozech ŠKODA a VW pro Indii
(Matching tags: MapmyIndia,Faurecia,Škoda Auto,Sygic,GPS,Navigace,GIS)
Spo­leč­nos­ti Sygic a Škoda Auto Volkswagen India Pri­va­te Li­mi­ted (SA­VWI­PL) se do­hod­ly na in­te­gra­ci GPS na­vi­ga­ce Sygic do vozů spo­leč­nos­ti Sa­vwi­pl vy­rá­bě­ných v rámci stra­te­gie ...
Úterý, 07 Červen 2022
37. Konference Mapy jsou pro každého 2022
(Matching tags: Mapy jsou pro každého,Konference,GIS)
Po­řa­da­te­lé této kon­fe­ren­ce, Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá, zvou zá­jem­ce na další roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho. V pře­kot­ném ob­do­bí di­gi­tál­ních tech­nic­kých ...
Čtvrtek, 02 Červen 2022
38. MapFactor Navigator 7.2 přináší další vylepšení
(Matching tags: Android Auto,Verze 7.2,MapFactor,Navigator,GPS,Navigace,GIS)
Verze 7.1 ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru před­sta­vi­la režim celé ob­ra­zov­ky a gesta v mapě na An­dro­id Auto za­ří­ze­ních a také vy­hle­dá­vá­ní v se­zna­mu bodů zájmu (POI) v apli­ka­ci. ...
Sobota, 21 Květen 2022
39. Vyhlášení Konference GIS Esri v ČR
(Matching tags: Termín,Arcdata Praha,ESRI,Konference,GIS)
Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha vyhlásila termín le­toš­ního roč­níku Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 1. a 2. lis­to­pa­du 2022 opět pre­zenč­ně. Dojde ale ke změně místa ko­ná­ní ...
Pátek, 06 Květen 2022
40. 11. uživatelská konference Leica Geosystems
(Matching tags: Geodetické přístroje,Leica Geosystems,Gefos,Konference,GIS)
Spo­leč­nost Gefos zve na již tra­dič­ní se­tká­ní (nejen) uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů Leica Ge­o­sys­tems. Za delší dobu od ko­ná­ní po­sled­ní­ho uži­va­tel­ské­ho se­tká­ní se opět ob­je­vi­ly ...
Pátek, 06 Květen 2022
41. GIS software Esri partnerům Autodesku zpřístupňuje Datech
(Matching tags: Autodesk BIM Collaborate Pro,DatechSolutions,Tech Data,ESRI,Autodesk,BIM,GIS)
... in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS).   ...
Středa, 04 Květen 2022
42. On-line konference Autodesk LIVE 2023
(Matching tags: LIVE 2023,Arkance Systems,on-line,Konference,PDM,Autodesk,CAM,BIM,CAD,GIS)
... apli­ka­ce a doplňky z vlast­ní­ho vý­vo­jo­vé­ho od­dě­le­ní. Díky to­mu­to ži­vé­mu in­ter­ne­to­vé­mu vy­sí­lá­ní se mů­že­te se­zná­mit s no­vin­ka­mi CAD, CAM, PDM, BIM a GIS pro­duk­tů ...
Pátek, 22 Duben 2022
43. Navigační řešení od Mapfactoru pro profesionály
(Matching tags: MapFactor,Navigator,GPS,Navigace,GIS)
Čes­kou spo­leč­nost Ma­p­Fac­tor ne­mu­sí­me čte­ná­řům pří­liš před­sta­vo­vat. Za­mě­řu­je se již od roku 2001 na vývoj na­vi­gač­ní­ho soft­wa­ru a sys­té­mu sle­do­vá­ní vo­zi­del. Ma­p­Fac­tor ...
Pátek, 08 Duben 2022
44. Co je nového u společnosti T-MAPY
(Matching tags: Analytická mapa kriminality,Fúze,T-Mapy,Newsletter,GIS)
Břez­no­vý news­let­ter spo­leč­nos­ti T-Mapy jako hlav­ní udá­lost udává do­kon­če­ní fúze a slou­če­ní firem Mapa Slo­va­kia Di­gi­tal a T-Mapy Slo­ven­sko. Pro­po­je­ním know-how obou firem dál ...
Čtvrtek, 03 Březen 2022
45. Monitoring a vyhodnocování rizik v okolí dopravní infrastruktury
(Matching tags: Dopravní infrastruktura,Vyhodnocování rizik,Unicorn Systems,Monitoring,GIS)
Uni­corn Sys­tems se nad rámec svých ob­chod­ních ak­ti­vit také po­dí­lí na pro­jek­tech z ob­las­ti apli­ko­va­né­ho vý­zku­mu a ino­va­cí. Díky po­zi­tiv­ním zku­še­nos­tem z před­cho­zích ...
Pátek, 04 Únor 2022
46. Modulární GNSS přijímač Trimble R750
(Matching tags: R750,Přijímač,GNSS,Trimble,Hardware,GIS)
Trim­ble před­sta­vil Trim­ble R750 GNSS Mo­du­lar Re­ce­i­ver, při­po­je­nou zá­klad­no­vou sta­ni­ci pro po­u­ži­tí v ci­vil­ní vý­stav­bě, ge­o­prosto­ro­vých a ze­mě­děl­ských apli­ka­cích. ...
Úterý, 21 Prosinec 2021
47. Zrušení úterního workshopu Fotky do mapy
(Matching tags: Fotky do mapy,Arcdata Praha,Webináře,GIS)
... bát, že o tipy na rastro­vý GIS při­jdou.  ...
Pondělí, 29 Listopad 2021
48. Konference GIS Esri v ČR pokračuje workshopy
(Matching tags: Konference,GIS,ESRI,Arcdata Praha,Workshopy)
Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR po­kra­ču­je již dnes (úterý 16. 11. 2021), a to sice prv­ním worksho­pem na ob­lí­be­né téma Ar­c­GIS Pro – tipy a triky. Workshop začne přes­ně v 10 hodin, ...
Úterý, 16 Listopad 2021
49. Navigator 21 s nejnovějšími mapami
(Matching tags: Navigace,GIS,Navigator 21,MapFactor,GPS)
Nové vy­dá­ní Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru při­ná­ší díky nej­no­věj­ším of­fli­ne mapám přes­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší vý­po­čet trasy a na­vi­ga­ci, a to, jak je už zvy­kem, zcela bez ...
Čtvrtek, 11 Listopad 2021
50. Ak­ti­vujte si účast­nic­ký účet na Konferenci GIS Esri
(Matching tags: Aktivace,Arcdata Praha,ESRI,Konference,GIS)
Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR za­čí­ná ve stře­du 3. lis­to­pa­du a účast­ní­ci se mohou již nyní při­hlá­sit do kon­fe­renč­ní­ho pro­stře­dí a ak­ti­vo­vat si tak svůj účast­nic­ký účet. ...
Sobota, 30 Říjen 2021