Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo gom

Celkem nalezeno výsledků : 43.

1. 3D skenovací snímač ZEISS ATOS LRX od CAPTURE 3D
(Matching tags: LRX,Capture 3D,ZEISS,ATOS,GOM,3D skenování)
CAP­TU­RE 3D ozná­mil nový vel­ko­ob­je­mo­vý 3D ske­no­va­cí sní­mač ZEISS ATOS LRX s mi­mo­řád­ně jas­ným la­se­ro­vým zdro­jem svět­la, který za­chy­tí až 2 × 12 mi­li­o­nů sou­řad­ni­co­vých bodů ...
Středa, 19 Červenec 2023
2. MCAE představí zcela nové technologie pro 3D tisk
(Matching tags: MSV 2022,ZEISS,MCAE Systems,3D tiskárny,GOM,Brno,Tebis)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems patří mezi dlou­ho­le­té vy­sta­vo­va­te­le na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně, která má vůbec nej­vět­ší ex­po­zi­ci v sekci 3D tisku. V ní ...
Čtvrtek, 15 Září 2022
3. Setkání uživatelů 3D měřických systémů
(Matching tags: Sériová výroba,Uživatelské setkání,3D metrologie,MCAE Systems,GOM)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozna­mu­je, že po delší pauze po­řá­dá se­tká­ní uži­va­te­lů 3D mě­řic­kých sys­té­mů se za­mě­ře­ním na au­to­ma­ti­za­ci. V ka­len­dá­ři si po­znač­te datum 14. září ...
Úterý, 02 Srpen 2022
4. CAPTURE 3D uvádí T-SCAN hawk
(Matching tags: GOM Inspect,T-SCAN hawk,Capture 3D,ZEISS,GOM,3D skenování)
Cap­tu­re 3D, po­sky­to­va­tel ino­va­tiv­ních 3D mě­ři­cích ře­še­ní a ofi­ci­ál­ní ame­ric­ký part­ner firmy GOM/ZEISS, ozná­mil pře­nos­ný la­se­ro­vý ske­ner T-SCAN hawk pro rych­lý sběr přes­ných ...
Úterý, 08 Březen 2022
5. 3D skenery ZEISS/GOM na HandsOnMetrology Tour
(Matching tags: HandsOnMetrology Tour,ZEISS,3Dees,3D skenery,GOM)
... kon­krét­ních apli­ka­cích ukáže je­jich uplat­ně­ní v praxi. Při re­ál­ných ukáz­kách se se­zná­mí­te se za­ří­ze­ní­mi GOM Scan 1 při re­verz­ním in­že­nýr­ství, Zeiss T-SCAN hawk při in­spek­ci ...
Středa, 09 Únor 2022
6. GOM Suite se čtyřmi variantami softwaru pro odborníky
(Matching tags: ZEISS Group,GOM Blade In­spect,GOM Vo­lu­me In­spect,GOM Suite,GOM)
Kva­li­ta zvy­šu­je spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. 3D me­t­ro­lo­gie dnes umož­ňu­je mnoha vý­rob­ním spo­leč­nos­tem sle­do­vat a op­ti­ma­li­zo­vat svoje pro­ce­sy kva­li­ty. GOM, spo­leč­nost pa­t­ří­cí ...
Středa, 01 Září 2021
7. ZEISS kupuje Capture 3D a expanduje tak v USA
(Matching tags: Capture 3D,Měřící systémy,ZEISS,USA,3D měření,Kontrola,GOM)
... Cap­tu­re 3D má sídlo v ka­li­forn­ském městě Santa Ana a je před­ním ame­ric­kým part­ne­rem firmy Zeiss pro bez­kon­takt­ní 3D mě­ři­cí sys­témy GOM. Díky této akvi­zi­ci budou zá­kaz­ní­ci ...
Úterý, 11 Květen 2021
8. GOM Scan 1 – Nový 6MPx 3D skener od firmy GOM
(Matching tags: Scan 1,ZEISS,3Dees,GOM,3D skenování)
GOM Scan 1 je kom­pakt­ní mo­bil­ní 3D ske­ner ur­če­ný pro apli­ka­ce jako je 3D tisk, re­verz­ní in­že­nýr­ství nebo kon­t­ro­la kva­li­ty vý­ro­by. Při­chá­zí s roz­li­še­ním 6 MPx což je po­sta­ču­jí­cí ...
Středa, 21 Duben 2021
9. Nový 3D skener GOM: další malá věc
(Matching tags: Scan 1,ZEISS,3Dees,GOM,3D skenování)
Firma GOM avi­zu­je před­sta­ve­ní no­vé­ho ma­lé­ho, mo­bil­ní­ho a vý­kon­né­ho op­tic­ké­ho 3D ske­ne­ru, který byl vy­vi­nut již plně pod znač­kou ZEISS (GOM se stal sou­čás­tí ZEISS v roce ...
Středa, 14 Duben 2021
10. Technologický webinář GOM Metal Forming
(Matching tags: Tváření kovů,Webináře,MCAE Systems,GOM,Metrologie)
Prů­mys­lo­vé od­vět­ví za­bý­va­jí­cí se zpra­co­vá­ním oceli a kovů za­jiš­ťu­je ino­va­tiv­ní vý­rob­ky pro ši­ro­kou škálu nej­růz­něj­ších apli­ka­cí. Spo­leč­nost GOM, která sta­no­vu­je me­zi­ná­rod­ní ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
11. Získejte náskok díky GOM kurzům
(Matching tags: AUKOM,3D měření,GOM,Kontrola kvality,Metrologie,Školení,Kurzy,Vzdělávání)
GOM, spe­ci­a­lis­ta na 3D me­t­ro­lo­gii, opět roz­ší­řil svůj vzdě­lá­va­cí pro­gram. Ve více než 40 do­stup­ných kur­zech mohou zá­kaz­ní­ci roz­ší­řit své zna­los­ti op­tic­ké me­t­ro­lo­gie, 3D mě­ři­cích ...
Pondělí, 08 Březen 2021
12. Nový GOM software pro analýzu CT dat ve 3D
(Matching tags: CT data,Inspekce,Kontrola,Kvalita,GOM,Analýzy,Software)
GOM ohla­šu­je nové soft­wa­ro­vé ře­še­ní GOM Vo­lu­me In­spect na­bí­ze­jí­cí ino­va­tiv­ní funk­ce vi­zu­a­li­za­ce a kon­t­ro­ly ob­jek­tů pro ana­lý­zu ob­je­mo­vých dat shro­máž­dě­ných z ja­ké­ho­ko­li ...
Úterý, 06 Říjen 2020
13. MCAE zve na Aplikační webinář od společnosti GOM
(Matching tags: Automobilový průmysl,3D metrologie,MCAE Systems,Měření,GOM,Webinar,Optimalizace)
... GOM po­u­ží­vá v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu k ur­čo­vá­ní okra­jo­vých pod­mí­nek a ma­te­ri­á­lo­vých mo­de­lů po­u­ži­tých v nu­me­ric­kých si­mu­la­cích. Před­ve­de­no bude ově­řo­vá­ní ...
Čtvrtek, 17 Září 2020
14. GOM slučuje měřicí a vyhodnocovací SW do jedné platformy
(Matching tags: Verze 2020,ZEISS,Moduly,Inspekce,Měření,GOM,Školení,Software)
Pro­fe­si­o­nál­ní vy­hod­no­ce­ní je to, co z přes­ných vý­sled­ků mě­ře­ní dělá kon­ku­renč­ní vý­ho­du. GOM, spe­ci­a­lis­ta na 3D me­t­ro­lo­gii, se stal v mnoha od­vět­vích zla­tým stan­dar­dem ...
Úterý, 18 Srpen 2020
15. Technologické novinky v MCAE
(Matching tags: ScanCobot,Carbon Fiber,ATOS ScanCox,ATOS Q,3D skenery,MakerBot,GOM,MCAE)
Na­vzdo­ry ko­ro­na­vi­ro­vé krizi před­sta­vi­li dva ob­chod­ní part­ne­ři spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems (MCAE) – firmy GOM a Ma­ker­Bot – během jara cel­kem tři za­jí­ma­vé no­vin­ky z ob­las­ti ...
Čtvrtek, 16 Červenec 2020
16. ATOS Q: Nový kompaktní silný hráč na trhu měření
(Matching tags: GOM,Měření,Měřící systémy,ATOS Q,Hardware,Inspekce,3D skenery)
Nový ATOS Q spo­leč­nos­ti GOM je vý­kon­ný 3D ske­ner pro slo­ži­té in­spekč­ní úkoly. Lehký a fle­xi­bil­ní sys­tém je vy­ba­ven vhod­ný­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi čočka­mi pro malé a střed­ní díly ...
Čtvrtek, 07 Květen 2020
17. GOM představuje nové 3D měřicí systémy on-line
(Matching tags: GOM,3D metrologie,Měřící systémy,ATOS Q,Inspect Suite)
GOM se roz­ho­dl uvést své nové pro­duk­ty on-line pro­střed­nic­tvím Di­gi­tal Days. Každé úterý v květ­nu 2020 spo­leč­nost před­sta­ví nej­no­věj­ší ře­še­ní pro op­tic­kou 3D me­t­ro­lo­gii. Pro­duk­ty ...
Středa, 29 Duben 2020
18. Nové zakázkové funkce v GOM softwaru
(Matching tags: Corre­la­te,Pro­fes­si­o­nal,ARAMIS,Software,GOM,ATOS,Funkce)
Spo­leč­nost GOM nyní na­bí­zí ve svém soft­wa­ru GOM Corre­la­te Pro­fes­si­o­nal nové a další za­káz­ko­vé funk­ce. Uži­va­te­lé, kteří o to mají zájem, mají mož­nost se se­zná­mit s vý­ho­da­mi ...
Středa, 19 Únor 2020
19. Soft­ware GOM s funk­ce­mi pro kon­t­ro­lu a ana­lý­zu po­hy­bu
(Matching tags: MKP,FEM,Soft­ware,Kon­t­ro­la,Ana­lý­zy po­hy­bu,GOM,Měření,Automatizace)
GOM soft­ware umož­ňu­je zís­ká­vat pro­fe­si­o­nál­ní vý­sled­ky mě­ře­ní při op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. No­vá ver­ze – GOM Soft­ware 2019 – vznik­la ve spo­lu­prá­ci se zá­kaz­ní­ky a na­bí­zí ...
Pátek, 23 Srpen 2019
20. Studenti a moderní 3D technologie při výrobě monopostu formule
(Matching tags: Tebis,CAD/CAM,GOM,Formule,Student,Stratasys,MCAE Systems,KUKA,MakerBot)
Tým Formule Student TU Brno Racing brněnského VUT je znám již řadu let. Studenti se podílejí na vývoji a výrobě monopostu pro tuto kategorii, aby s ním změřili své síly v prestižní, ...
Středa, 17 Duben 2019
21. ZEISS kupuje společnost GOM
(Matching tags: Akvizice,GOM,ZEISS,Industrial Quality & Research)
Zeiss rozšiřuje portfolio průmyslové metrologie a zajištění kvality svého segmentu Industrial Quality & Research akvizicí společnosti GOM, pře­d­ní­ho poskytovatele hardwaru a softwaru pro automatizované ...
Pátek, 12 Duben 2019
22. Seminář Průmyslová 3D metrologie v plastikářských procesech
(Matching tags: MCAE Systems,GOM,Vzdělávání,Semináře,Plastikářský průmysl,3D metrologie)
Společnost MCAE Systems pořádá seminář Průmyslová 3D metrologie v plastikářských procesech, který se koná dne 10. dubna 2019 v sídle společnosti v Kuřimi. Účelem tohoto setkání je nabídnout ...
Pondělí, 08 Duben 2019
23. Setkání uživatelů GOM na VUT v Brně
(Matching tags: GOM,ATOS,Setkání,MCAE Systems,Uživatelé,VUT v Brně,Worlkshopy,ScanBox)
... představí využití 3D optických měřicích systémů GOM při vývoji produktů, zajišťování kvality a testování materiálů a součástek. Dozvíte se více o novinkách společnosti GOM i o nových ...
Pondělí, 21 Leden 2019
24. Seminář 3D metrologie v procesech slévárenství
(Matching tags: MCAE Systems,GOM,Mezinárodní semináře,3D metrologie,Slévárenství)
Společnost MCAE Systems zve zájemce na seminář „3D metrologie v procesech slévárenství“, který pořádá ve spolupráci s dlouholetým partnerem GOM dne 21. března 2018 v Kuřimi. Na semináři ...
Pondělí, 05 Březen 2018
25. Jak uplatnit 3D skener a získat konkurenční výhodu
(Matching tags: CAD,MCAE Systems,3D skener,GOM,ATOS Core)
... měření. Lídrem na tomto poli je německá společnost GOM, která vyvinula systém ATOS Core, jenž je optimalizován pro 3D měření malých až středně velkých komponent, jako jsou keramická jádra nebo lité a plastové ...
Pondělí, 21 Srpen 2017
26. Série mezinárodních seminářů GOM „3D metrologie ve slévárenství“
(Matching tags: Slévárenství,GOM,MCAE Systems,3D metrologie,Mezinárodní semináře)
Série mezinárodních seminářů GOM na téma „Průmyslové 3D měřicí techniky ve slévárenství“ se bude konat v 42 pobočkách v 29 zemích od ledna do dubna 2018. Jedním z pořadatelů ...
Čtvrtek, 21 Prosinec 2017
27. Metrologie v procesech tváření plechových výlisků
(Matching tags: PONTOS,Correlate,ScanBox,INSPECT,MCAE,3D skenování,Metrologie,GOM,ATOS)
... seminářů firmy GOM, konaných od ledna do dubna 2017 na třiadvaceti různých místech od Asie až po Ameriku. GOM pořádá tyto akce se svými partnery s cílem zprostředkovat technologické a metrologické know-how ...
Středa, 22 Březen 2017
28. Nové milníky v optické 3D metrologii
(Matching tags: ScanBox,PONTOS,TRITOP,Průmysl 4.0,CAD/CAM,GOM,ATOS,EMO,3D skenování)
Hned tři tiskové zprávy vydala německá společnost GOM z Braunschwiegu, zřejmě také v souvislosti se svou účastí na veletrhu EMO Hannover (hala 6, stánek B86). Výrobky této společnosti ...
Čtvrtek, 17 Srpen 2017
29. ATOS ScanBox - automatizované měření od firmy GOM
(Matching tags: ScanBox,Reverzní inženýrství,Skenování,3D skener,GOM,ATOS)
Měření pomocí 3D optické digitalizace místo klasického měření dotykovými stroji je dnes už poměrně běžné a čím dál častěji automobilkami přímo vyžadované. Trend nahrazování dotykových měřicích strojů optickými ...
Pátek, 29 Červenec 2016
30. Nový 3D skener ATOS Capsule v nabídce MCAE
(Matching tags: 3D skener,GOM,ATOS,MCAE Systems,GD&T,Hardware,ScanBox,Capsule)
Německá společnost GOM prostřednictvím svého distributora pro Českou republiku – firmy MCAE Systems - rozšiřuje svou řadu ATOS o nový 3D skener založený na technologii plošné projekce pruhů světla. ...
Pátek, 20 Leden 2017
31. Série seminářů o tváření plechových výlisků
(Matching tags: Vzdělávání,Seminář,Plechové,výlisky,MCAE,Systems,tváření,GOM)
... až po Ameriku. Firma GOM pořádá tyto akce prostřednictvím svých lokálních partnerů s cílem zprostředkovat technologické a metrologické know-how nejen konstruktérům a výrobcům lisovacích nástrojů, ale i odborníkům ...
Čtvrtek, 12 Leden 2017
32. Nástroje pro digitální výrobu představí v Nitře MCAE Systems
(Matching tags: MSV,GOM,ATOS,Systems,Výroba,Nitra,Digitální,KUKA,MakerBot,MCAE,2016,3D technologie,3D skenery)
Nejvyspělejší světové 3D technologie používané při vývoji výrobků, představí na 23. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře ve dnech 24.–27. května česká společnost MCAE Systems. Digitální ...
Pondělí, 23 Květen 2016
33. MCAE nabízí ATOS ScanBox Series 7 a 8 na měření velkých dílů
(Matching tags: GOM,ATOS,MCAE,Systems,ScanBox,Series 7,Series 8,3D skenery,Roboty)
MCAE Systems rozšiřuje nabízenou produktovou řadu automatizovaných měřicích systémů ATOS ScanBox od společnosti GOM o řadu označovanou jako 7 a 8. Tyto řady plně vyhovují požadavkům automobilového ...
Pátek, 13 Květen 2016
34. Kybersochař z MCAE vytvořil novou lišku Bystroušku
(Matching tags: Adam Krhánek,Obora,Hukvaldy,Compact,Scan,GOM,ATOS,FDM,Systems,MCAE)
... které společnost MCAE Systems nabízí, byl kámen na Hukvaldech nejprve naskenován optickým skenerem ATOS Compact Scan firmy GOM, aby výsledná socha přesně sedla na požadované místo.  ...
Úterý, 05 Duben 2016
35. Zápisky z GOM 3D Metrology Conference 2015
(Matching tags: 3D Metrology,GOM,MCAE Systems,MCAE)
Ve dnech 21. až 24. září 2015 pořádala společnost GOM z německého Braunschweigu svou 12. mezinárodní konferenci v pořadí od první v roce 1998. Program byl rozdělen na dvě části, v prvních dvou dnech bylo ...
Středa, 23 Září 2015
36. Uživatelé GOM v sídle MCAE Systems
(Matching tags: Konstantin Galanulis,GOM,ATOS,Skener,3D skenování,MCAE Systems)
Měřicí systémy společnosti GOM poskytují cenná data a výsledky pro řízení kvality v celém řetězci výrobních procesů moderního vývoje produktů. MCAE Systems je oficiálním distributorem značky GOM pro český ...
Pátek, 10 Červenec 2015
37. Využití dat z 3D skeneru ATOS v 3ds Max pro fotorealistickou vizualizaci
(Matching tags: Core,MCAE,3D skenování,Systems,GOM,ATOS)
Stejně jako mnoho jiných 3D grafiků jsme se na začátku potýkali s nedokonalostí napodobování reality. Naším záměrem a cílem však bylo posunout hranice technologií počítačové grafiky s využitím v reklamě, ...
Úterý, 16 Červen 2015
38. Multioborové využití 3D skeneru ATOS
(Matching tags: MCAE,3D skenování,GOM,ATOS,SPŠ školy,BIM,Autodesk)
Integrace představ, technologií a oborů. Tak lze často v poslední době spatřovat velmi perspektivní budoucnost nasazení digitálních technologií. Pryč je doba, kdy se zabývali moderními nástroji jen odborníci ...
Středa, 03 Červen 2015
39. MCAE Systems se představí na dalších významných veletrzích
(Matching tags: Systems,Nitra,Praha,MCAE,GOM,Veletrhy,3D technologie,Výstavy)
Po účasti na dubnovém pražském veletrhu For Industry se společnost MCAE Systems na jaře představí na několika dalších významných výstavních akcích v Praze a Nitře. Záběr společnosti a jejích ...
Pondělí, 11 Květen 2015
40. MCAE představuje skener ATOS ScanPort pro malé díly
(Matching tags: GOM,ATOS,MCAE,Systems,ScanPort,Inspekce,rapid prototyping,Skenování)
Do nabídky MCAE Systems  přibyl nový optický stolní skener ATOS ScanPort firmy GOM. Tento skener je vyvinutý pro měření a inspekci malých dílů. ScanPort využívá kinematiku 3+3 kde 3 osy jsou ...
Čtvrtek, 26 Březen 2015
41. Setkání uživatelů GOM | 4.–5. března 2015 – aktualizováno
(Matching tags: Uživatelé,3D skenery,GOM,Setkání,Systems,MCAE,3D skenování)
U příležitosti 20 let 3D digitálních technologií v České a Slovenské republice pořádá společnost MCAE Systems jubilejní Setkání uživatelů GOM 2015, které se bude konat 4. a 5. března 2015 ve firemních ...
Pondělí, 16 Únor 2015
V akciové společnosti PCS používáme optický skener ATOS Compact Scan 2M od firmy GOM. I přes relativně nízké rozlišení kamery (2 000 000 pixelů) jsou dosavadní zkušenosti naprosto vyhovující. ...
Středa, 19 Červen 2013
43. Zpracováváme polygonální 3D data pro vizualizaci
(Matching tags: GOM,ATOS,Showcase,Skenování,Autodesk)
Nové technologie a postupy v 3D navrhování s sebou v posledních letech přináší řadu novinek. Jednou z nich je bezesporu technologie získávání 3D dat pomocí speciálních skenerů. Tato zařízení dovolují získávat ...
Středa, 11 Duben 2012